Huvudmeny
Till anmälan

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

180 högskolepoäng, heltid 100%

Händer som pärlar

Vill du bli en aktiv lärare som erbjuder elever en meningsfull fritid? Att vara grundlärare i fritidshem är ett spännande uppdrag där elevernas behov och intresse står i fokus och lärandet ses som socialt, intresseinriktat och informellt.

Grundlärare i fritidshem samarbetar med skolan genom att komplettera skoldagen så att alla elever, även de som inte deltar i fritidshemsverksamhet, får ta del av fritidspedagogik. Studier inom det fritidspedagogiska området innehåller ämnesområden som kommunikation, socialisation, värdegrundsarbete, sociala relationer, ledarskap, lärande och lek. Detta är viktiga kunskapsområden som bearbetas genom estetiska uttryckssätt såsom bild, drama, rörelse, musik samt hälsa och utomhuspedagogik. Medie- och informationskunnighet är viktigt för de lärare som ska arbeta med elevernas fria tid för att förstå barnens socialisationsstrategier i den egna kulturen. I utbildningen ingår också kunskap om naturvetenskap och teknik, matematik, läs-och skrivutveckling, allt utifrån ett lärandeperspektiv som utgår från fritidshemmet.

Under en termin väljer du ett praktiskt-estetiskt ämne som du blir behörig att undervisa i inom årskurserna 1 till 6. Valbara ämnen är bild och musik.

För att få en tydlig koppling till yrkeslivet ingår det verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningen genomsyras av frågeställningar som behandlar hållbar utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och språkutveckling. Under hela utbildningen arbetar du med att utveckla din egen skriftliga och muntliga uttrycksförmåga. Du har också möjlighet att åka på en utbytestermin i ett annat land.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
Eller:
Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Fritidshem och skola har ett stort behov av utbildade grundlärare med den specifika kompetens som behövs för att skapa en meningsfull fritid för eleverna. Grundlärare i fritidshem har kunskaper, insikter och verktyg för att kunna arbeta ämnesintegrerat i skolan och fritidshemmet med helhetssyn på eleverna.

Examen

Grundlärarexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82321
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 24
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Utbildningen omfattar tre områden: en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU, samt studier inom det fritidspedagogiska området om 60 hp inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning och ett tillval omfattande 30 hp. Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem kan vid Högskolan i Borås välja mellan något av ämnena bild och musik för att kunna undervisa i årskurs 1-6. All verksamhetsförlagd utbildning förläggs till för grundlärare med inriktning mot fritidshem relevant verksamhet. Studenterna skriver också ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp med anknytning till det fritidspedagogiska området.

I grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås betonas vikten av integreringen mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt utomhusverksamhetens, lekens och de estetiska uttrycksformernas betydelse i pedagogisk verksamhet i fritidshem. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem ingår också utveckling av en digital kompetens.

I grundlärarutbildningen ingår deltagande i en mentorsgrupp, som leds av en verksam fritidspedagog. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och utgör ett forum för diskussioner om teori och den kommande yrkesrollen.

Utbildningens struktur
Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp

Termin 2 (6 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp
Delkurs 1: Fritidspedagogik i fritidshemmet, 19,5 hp
Delkurs 2: Fritidspedagogiken i ett utomhus - och hälsoperspektiv, 10,5 hp

Termin 3 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Alternativ kurs: Tillval: Bild för grundlärare med inriktning mot fritidshem, 30 hp
Alternativ kurs: Tillval: Musik för grundlärare med inriktning mot fritidshem, 30 hp

Termin 4 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1; Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2; Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3; Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Termin 5 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Fritidspedagogisk verksamhet II, 30 hp
Delkurs 1: Natur och teknik i fritidshemmet, 7,5 hp
Delkurs 2: Kommunikation och värdegrund i fritidshemmet, 7,5 hp
Delkurs 3: Kultur och meningsskapande i fritidshemmet, 15 hp

Termin 6 (7,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp
Kurs: Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 15 hp

Vidare studier

Efter kompletterande studier om 60 hp, två terminer, på avancerad nivå är du behörig att söka till forskarutbildning.

Övrigt

Utbildningen kan kompletteras med en påbyggnadsutbildning i pedagogiskt arbete och studenten blir då behörig att söka till forskarutbildning.
Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier.

Linda Freij

Lysande utsikter för Linda

– Det handlar mycket om vilket förhållningssätt vi har till barnen, varför vi gör vissa saker och vad barnen lär sig av det. Det är fantastiskt att vi får tid till det, säger Linda Freij.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: LGGFR
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande, 2017-06-08
Version: 9.0
Gäller från: HT 2017

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten

 • visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
 • visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt visa kännedom om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
 • visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,
 • visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling.


För grundlärarexamen ska studenten också

 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.


Färdighet och förmåga
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda barnen en meningsfull och innehållsrik fritid, och
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.


För grundlärarexamen ska studenten också

 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
 • visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
 • visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För grundlärarexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.


Självständigt arbete (examensarbete)
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området.

Övrigt
Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten har fullgjort.
För grundlärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Lokala mål vid Högskolan i Borås
Vid Högskolan i Borås ska studenten

 • visa förmåga att med utgångspunkt i ett inkluderande synsätt på den pedagogiska verksamheten, arbeta så att alla barn ges möjlighet till full delaktighet och gemensamt ansvarstagande
 • kunna redogöra för och problematisera betydelsen av ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter på hållbar utveckling och relatera dessa kunskaper till den kommande yrkesrollen
 • visa förmåga att använda, analysera och värdera estetiska lärprocesser som ett redskap för barns lärande och utveckling
 • utveckla ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt i sin relation till information, informationskällor och informationssökning
 • visa en digital kompetens som är relevant för yrkesprofessionen genom att kunna använda olika digitala verktyg, kunna designa lärandemiljöer med stöd av digitala verktyg samt kunna kritiskt granska olika former av digitalt material och sociala medier.

Innehåll

Utbildningen omfattar tre områden: en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU, samt studier inom det fritidspedagogiska området om 60 hp inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning och ett tillval omfattande 30 hp. Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem kan vid Högskolan i Borås välja mellan något av ämnena bild och musik för att kunna undervisa i årskurs 1-6. All verksamhetsförlagd utbildning förläggs till för grundlärare med inriktning mot fritidshem relevant verksamhet. Studenterna skriver också ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp med anknytning till det fritidspedagogiska området.

I grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås betonas vikten av integreringen mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt utomhusverksamhetens, lekens och de estetiska uttrycksformernas betydelse i pedagogisk verksamhet i fritidshem. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem ingår också utveckling av en digital kompetens.

I grundlärarutbildningen ingår deltagande i en mentorsgrupp, som leds av en verksam fritidspedagog. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och utgör ett forum för diskussioner om teori och den kommande yrkesrollen.

Utbildningens struktur
Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp

Termin 2 (6 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp
Delkurs 1: Fritidspedagogik i fritidshemmet, 19,5 hp
Delkurs 2: Fritidspedagogiken i ett utomhus - och hälsoperspektiv, 10,5 hp

Termin 3 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Alternativ kurs: Tillval: Bild för grundlärare med inriktning mot fritidshem, 30 hp
Alternativ kurs: Tillval: Musik för grundlärare med inriktning mot fritidshem, 30 hp

Termin 4 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1; Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2; Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3; Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Termin 5 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Fritidspedagogisk verksamhet II, 30 hp
Delkurs 1: Natur och teknik i fritidshemmet, 7,5 hp
Delkurs 2: Kommunikation och värdegrund i fritidshemmet, 7,5 hp
Delkurs 3: Kultur och meningsskapande i fritidshemmet, 15 hp

Termin 6 (7,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp
Kurs: Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 15 hp

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
Eller:
Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Examen

Avklarad utbildning leder till Grundlärarexamen 180 högskolepoäng på grundnivå med inriktning mot arbete i fritidshem. (Degree of Bachelor of Arts in Primary Education - Extended School).

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Lärarutbildningen har ett särskilt ansvar för att arbeta aktivt med studentinflytande både för att säkerställa kvaliteten i utbildningen och inför studentens kommande yrkesroll. Hela utbildningen, delar av utbildningen såväl som enskilda kurser ska värderas och utvärderas kontinuerligt och återkopplas till alla aktörer i utbildningen. Alla kurser utvärderas efter avslutad kurs och från och med termin 2 planeras alla kurser i samråd med studenter. Omfattar kursen 15 högskolepoäng eller mer skall också utvärdering ske vid minst ett tillfälle under kursens gång. Vid såväl kurs- som programutvärderingar ska resultat delges både studenter och personal.

Övrigt

Utbildningen kan kompletteras med en påbyggnadsutbildning i pedagogiskt arbete och studenten blir då behörig att söka till forskarutbildning.
Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier.

Kontakt


Programansvarig Ann Ludvigsson
Programansvarig Carin Falkner
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen