Huvudmeny
Till anmälan

Magisterutbildning i informatik

60 högskolepoäng, heltid 100%

Kvinna vid dator

Den ettåriga magisterutbildningen i informatik riktar sig till dig som har en kandidatexamen i informatik, datavetenskap eller närliggande områden. Det övergripande målet med utbildningen är att du ska fördjupa dina kunskaper inom informatik. Mer specifikt ska du genom utbildningen utveckla din förmåga att systematiskt och utifrån en vetenskaplig grund hantera komplexa problem i samband med utveckling och användning av IT-system.

Utbildningen ger dig en möjlighet till specialisering inom två attraktiva områden: business intelligence samt verksamhets- och systemutveckling. Sammantaget gör dessa fördjupade kunskaper dig mer attraktiv på IT-branschens alltmer specialiserade arbetsmarknad, där möjliga karriärvägar är konsult, IT-projektledare eller lösningsarkitekt. En magisterutbildning är dessutom till viss del forskningsförberedande och ger behörighet till doktorandstudier i Sverige.

I utbildningen ingår fördjupningskurser och breddande kurser. Fördjupningskurserna utgörs av två kurser inom vardera fördjupningsområde. Du läser kurser på minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Exempel på fördjupningskurser som ingår i programmet är Business Intelligence och Affärsprocessmodellering. De avancerade kurserna kompletteras med en eller flera breddande kurser på grundläggande nivå inom IT-området. Utbildningen avslutas med ett större enskilt arbete, Självständigt arbete för magisterexamen i informatik på avancerad nivå, vilket omfattar 15 högskolepoäng och har anknytning till antingen professionen eller till vid institutionen pågående forskning.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom informatik eller kandidatexamen i företagsekonomi från Dataekonomutbildningen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Karriärvägar

En högre examen ger dig bättre konkurrenskraft på arbetsmarknaden, särskilt internationellt. Hela utbildningen läses på engelska tillsammans med internationella studenter. De studenter som har genomgått denna utbildning kommer i sin yrkesroll att kunna vara en nyckelperson när det gäller frågor om att koppla IT- och systemlösningar till sina specifika sammanhang.

Språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82026
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 10
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk:
Studietid: Dag

Upplägg

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi (Grundnivå, 7,5 hp)
 • Trender inom informatik (Avancerad nivå, 7,5 hp)
 • Business Intelligence (Avancerad nivå, 7,5 hp)
 • Affärsprocessmodellering (Avancerad nivå, 7,5 hp)
 • Data mining (Avancerad nivå, 7,5 hp)
 • Systemutvecklingsfilosofier (Avancerad nivå, 7,5 hp)
 • Självständigt arbete för magisterexamen inom informatik (Avancerad nivå, 15 hp)


Av ovanstående kurser är Trender inom informatik, Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi och Självständigt arbete för magisterexamen inom informatik obligatoriska. Resterande kurser är valbara och kan bytas ut i samråd med utbildningsansvarig under förutsättning att de kurser som läses utgör tillräcklig ämnesprogression och uppfyller examenskraven att 45 högskolepoäng inom programmet skall utgöras av kurser på avancerad nivå, varav minst 30 högskolepoäng inom informatik.

Vidare studier

Programmet ger behörighet till vidare studier inom forskarutbildning.

Övrigt

Diarienr. 196-16
Utbildningen ges på campus och på heltid.
Examen från programmet ger behörighet till studier på forskarnivå.
Kurser från detta program kan ingå i forskarutbildningen, efter vederbörlig prövning.
Förkunskapskraven gäller antagning till utbildningsprogrammet. För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: NAINF
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT, 2016-04-26
Version: 10.0
Gäller från: HT 2016

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

Det övergripande målet med magisterutbildningen i informatik är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter inom informatikämnet.

Efter avklarad utbildning ska studenten visa:


Kunskap och förståelse

 • kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • fördjupad kunskap inom metoder applicerbara inom informatik,


Färdighet och förmåga

 • förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information,
 • förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet,


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi (Grundnivå, 7,5 hp)
 • Trender inom informatik (Avancerad nivå, 7,5 hp)
 • Business Intelligence (Avancerad nivå, 7,5 hp)
 • Affärsprocessmodellering (Avancerad nivå, 7,5 hp)
 • Data mining (Avancerad nivå, 7,5 hp)
 • Systemutvecklingsfilosofier (Avancerad nivå, 7,5 hp)
 • Självständigt arbete för magisterexamen inom informatik (Avancerad nivå, 15 hp)


Av ovanstående kurser är Trender inom informatik, Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi och Självständigt arbete för magisterexamen inom informatik obligatoriska. Resterande kurser är valbara och kan bytas ut i samråd med utbildningsansvarig under förutsättning att de kurser som läses utgör tillräcklig ämnesprogression och uppfyller examenskraven att 45 högskolepoäng inom programmet skall utgöras av kurser på avancerad nivå, varav minst 30 högskolepoäng inom informatik.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom informatik eller kandidatexamen i företagsekonomi från Dataekonomutbildningen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Examen

Avklarad utbildning leder till filosofie magisterexamen med huvudområde informatik. Examina översätts med Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Informatics.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Utbildningen kommer att utvärderas kontinuerligt. Varje kurs utvärderas av studenter och lärare, och programmet i sin helhet utvärderas och övervakas av utbildningsråden inom informatik, som består av lärare, företrädare för studenter och representanter från näringslivet. Resultaten av dessa utvärderingar delges studenterna i enlighet med högskolans och institutionens riktlinjer.

Övrigt

Diarienr. 196-16
Utbildningen ges på campus och på heltid.
Examen från programmet ger behörighet till studier på forskarnivå.
Kurser från detta program kan ingå i forskarutbildningen, efter vederbörlig prövning.
Förkunskapskraven gäller antagning till utbildningsprogrammet. För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.

Kontakt


Programansvarig Peter Rittgen
Programadministratör Petri Granroth
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen