Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster

120 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82032
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 15
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Engelska
Studietid: Övrig tid
Observera: The studies take place in a distance mode. You need to participate in several meetings in Borås, Sweden, during your education. These residential periods will take place on 10-14 September 2018, one week in February 2019, one week in early September 2019, one day for master's thesis seminar in late May/early June 2020 (or when thesis is accepted for seminar). Communication between the students and teachers is maintained mainly through the e-learning platform. In order to follow the courses you are therefore required to have access to a computer on which you are able to install software and have Internet-access at a reasonably high bandwidth. It is not enough with a smartphone, iPad, Chromebook or similar computer-like facilities, although you may use them for some tasks. Your Internet-access needs to have at least 10 Mbps download speed, although lower speeds may be enough for some tasks. Some recordings may require even higher speeds. Some software may need to be bought, although we try to lean on software that do not require fees, as far as that is possible. In order to participate in seminars online you also need headphones and and microfones connected to your computer.

Vill du ha ett jobb i bräschen för informations- och biblioteksvetenskap? Är du intresserad av att hjälpa människor att förstå meningen med den digitala världen, som har blivit en så viktig del i deras arbete och vardagsliv. Vill du ha tillgång till all världens kunskapsskatter som har samlats in under årtusenden? Det här programmet erbjuder spännande möjligheter att hitta ditt drömjobb.

Innehåll

Upplägg

Innehållet bygger på institutionens grundutbildningsprogram och ger även möjligheter till viss samordning med andra masterprogram inom ämnesområdet. Genomgånget program kan efter prövning delvis tillgodoräknas i forskarutbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Uppläggning
Programmet är uppdelat i obligatoriska kurser, verksamhetsförlagt projekt och uppsatsarbete. Vid sidan om en kurs med generell översikt av ämnesområdet digitala bibliotek och informationstjänster, ligger tonvikten på avancerade kurser inriktade på tekniska tillämpningar inom digitala bibliotek samt på utveckling av digitala informationstjänster inom olika kontexter. En större kurs i forskningsmetodik lägger grunden till programmets avslutande del, som rymmer ett verksamhetsanknutet projektarbete samt ett större enskilt uppsatsarbete.

Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, självständigt arbete och verksamhetsanknutna projekt. Examinationen läggs upp så att den ger möjligheter att träna färdigheter i att presentera komplexa frågor muntligt och skriftligt med hjälp av olika media.

Kurser

  • Utveckling och ledning av digitala bibliotek (avancerad, 15hp)
  • Användare och informationspraktiker i digitala miljöer (avancerad, 7,5 hp)
  • Interaktionsdesign (avancerad, 7,5 hp)
  • Informationsåtervinning för digitala bibliotek (grundnivå, 7,5 hp)
  • Teknik för digitala bibliotek (grundnivå, 7,5 hp)
  • Digitalisering av kulturarvsmaterial (avancerad, 15 hp) eller E-böcker: produktion, distribution, läsning (avancerad, 15 hp)
  • Forskningsmetoder för utveckling av digitala bibliotek (avancerad, 15 hp)
  • Teknik för digitala bibliotek (avancerad, 7,5 hp)
  • Informationsåtervinning för digitala bibliotek (avancerad, 7,5 hp)
  • Masteruppsats (avancerad, 30 hp) (Observera: arbetet med masteruppsats inkl. metod motsvarar totalt 45 hp)


Programmet rymmer obligatoriska kurser på avancerad nivå, ett projektarbete och en masteruppsats. Kurserna på grundnivå kan ersättas med andra kurser på masternivå beroende på den studerandes tidigare genomförda studier.

Internationalisering
Programmets innehåll bygger på internationellt samlade erfarenheter och kunskaper om digitala bibliotek samt på en aktiv dialog och samverkan med internationella såväl som nationella aktörer inom programområdet. Inom programmets ramar erbjuds studenterna från olika länder möjlighet att samarbeta och delta i utvecklingen av kunskap om digitala bibliotek och informationstjänster.

Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling
Programmet behandlar problemställningar med utgångspunkt i flera olika samhällsvetenskapliga, humanistiska och informationsteknologiska perspektiv: inom programmets ramar tillägnar sig studenten därmed verktyg att urskilja och problematisera särskilda frågor om dels demokrati, jämställdhet och mångfald, dels hållbar utveckling - från lokal till global nivå.

Vidare studier

Efter examen från programmet är du behörig att söka forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.

Övrigt

Undervisningen bedrivs på engelska.
Examen ger behörighet till forskarutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap eller
motsvarande efter individuell prövning.