Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Webbredaktör

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82350
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 40
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag
Observera: Programmet ges som campusutbildning vilket innebär att du läser på plats i Borås. Utbildningen går på helfart.

Organisationers webbplatser spelar en viktig roll både internt och gentemot omvärlden. Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med webbplatser och utveckla din förmåga att kombinera kommunikation och samarbetsförmåga med tekniskt kunnande, design och flexibilitet.

Innehåll

Utbildningen består av obligatoriska och valbara kurser som tillsammans omfattar 180 högskolepoäng.

De två första åren omfattar grundläggande kurser inom berörda områden och avslutas med ett projektarbete om 10 hp där studenten praktiskt får skapa en webbplats till en offentlig organisation, ett privat företag eller ideell förening. Under fjärde terminen finns en period med två valbara kurser med inriktning mot programmering eller mot textproduktion. Det tredje året utgörs av en termins valbara kurser (termin 5), och av obligatoriska kurser som utgörs av tillämpad teori och metod, respektive ett avslutande examensarbete om 15 hp (termin 6).

Upplägg

Med förankring i programmets huvudområde, informationsarkitektur, studeras principiella problem kring design av effektiva webbaserade informationsmiljöer. Studenten tillägnar sig kunskaper som utgår från vetenskapligt utforskade och professionellt förankrade problemställningar kring organisering, strukturering, sökning och navigering i webbaserade informationsmiljöer, där användbarhet och tillgänglighet är centrala begrepp.

Utbildningen bygger på forsknings- och kunskapsområden inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och medie- och kommunikationsvetenskap. Förankringen i vetenskapsteori och forskningsmetoder genomförs i etapper genom tre olika kurser i successiv fördjupning (se också under avsnittet Kurser):

  1. Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv 7,5 hp (G1N, termin 1)
  2. Teori och metod för webbplatsutveckling, 5 hp (G1F, termin 4)
  3. Tillämpad teori och metod, 15 hp (G2F, termin 6)


I den första kursen möter studenten för första gången i programmet det vetenskapliga perspektivet och problemställningen. Den andra kursen genomförs som förberedelse för projektarbetet under termin 4. I den tredje kursen får studenten som en del av examinationen tillämpa olika kvalitativt respektive kvantitativt inriktade metoder och analysera ett empiriskt material med hjälp av områdesspecifika teorier.

Utbildningen syftar till att ge studenterna en väl integrerad kompetens sammansatt av såväl teoretiska kunskaper som färdigheter och förmågor för praktisk yrkesverksamhet. För att åstadkomma detta kombineras under utbildningen teoretiska moment med praktiska övningar och projektarbeten.

I programmet ingår moment med inriktning på metodologi för webbplatsutveckling, informationsdesign, kunskapsorganisation och Content Management. Programmet innehåller element med inriktning mot textproduktion och redaktionellt arbete, samt grafiska kompetenser, inkluderat animering och multimedia. Inom den tekniska inriktningen av området förmedlas kunskaper och färdigheter kring datasäkerhet, kodning och programmering. I programmet ingår också informationsjuridik i syfte att utveckla kunskap om aktuella juridiska villkor och förutsättningar för att utveckla och underhålla webbplatser. Utbildningen ger också kunskaper inom webbens utvecklingshistoria.

Profiler och valbara moment
Inom programmet erbjuds under termin 4 och 5 valbara kurser som innebär en möjlighet till profilering. De profiler som erbjuds inom programmets ram är inriktning mot Back End- respektive Front End-webbutvecklare (se vidare under avsnitten Kurser, respektive Examen). Dessa profiler innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor som har grundlagts under de två första årens studier. Som alternativ finns under samma termin möjlighet att läsa kurser inom informationsarkitektur eller näraliggande områden vid andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Examensarbete
Examensarbetet termin 6 genomförs i form av ett självständigt vetenskapligt arbete som utgör en fördjupning inom utbildningens kunskaps- och färdighetsområden. Examensarbetet kan göras i samarbete med extern organisation.

Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops, övningar, projektarbeten, grupparbeten och inkluderar professionsanknutna projektuppgifter.

Professionsanknytning
Professionsanknytningen i programmet utgörs av flera element. En del av programmets ordinarie undervisande personal är professionellt verksamma, eller har erfarenhet från professionsfältet. Som gästlärare i programmet anlitas också professionella inom webbredaktörens verksamhetsområde. Inom programmet används i stor utsträckning ett projektbaserat arbetssätt vilket resulterar i ett större projektarbete där studenten skapar eller utvecklar en webbplats för en existerande organisation. Programmet utvecklas kontinuerligt i samråd med representanter från relevanta professionsområden.

Internationalisering
Inom programmets ramar erbjuds studenten möjlighet till utlandsstudier under termin 5. Minor Field Study kan genomföras i anknytning till examensarbetet termin 6.

Jämlikhet, mångfald och hållbar utveckling
I programmet behandlas implikationer av problem kring jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling för utvecklingen av webbredaktörens yrkesroll. Detta görs bl.a. genom tematiska moment i enskilda kurser. Vidare arbetar vi i programmet för att utveckla ett reflekterande förhållningssätt i frågor kring jämlikhet och mångfald samt hur webbredaktörer tillgängliggör informationsresurser. Webbredaktörer och andra informationsförmedlare kan bidra till en effektiv informationsdelning vilket i ett demokratiskt samhälle kan ses som en förutsättning för ett hållbart samhällsbyggande ur miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. I enlighet med sektionens lokala handlingsplan för hållbar utveckling och miljöarbete utvecklas hållbarhetsperspektivet inom ramarna för det ordinarie kursutbudet inom programmet. I samarbete med bibliotekarieprogrammet erbjuds en valbar kurs med fokus på informationsförmedling och hållbar utveckling.

Kurser
Utbildningen består av obligatoriska och valbara kurser som tillsammans omfattar 180 högskolepoäng.
De två första åren omfattar grundläggande kurser inom berörda områden och avslutas med ett projektarbete om 10 hp där studenten praktiskt får skapa en webbplats till en offentlig organisation, ett privat företag eller ideell förening. Under fjärde terminen finns en period med två valbara kurser med inriktning mot programmering eller mot textproduktion. Det tredje året utgörs av en termin med valbara kurser (termin 5), och av obligatoriska kurser som utgörs av metodologi respektive ett avslutande examensarbete om 15 hp (termin 6).

År 1 (60 hp)
Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv (7,5 hp) G1N
Bild och Grafisk produktion (7,5 hp) G1N
Tekniker för webbdesign (7,5 hp) G1N
Textproduktion I (7,5 hp) G1N
Content Management (7,5 hp) G1N
Formgivning och layout (7,5 hp) G1F
Sociala medier (7,5 hp) G1N
Dynamiska webbapplikationer I (7,5 hp) G1F

År 2 (60 hp)
Textproduktion II (7,5 hp) G1F
Formgivning av webbsidor (7,5 hp) G1F
Information genom bild och text I, (7,5 hp) G1F
Informationsjuridik (7,5 hp) G1N
Dynamiska webbapplikationer II (7,5 hp) G1F / alt. Textproduktion III (7,5 hp) G1F
Animering och multimedia för webben I (7,5) G1F
Teori och metod för webbplatsutveckling (5 hp) G1F
Projekt: webbplatsutveckling (10 hp) G1F

År 3, HT (30 hp)
Valbara kurser 30 hp
Den första terminen år tre i programmet är en valbar termin där studenten kan välja mellan valbara kurser om sammanlagt 30 hp inom sektionens eget utbud med möjlighet till profilering mot två olika områden:

Profil Back End-webbutvecklare. Kompetens inriktad mot de tekniska aspekterna av webbplatser, så som programmering, märkspråk, applikationer - webbplatsers bakomliggande strukturer. Kurser som ingår i denna profilering är följande:
Datadesign (7,5 hp ) G1F
Programmering för dynamik, interaktivitet och integrering, (7,5 hp) G1F
Teknisk utveckling (7,5 hp) G1F
Modellering (7,5 hp) G1F

Profil Front End-webbutvecklare. Kompetens inriktad på bild, grafik, animering och innehållsproduktion det gränssnitt som möter användare av webbplatser. Kurser som ingår i denna profilering är följande:
Animering och multimedia för webben II (7,5 hp ) G1F
Gränssnittsutveckling (7,5 hp) G1F
Information genom bild och text II, (7,5 hp) G1F
Modellering (7,5 hp) G1F

Studenter som läser kurserna i enlighet med dessa inriktningar är berättigade att ta ut examen med särskild profilbenämning: Back End- respektive Front End-webbutvecklare. Se under Examen.

Alternativ

Under den första terminen år tre i programmet finns också möjlighet att läsa kurser vid annan sektion eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Studenten väljer kurser och eventuell profilering efter eget intresse. Kurserna kan vara inom informationsarkitektur, biblioteks- och informationsvetenskap, informatik, datavetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller annat näraliggande område. Kurserna ska bedömas vara relevanta inom ramen för webbredaktörprogrammet. Val av kurser måste godkännas av studierektor/programansvarig.

År 3, VT (30 hp)
Tillämpad teori och metod (15 hp) G2F
Examensarbete, 15 högskolepoäng (15 hp) G2E

Inom kursen Examensarbete ges möjlighet att som ett alternativ genomföra en så kallad Minor Field Study. Kravet är att projektet bedöms som relevant inom ramen för webbredaktörprogrammet. Val av projekt måste godkännas av studierektor. Utöver detta gäller särskilda regler enligt SIDA för deltagande och rapportering. Information ges av sektionen och Högskolan i Borås.

Övrigt

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Kurser där undervisningsspråket är engelska kan förekomma och utgör en del av institutionens internationaliseringssträvanden. En stor del av kurslitteraturen är på engelska.

Examen ger behörighet för studier på avancerad nivå inom huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Efter avslutat program och 1 års arbetslivserfarenhet har studenten behörighet till magisterprogrammet Strategisk information och kommunikation vid Högskolan i Borås. Behörighetskurser och meritkurser i enlighet med områdesbehörighet A5, GY11.