Huvudmeny

FAQ Webbredaktör, distans

Kan man läsa till webbredaktör utan att veta precis "allt" om data, hemsidor m.m.?

För att kunna hänga med i webbredaktörsprogrammet behöver man ha en god vana vid att arbeta med datorer. Däremot behöver man inte ha några förkunskaper i hemsidor, bildbehandling mm. Men det skadar självklart inte! Vissa studenter upplever att de moment som innehåller kodning och programmering kan vara krångliga och ta tid att lära sig. Inom dessa delar kan det vara en fördel att ha lite förkunskaper men det är alltså inte nödvändigt!

Jag ser att webbredaktörsutbildningen går på distans. Innebär det att jag måste åka till Borås på vissa träffar?

Nej, programmet innehåller inga träffar förlagda till Borås. Se nedan fråga och svar kring hur undervisningen är upplagd inom programmet.

Är utbildningen väldigt tekniskt inriktad?

Ungefär en tredjedel av utbildningens alla kurser kan sägas vara inriktad på teknik, kodning och programmering. Vi har försökt göra webbredaktörsprogrammet funktionsinriktat och då ingår visserligen krav på tekniska kunskaper och färdigheter. Men, dessa är hela tiden riktade mot yrkessysslan s. a. s., som att programmera eller skapa en databas. Ingen teknikexercis för sakens skull!

Är det många som söker till Webbredaktörsprogrammet som ges på distans?

Se högskolans sidor för statistik.

Vilken kompetens får man genom utbildningen?

Vår målsättning är att täcka in flera ganska stora kompetensområden som tillsammans utgör en bra grund för professionell yrkesverksamhet inom området. Utbildningen är i uppdelad i kunskapsområdena: Design och grafisk form, Kommunikationsteori, Informationsjuridik, Publiceringsverktyg, Redaktionellt arbete, Teknisk utveckling och programmering, Metodologier för webbplatsutveckling, samt vetenskaplig metod och akademisk kommunikation.

I en jobbannons såg jag att man bl. a skulle kunna HTML, CSS, JavaScript och Wordpress. Har ni undervisning i dessa?

Vi har kurser i webbredaktörprogrammet som tar upp HTML, CSS och JavaScript. I det nya treåriga programmet kan man välja profiler under 5 terminen, varav en är inriktad mot de tekniska aspekterna av webbplatser, så som programmering, märkspråk, applikationer – webbplatsers bakomliggande strukturer. När det gäller Content Management System (CMS) som Wordpress så ingår undervisning i flera olika. Utöver WP får du möjlighet att arbeta i EPiServer och ytterligare något fritt tillgängligt system, såsom Drupal eller Joomla.

Vilka programmeringsspråk lär man sig i utbildningen?

Programmeringsspråk är PHP i kombination med databasverktyget MySQL, uppmärkningsspråken XML och XHTML, samt presentationsspråket CSS. Viss JavaScript och ActionScript ingår. Program som används är Eclipse, Editix och phpMyAdmin..

Jag skulle vilja jobba på ett företag och ha hand om deras webbplats, är det något jag kan lära mig om jag går Webbredaktörprogrammet?

Med hjälp av ett content managementsystem, t ex EPiServer, kan man sköta ett företags webbplats och även skapa webbplatser från scratch.

Finns det någon praktik i webbredaktörsprogrammet?

Ja, förutom det praktiskt inriktade projektarbete och examensarbete som man genomför finns numera också möjlighet att under en av våra kurser under några veckor vara ute i en organisation och följa med i arbetet. Denna "praktikperiod" knyts till det projektarbete som avslutar det andra året.

För närvarande har vi också inslag som är ”praktikliknande”. I den avslutande kursen i utbildningen ingår nämligen att i dialog med ett riktigt företag utveckla en riktig webbplats. Det här innebär att alla våra studenter under en halv termin har möjlighet att jobba i nära kontakt med en äkta yrkesverklighet. Våra studenter får därigenom kontakt med arbetsverkligheten med några av dess förutsättningar och problem, även om de inte är fysiskt närvarande på den faktiska arbetsplatsen..

Används Mac eller PC i utbildningen? Spelar det någon roll vad man själv har?

På högskolan används (nästan) uteslutande PC. Om man som student har Mac och vill använda den så går det bra. Det lilla problem man kan råka ut för är att en del av vårt egenproducerade instruktionsmaterial (som rör programvaror som t ex Photoshop och Illustrator) endast innehåller snabbkommandon som gäller för PC-versionen av programvaran och alltså inte motsvarande kommandon för Mac. I den obligatoriska kurslitteraturen finns dock alltid handböcker som innehåller kommandon och andra beskrivningar för såväl PC- som Mac-versionen av programvarorna.

Hur är undervisningen upplagd?

Utbildningen på distans bedrivs med ett urval av kommunikationsmetoder med betoning på sådana som är interaktiva, som t.ex. chat, diskussionsgrupper, kommunikation via skype och webbkamera. I utbildningen användes också filmade föreläsningar och även mer traditionella former som PowerPoints, och andra typer av skrivna studieanvisningar. Vår tanke är att ha återkommande inslag i utbildningen där man som student behöver vara uppkopplad vid en given tidpunkt.

Det står att undervisning är på dagtid, innebär detta att jag måste vara uppkopplad dagtid?

Ja, det förekommer föreläsningar, genomgångar och seminarier i realtid som är förlagda till normal arbetstid/dagtid. Därutöver förekommer det examinerande moment, seminarier och tentamina, som också är förlagda till normal arbetstid. Hur frekventa sådana händelser i realtid är i utbildningen varierar mellan olika kurser och under olika perioder av kurserna. Det är därför svårt att svara på hur ofta de förekommer i genomsnitt på hela utbildningen. Vi uppskattar att det kommer att röra sig om 1-4 händelser i realtid i veckan av olika slag.

Varför förekommer det schemalagd undervisning när det är en distansutbildning?

Genom schemaläggningen har vi haft som mål att skapa en bild av ett program som är sammanhållet och där man har viss kontakt med övriga deltagare. Det är viktigt att poängtera att programmet är ett program som ges på dagtid. Men antalet schemalagda timmar i veckorna har inte varit så stora. Idag vet vi inte om tiden kommer att öka eller minska. Dock tror jag inte att du helt kan räkna bort att göra vissa moment som schemaläggs. Det gäller särskilt examinationer som sker i realtid.

När kommer schemat så jag ser när jag måste vara uppkopplad i så fall?

Under de första veckorna kommer du att kunna logga in i Adobe Connect Pro i den grupp som du kommer genomföra grupparbeten i. Detta för att lära känna dina kurskamrater och Connect Pro. Denna tidpunkt kan bestämmas i gruppen. Mer information kommer närmare terminsstart.

Är det t.ex. chattdiskussioner/-seminarier med lärare som vi ska ha i lärplattformen på dagtid?

Ja till exempel och ibland rena föreläsningar.

Vilka program måste jag ha?

Du kommer att behöva flera olika typer av programvaror. Vissa av dem är gratis medan andra kostar en del pengar. Förutom den vanliga uppsättningen programvaror för t ex ordbehandling och skapande av PowerPoints mm, kommer flera av Adobes programvaror att behövas såsom Illustrator, Photoshop, InDesign, Flash.

Fixar skolan program eller måste jag köpa dessa själv?

Du får själv köpa nödvändiga programvaror. 

Hur mycket ska jag räkna med att betala för programvarorna?

Det som kostar är framför allt Adobes Design Suite Premium (CS5), som bl a innehåller Photoshop, InDesign, Illustrator, Flash.

Högskolan i Borås erbjuder registrerade studenter access till vissa programvaror från Microsoft: ”Via MSDN Academic Alliance har du som student möjlighet att kostnadsfritt använda ett urval av programvaror från Microsoft. Läs mer om detta på sidan MSDN Academic Alliance.”

Hur stor datorkapacitet behövs för att programmen ska fungera?

En någorlunda nyköpt dator borde räcka om den inte är prestandamässigt svag redan från början. De saker som är mest krävande i vår utbildning är att köra programvaror som Photoshop. Är datorn lite svag brukar programvaran visserligen funka, men det kan gå långsamt.

Hur snabb uppkoppling måste jag ha?

Det går inte i nuläget att ange ett exakt värde på hur snabb uppkopplingen behöver vara. Men någon form av bredbandsuppkoppling behöver du.   

Vad är det för åldersspridning på studenterna?

Studenternas ålder varierar mellan 18 och 50. Det är en ganska jämn spridning mellan de största grupperna som är födda på 70- och 80-talet men det finns även såväl 50- och 60-talister som 90-talister som studerar på programmet.

Om sista ansökningsdag till högskolor/universitet har passerats – kan jag göra en sen ansökan?

Är utbildningen fortfarande öppen för anmälan kan du skicka in din anmälan via antagning.se. Sena anmälningar rangordnas efter anmälningsdag.

Håll gärna utkik på vår webbsida för kontinuerlig information om utbildningen.

Jag har blivit antagen till webbredaktörutbildningen som närutbildning men skulle vilja byta till webbredaktörutbildningen på distans?

Om du är antagen till närutbildningen men vill byta till distansutbildningen måste du söka och bli antagen till distansutbildningen i den ordinarie ansökningsomgången. Det är inte möjligt att byta från närutbildning till distansutbildning i ett tidigt skede av utbildningen. Det är däremot möjligt att ansöka om antagning till senare del av ett program (normalt efter ett års studier). För detta finns en särskild sökrutin och det som i första hand avgör om du kan byta är om det finns lediga platser på distansutbildningen.

Kan jag tillgodoräkna mig kurser med liknande innehåll som jag har läst tidigare på högskolenivå?

Först som antagen student till en utbildning kan en förfrågan om tillgodoräknande av tidigare avklarade poäng ställas till institutionen som då värderar och beslutar om kurserna kan tillgodoräknas.