Huvudmeny

Animering och multimedia för webben

7,5 högskolepoäng, heltid 100%

Kursen innehåller följande:

Animeringsestetik ur ett samtidsperspektiv
Grundläggande animeringstekniker inom aktuell programvara
Grundläggande programmering och produktion för animering
Export av animation till anpassat format inom rörligt media
Design- och berättarteknik
Publicering av animerad produkt på webben

Innehåll

 • Animeringsestetik ur ett samtidsperspektiv
 • Grundläggande animeringstekniker inom aktuell programvara
 • Grundläggande programmering och produktion för animering
 • Export av animation till anpassat format inom rörligt media
 • Design- och berättarteknik
 • Publicering av animerad produkt på webben

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i form av laborationer, föreläsningar, praktiska genomgångar, övningar och handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

För effektivt genomförande av kursen rekommenderas kunskaper om etablerade konventioner för färg- och formdesign, teorier och principer kring visuell kommunikation, samt färdigheter i programvaror för digital fotobehandling och illustrationer.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-35862
Urval: Betyg, högskoleprov och högskolepoäng
Antal platser: 15
Startar: 2016-08-29
Slutar: 2016-09-28
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Observera: Undervisningen ges på campus och heltid.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 31FAM1 (2)
Gäller från: HT 2013
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2013-10-16

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Informatik (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: IF1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Med avseende på kunskap och förståelse

 • med förankring i kunskap om samtida designtrender och forskningsresultat kunna analysera animeringstillämpningar i en webbaserad informationsmiljö.


Med avseende på färdigheter och förmågor

 • självständigt kunna skapa olika former av animeringar med hjälp av aktuella programvaror,
 • kunna importera och integrera grafik i aktuell programvara för att sedan konvertera och anpassa till en given webbpubliceringsform,
 • i en utvecklingssituation kunna söka och identifiera information om animering och design.


Med avseende på värdering och förhållningssätt

 • kunna värdera information om animering och design med avseende på relevans och vetenskaplighet.

Innehåll

 • Animeringsestetik ur ett samtidsperspektiv
 • Grundläggande animeringstekniker inom aktuell programvara
 • Grundläggande programmering och produktion för animering
 • Export av animation till anpassat format inom rörligt media
 • Design- och berättarteknik
 • Publicering av animerad produkt på webben

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs i form av laborationer, föreläsningar, praktiska genomgångar, övningar och handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Kursen examineras genom laborationer, inlämningsuppgifter, seminarier och projektarbeten.

Studenten har rätt till fem (5) examinationstillfällen, varav minst tre (3) inom loppet av ett år.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergström, Bo (2012). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. Stockholm: Carlsson. (319 s.)

Noble, Ian & Russell Bestley (2 ed. 2011). Visual Research: An introduction to research methodologies in graphic design. Switzerland: AVA. (224 s.)

Tillkommer egensökt litteratur om ca 100 sidor

Studentinflytande och utvärdering

Studenternas synpunkter på kursen ska systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig och/eller skriftlig form. Studenterna ska delges resultatet av utvärderingen. Resultaten av utvärderingarna ska ligga till grund för kursens vidare utveckling. Se vidare Policy för kursutvärdering, Högskolan i Borås 2005-06-07, dnr 56-02-10.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

För effektivt genomförande av kursen rekommenderas kunskaper om etablerade konventioner för färg- och formdesign, teorier och principer kring visuell kommunikation, samt färdigheter i programvaror för digital fotobehandling och illustrationer.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Jan Buse
Kursansvarig Daniel Birgersson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum