Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

120 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82034
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: 75% Högskolepoäng, 25% Högskolepoäng i biblioteks- och informationsvetenskap (minst 60hp)
Antal platser: 45
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag
Observera: Utbildningen ges på helfart och distans med sammankomster i Borås om två till fem dagar, ca fyra gånger per år. Du läser två kurser parallellt genom hela utbildningen förutom under examensarbeteskursen. Vissa kurser ges på engelska men du ges möjlighet att kommunicera med lärare på svenska. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform. För att kunna ta del av undervisningen på ett tillfredsställande vis måste du därför ha tillgång till en dator på vilken du kan installera program, samt ha access till internet. Det är inte tillräckligt med en smartphone, iPad, Chromebook eller andra datorliknande utrustning. Din bandbredd behöver ha en nedladdningshastighet av minst 10 Mbps, även om lägre hastighet kan vara tillräckligt för vissa uppgifter. Vissa inspelningar kan kräva högre hastighet än så. Du kan behöva köpa programvara, även om vi så långt det går söker vila på kostnadsfri programvara. För att delta i seminarier behöver du också hörlurar och mikrofon.

Programmet vänder sig till dig som vill ha en gedigen utbildning för kvalificerat informationsarbete och arbeta med utveckling av informationstjänster på olika typer av bibliotek, företag och myndigheter eller i andra kunskapsintensiva organisationer. Masterutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap kompletterar och bygger vidare på din kandidatexamen, men vänder sig även till dig som är ny i ämnet.

Innehåll

Inom ramen för programmet har du möjlighet att profilera din utbildning genom ett utbud av valbara kurser med olika inriktning samt genom projektarbete och examensarbete. Valmöjligheten begränsas av vilka förkunskaper du har och av vilka kurser som erbjuds den aktuella terminen.

Utbildningen är också forskningsförberedande och ger därmed möjligheter till fortsatta studier på forskarutbildningsnivå.

Utbildningen ges som blended learning på heltid med återkommande sammankomster i Borås om två till fem dagar, cirka fyra gånger per år. Utbildningens kurser erbjuds på halvfart och du läser två kurser parallellt genom hela utbildningen. Examensarbetskursen genomförs på helfart. Vissa kurser ges på engelska. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning (exempelvis webbkamera och headset).

Höstens första sammankomst i Borås är förlagd till den 17 t.o.m 21 september.

Upplägg

Utbildningens karaktär
Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en gedigen utbildning för kvalificerat informations- och/ eller kulturarbete och arbete med utveckling av informations- och/ eller kulturtjänster på olika typer av bibliotek, företag och myndigheter eller i andra kunskapsintensiva organisationer.

Utbildningen ger kompetens för att på ett lämpligt sätt organisera och tillgängliggöra resurser av intresse i allmän eller specialiserad kultur-, informations- eller forskningsverksamhet och för olika användargrupper, såsom gymnasieelever eller forskare på ett företag, och för arbete på strategiska positioner med t ex projekt- och utvecklingsverksamhet. Studenten utvecklar en förståelse för de tekniska, sociala och kulturella sammanhang och praktiker som påverkar arbetet inom olika verksamheter. I utbildningen sker en gradvis progression, både genom fördjupning av kunskaper, färdigheter och värderingar inom ämnets olika områden och genom att vidga förståelsen för ämnet och dess verksamhetsområden.

Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling beaktas i utbildningsprogrammet genom att studenten uppmuntras att med stöd i praktiska exempel och teoretiska analysverktyg problematisera aspekterna i relation till biblioteks- och informationssektorn.

Undervisningen bedrivs dels genom aktiviteter på högskolan, och dels via digital lärplattform. Undervisningen innebär såväl arbete i grupp som självständigt arbete. Även i programmets examinationsformer eftersträvas en variation där uppgifter genomförs individuellt och i grupp, muntligen och skriftligen. En strävan i programmet är att studenterna ska bli förtrogna med aktuella tekniker och utnyttja dessa även i det egna lärandet. Kollaborativa tekniker används för att understödja studenternas samarbetsförmåga och lärande i grupp. I respektive kursplan redovisas vilka undervisningsformer och examinationsformer som är aktuella.

Undervisningen bedrivs på svenska, engelska och i vissa fall på danska och norska.

Innehåll

1-60 högskolepoäng

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde, grundnivå 7,5 hp (i)
I kursen möter studenterna b&i som ett mångdisciplinärt forskningsområde och fokuserar specifikt på några centrala problemområden. Dessutom introduceras hur olika biblioteksformer och andra kunskapsintensiva organisationer arbetar med information, liksom förutsättningar för och värderingar hos de professionsgrupper som är aktiva inom dessa organisationer. I kursen ingår informationssökning av b&i-forskning.
eller
Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde, avancerad nivå 7,5 hp (ii)
Under kursen fördjupar studenterna sin förståelse för b&i som ett mångdisciplinärt forskningsområde med särskilt fokus på några centrala forskningsområden. Studenterna vidareutvecklar också sina kunskaper om hur olika biblioteksformer och andra kunskapsintensiva organisationer arbetar med information, liksom förutsättningar för och värderingar hos de professionsgrupper som är aktiva inom dessa organisationer. I kursen ingår informationssökning av b&i-forskning.

Introduktion till kunskapsorganisation, 7,5 hp, grundnivå (i)
I kursen bekantgörs studenten med de principer som ligger bakom produktionen av metadata på bibliotek, samt hur sådana data används för informationssökning.
eller
Vetenskaplig publicering, 7,5 hp, avancerad nivå (ii)
Studenterna fördjupar sin förståelse för vetenskaplig kommunikation och hur främst forskningsbibliotek arbetar med frågor kring exempelvis open access och bibliometri.

Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter, 7,5 hp, avancerad nivå
Kursen utvecklar studenternas förståelse för organisationers arbete, såväl i linjeorganisation som i projektform, utifrån organisationsteori och ledarskapsperspektiv.

XML och kontrollerade vokabulärer, 7,5 hp, avancerad nivå (i)
I kursen utvecklas en vidare förståelse för och kompetens i att utveckla och underhålla auktoritetsdata i form av kontrollerade vokabulärer och studenten skall samtidigt utveckla en förståelse för och kompetens i att hantera XML-tillämpningar, samtidigt som han eller hon vidareutvecklar sin kompetens i informationssökning.
eller
Klassifikation och informationsutvinning, 7,5 hp, avancerad nivå (ii)
I kursen studeras modeller för och evaluering av klassifikation och klustring i syfte att organisera information och finna mönster i stora datamängder, från såväl ett teoretiskt som laborativt perspektiv.

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer, 7,5 hp, avancerad nivå
I kursen utforskar studenterna ett användarperspektiv på såväl utveckling och implementering som på utvärdering av digitala tjänster. Därmed fokuseras genomgående användarnas villkor och informationspraktiker, samt den roll interaktionen med digitala bibliotek och tjänster spelar för deras kommunikation och lärande.

Tre valbara kurser om 7,5 hp ur det kursutbud som erbjuds aktuell termin
Minst två av kurserna ska vara inom biblioteks- och informationsvetenskap och på avancerad nivå. Kurserna fördjupar förståelsen för och förmågan att implementera arbete med information och/eller kulturaktiviteter på bibliotek och inom andra kunskapsintensiva organisationer med fokus på ett eller ett par specialområden inom biblioteks- och informationsvetenskap.

61-120 högskolepoäng
Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp, avancerad nivå
I kursen tillämpar studenterna sina kunskaper från några av de tidigare kurserna i ett eget valt utvecklings- eller utvärderingsprojekt i samarbete med ett bibliotek eller en annan kunskapsintensiv organisation.

Informationsåtkomst, 7,5 hp, avancerad nivå
I kursen studeras modeller för informationsåtkomst i form av de dominerande s k IR-modellerna, samt evaluering av såväl informationssökning som av informationssystem.

Forskningsmetoder, 15 hp, avancerad nivå
I kursen fördjupar studenterna sina kunskaper om forskningsdesign, forskningsetik och vetenskapliga metoder för urval, datainsamling, tolkning och analys, inklusive statistiska metoder.

Examensarbete på masternivå, 30 hp, avancerad nivå
I kursen tillämpar och fördjupar studenterna sina kunskaper inom något biblioteks- och informationsvetenskapligt problemområde i form av att utforska ett forskningsproblem genom praktisk tillämpning av vetenskapliga teorier och metoder. Resultatet tar formen av en uppsats eller en applikation som också dokumenteras utförligt och analyseras reflexivt.

Kurser kan efter överenskommelse med programansvariga ersättas med andra kurser av relevans för programmet, t ex i samband med studier utomlands. Utlandsstudier förläggs till termin 2, om inte synnerligen goda skäl för annan lösning föreligger.

Kursutbudet för valbara och alternativa kurser fastställs läsåret innan och kan revideras på grundval av aktuellt studentunderlag.

(i) För studenter utan tidigare examen i biblioteks- och informationsvetenskap
(ii) För studenter med tidigare examen i biblioteks- och informationsvetenskap

Övrigt

Undervisningen blandar självständigt arbete med träffar på Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning enligt instruktion på institutionens hemsida.

Programmets innehåll bygger på en aktiv dialog och samverkan med internationella aktörer inom biblioteks- och informationsområdet. Inom programmets ramar erbjuds studenten möjlighet till utlandsstudier.