Huvudmeny

Ateljerista 1-30 hp

30 högskolepoäng, deltid 50%

Innehållet i kursen består huvudsakligen av tre delar:

  • eget kreativt praktiskt estetiskt arbete i olika material och tekniker och hur man kan arbeta konstnärligt med barn
  • olika sätt att se på barn och barndom
  • användning och problematisering av pedagogisk dokumentation

Innehåll

Skapande arbete och estetiska lärandeprocesser
Momentet innehåller praktiskt undersökande arbete i olika material och tekniker, såväl individuellt som i grupp. Experimenterande och integrerande arbetssätt uppmuntras. Estetiska lärandeprocesser och konstnärligt förhållningssätt diskuteras i relation till pedagogisk verksamhet med yngre barn och elever. Ett eget konstnärligt fördjupningsarbete görs under detta moment. Studiebesök på konstinstitutioner med diskussioner om hur konst kan användas med barn och elever.

Pedagogisk dokumentation
Momentet innehåller praktiska uppgifter och diskussioner kring etiska och pedagogiska överväganden avseende pedagogisk dokumentation och estetisk verksamhet. Dokumentation av genomfört projekt i barn- eller elevgrupp diskuteras och relateras till pedagogisk dokumentation.


Bildpedagogisk teori
Momentet innehåller en historisk del om bildpedagogiska traditioner samt nyare forskning som rör bildpedagogik men också annan skapande pedagogik. Teorier om estetikens betydelse för barns och elevers lärande berörs och här lyfts Reggio Emiliapedagogiken som en stark influens. Begreppet visuell kultur introduceras och relateras till förskolans och skolans pedagogiska miljö. Vidare uppmärksammas ett kulturellt perspektiv på seende.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. samt Förskollärar-, lärar- eller fritidspedagogexamen

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Seminarier, praktiskt bildarbete individuellt och i grupp, föreläsningar, studiebesök.

Övrigt

Kursen ges som fristående.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-35562
Sista anmälningsdag: 2016-04-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2016-08-29
Slutar: 2017-06-04
Studieort: Varberg
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan i pdf
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 11AT10 (2)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande, 2016-02-04
Ersätter kursplan fastställd:  2014-03-12

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Pedagogik (G1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: PE1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet. samt Förskollärar-, lärar- eller fritidspedagogexamen

Mål

Studenten skall efter avslutad kurs kunna

1. Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för olika bildpedagogiska teorier
1.2 redogöra för grundläggande kunskaper om Reggio Emilias pedagogiska filosofi och relatera till andra pedagogiska synsätt
1.3 redogöra för hur man kan använda konsthallar, museum och stadens uterum som pedagogiska miljöer

2. Färdighet och förmåga
2.1 redovisa grundläggande bildkunskaper i valfritt material och teknik och utifrån praktiskt bildarbete och i skrift reflektera över sin egen lärprocess
2.2 observera, dokumentera och problematisera pedagogiskt arbete och estetiska lärprocesser
2.3 visa hur konstnärligt undersökande kan användas i ämnesintegrerat arbete
2.4 planera, genomföra, utvärdera och presentera ett för kursen relevant projekt för och med barn/elever
2.5 observera, dokumentera och problematisera pedagogiskt arbete och estetiska lärprocesser

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 diskutera relationen pedagogisk verksamhet och konstnärligt förhållningssätt

Innehåll

Skapande arbete och estetiska lärandeprocesser
Momentet innehåller praktiskt undersökande arbete i olika material och tekniker, såväl individuellt som i grupp. Experimenterande och integrerande arbetssätt uppmuntras. Estetiska lärandeprocesser och konstnärligt förhållningssätt diskuteras i relation till pedagogisk verksamhet med yngre barn och elever. Ett eget konstnärligt fördjupningsarbete görs under detta moment. Studiebesök på konstinstitutioner med diskussioner om hur konst kan användas med barn och elever.

Pedagogisk dokumentation
Momentet innehåller praktiska uppgifter och diskussioner kring etiska och pedagogiska överväganden avseende pedagogisk dokumentation och estetisk verksamhet. Dokumentation av genomfört projekt i barn- eller elevgrupp diskuteras och relateras till pedagogisk dokumentation.


Bildpedagogisk teori
Momentet innehåller en historisk del om bildpedagogiska traditioner samt nyare forskning som rör bildpedagogik men också annan skapande pedagogik. Teorier om estetikens betydelse för barns och elevers lärande berörs och här lyfts Reggio Emiliapedagogiken som en stark influens. Begreppet visuell kultur introduceras och relateras till förskolans och skolans pedagogiska miljö. Vidare uppmärksammas ett kulturellt perspektiv på seende.

Undervisningsformer

Seminarier, praktiskt bildarbete individuellt och i grupp, föreläsningar, studiebesök.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Portfolio
Inlämningsuppgift
Lärandemål: 1.3, 2.1 och 2.2
Högskolepoäng: 7,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Dokumentation
Inlämningsuppgift
Lärandemål: 2.2 och 2.5
Högskolepoäng: 4,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Portfolio
Inlämningsuppgift
Lärandemål: 1.2 och 2.4
Högskolepoäng: 6,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Praktiserande seminarier
Seminarier
Lärandemål: 1.1, 2.1 och 3.1
Högskolepoäng: 7,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Praktiserande seminarier
Seminarier
Lärandemål: 1.2, 1.3, 2.1 och 2.3
Högskolepoäng: 5,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.

Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som fristående.

Kurslitteratur bilaga

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.

Bendroth Karlsson, Marie (1998). Bildskapande i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur (232 s)

Braxell, Stina (2010). Skapande barn: att arbeta med bild i förskolan. [Stina Braxell]. Stockholm: Lärarförbundets förlag (143 s)

Elfström, Ingela et al. (2008). Barn och naturvetenskap: upptäcka, utforska, lära. Stockholm: Liber (178 s)

Fennefoss, Anne Tove & Jansen, Kirsten E. (2009). Småbarnspedagogik och praktikberättelser: pedagogisk dokumentation i förskolan. 1. uppl. Malmö: Gleerups (115 s)

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket
Tillgänglig: http:www.skolverket.se/publikationer?id=2442 (16 s)

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Skolverket
Tillgänglig: http:www.skolverket.se/publikationer?id=2575 (utdrag, ca 50 s)

Malaguzzi, Loris (2011). Malaguzzis föreläsningar: Malaguzzi 7/05/1991. Modern Barndom, 4/2011, s. 19-27 (9 s)

Malaguzzi, Loris (2012). Malaguzzis föreläsningar: Malaguzzi 24/05/1993. Modern Barndom, 2/2012, s. 17-28 (12 s)

Molander, Bengt (2009). Estetiska lärprocesser: några kunskapsteoretiska reflektioner. I Lindstrand, Fredrik & Selander, Staffan (red.) Estetiska lärprocesser. Lund: Studentlitteratur, s. 227-249 (23 s)

Odegard, Nina (2015). Återbruk som kreativ kraft. Stockholm: Lärarförlaget (240 s)

Sparrman, Anna (2006). Barns visuella kulturer: skolplanscher och idolbilder. Lund: Studentlitteratur, kap 1 och 2 (49 s)

Svenning, Bente (2011). Vad berättas om mig?: barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation. Lund: Studentlitteratur (110 s)

Vecchi, Vea & Giudici, Claudia (red.) (2004). Children, art, artists: the expressive languages of children, the artistic language of Alberto Burri. Reggio Emilia: Reggio Children (I urval)

Vecchi, Vea (2014). Blå cikoriablommor: ateljén i Reggio Emilias pedagogiska verksamhet. Lund: Studentlitteratur (327 s)

Änggård, Eva (2006). Barn skapar bilder i förskolan. Lund: Studentlitteratur (197 s)


Valfri konstnärsbiografi.


Material- och metodböcker relevanta för fördjupningsarbetet.

Kontakt

För utbildningsfrågor: Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum