Huvudmeny

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation

60 högskolepoäng, heltid 100% – distans

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande samt minst ett års arbetslivserfarenhet.

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Programmet är inställd.

Upplägg

Programmets syfte är att ge studenterna grundläggande analytiska verktyg för att kunna hantera såväl taktiska som strategiska utmaningar i organisationers informationshantering och kommunikation. Programmet genomsyras av ett handlingsinriktat förhållningssätt genom att kurserna innehåller konkreta handlingsmål, med syfte att stärka studentens självtillit. Handlingsmålet uppnås genom att teori och praktik integreras, då flera examinationsuppgifter görs i en s.k. kontaktorganisation.

Den ettåriga utbildningen ska ge deltagarna


 • en fördjupad förståelse för vilka möjligheter och svårigheter som är förknippade med hur information hanteras och kunskap kommuniceras i organisationer,
 • kunskap om teoretiska modeller och olika vetenskapliga metoder för att hantera de utmaningar och krav som organisationer ställs inför när det gäller att hantera stora mängder intern och extern information, samt förädlingen och kommunikationen av denna,
 • kunskap för att utveckla hållbara informationsstrategier,
 • förståelse för individers centrala roll för kommunikationen i och mellan organisationer.


Utbildningen i sin helhet adresserar frågan om hållbarhet och resiliens, då den syftar till att stärka organisationers förmåga att hantera problematiken kring hållbar utveckling, genom att problematisera hur hanteringen av såväl intern som extern information och kunskap kan göra organisationer mer resilienta, d v s såväl stabila som anpassningsbara.

Utbildningens kurser
Programmet omfattar 60 högskolepoäng fördelade på sex obligatoriska kurser. Samtliga kurser tillhör huvudområdet:

Steg 1
Introduktion till IM, 7,5 hp (nivå G1N, huvudområde IM)

Steg 2
Kommunikation i org., 7,5 hp (nivå A1N, huvudområde IM)
Kunskap i org., 7,5 hp (nivå A1N, huvudområde IM)
Informationsprodukter 7,5 hp (nivå A1N, huvudområde IM)
Innehållsstrategier 7,5 hp (nivå A1N, huvudområde IM)

Steg 3
Magisteruppsats (vetenskapligt arbetssätt 7,5 hp, uppsats 15 hp) 22,5 hp (nivå A1E, huvudområde IM)

Nedan beskrivs varje kurs kortfattat:

Introduktion till IM
Kursen introducerar området Information Management (IM) och de delar av IM som berörs i programmets olika kurser för att på så sätt skapa en gemensam förståelse av området, dess begrepp samt relation till andra discipliner/forskningsområden. För att skapa förståelse för IMs aktiviteter introduceras även forskning om organisationers logik: organisationsteori. I kursen ges även introduktion till generiska kompetenser som akademiskt skrivande, kritiskt tänkande, informationssökning och omvärldsanalys.

Kommunikation i organisationer
Kursen ger en förståelse för kommunikationens roll i en organisation för att nå strategiska mål. I kursen behandlas teorier och strategier för såväl intern som extern kommunikation.

Kunskap i organisationer
I kursen ligger fokus på organisationens samlade kunskap, erfarenhet och lärande som relaterar till olika aspekter i verksamheten: människorna, organisationskulturen, handlingar samt verktyg och tekniker. Syftet är att kritiskt betrakta hur man kan förhålla sig till kunskap som en strategisk resurs i organisationer.

Innehållsstrategier
I kursen utvecklar studenten en innehållsstrategi som ligger till grund för organisationens arbete med den publika webbplatsen. Strategin för ihop verksamhetens mål med målgruppens informationsbehov. Kursen relaterar till bland annat teorier om kunskapsorganisation och informationsanvändning.

Informationsprodukter och hållbar utveckling
Kursen problematiserar begreppet informationsprodukter i olika kontexter. På kursen analyseras sådana informationsprodukter som studenternas kontaktorganisationer har behov av att förändra och utveckla. Studenterna ska presentera förslag på hur dessa informationsprodukter kan förbättras text-, bild-, och designmässigt utifrån målgrupp och hållbar utveckling.

Magisteruppsats
Uppsatsarbetet (15 hp) utförs som ett självständigt, vetenskapligt arbete baserat på teorier, användbara inom IM. Studenten genomför studien genom fördjupning inom något område som tas upp i programmets kurser. I kursen fördjupar studenterna sina kunskaper om forskningsdesign, forskningsetik och vetenskapliga metoder, både kvalitativ och kvantitativ, för urval, datainsamling, tolkning och analys (7,5 hp). För att antas till denna kurs består förkunskapskraven av att följande kurser har avslutats: Introduktionskurs till IM (7,5 hp), Kommunikation i organisationer (7,5 hp), samt Kunskap i organisationer (7,5 hp).

Utbildningens progression och successiv fördjupning i huvudområdet

Programmets successiva fördjupning kan förenklat beskrivas med tre olika steg (se ovan).


 • Första steget är grundläggande och inriktas på att studenten börjar utveckla sin kompetens genom att introduceras i området IM. Detta görs genom en introduktionskurs, där studenterna får en grundläggande förmåga att identifiera, beskriva och analysera den egna organisationens IM i relation till teoretisk kunskap.
 • Andra steget inriktas på fördjupad förståelse av IM, där studenten ytterligare utvecklar sin kompetens att identifiera, beskriva och analysera olika aspekter av IM, relaterat till både teori, metod och praktik. De första två kurserna Kommunikation i organisationer och Kunskap i organisationer har en bred ansats, medan de två kurserna Innehållsstrategier och Informationsprodukter och hållbar utveckling är mer specifika och behandlar varsitt tillämpningsområde inom IM.
 • Tredje steget består av uppsatsarbetet (15 hp), där undervisning om metodkunskaper (7,5 hp) är inkluderat. I denna del möjliggörs ytterligare utveckling av kunskaper inom området genom fördjupad analys av teoretiska och empiriska kunskaper. Detta förbereder studenten att självständigt initiera förändring och bidra till utveckling av kunskapsområdet och dess tillämpning.


Vetenskapsteori och metod
I samtliga kurser ingår moment/strimmor av teori och metodkunskap. I den avslutande Magisteruppsats-kursen finns specifika examinationer för just dessa områden, motsvarande 7,5 hp.

Kopplingen till examensmålen
Se bil. 2.

Övrigt

Utbildningen ges på distans/helfart vilket innebär att all undervisning sker på distans, via exempelvis inspelade föreläsningar, seminarier, handledning och annan form av kommunikation via lärplattform online. Därför förutsätts att studenterna har tillgång till den tekniska utrustning och IKT-kompetens som krävs för att följa utbildningen.

För att kunna utföra examinationsuppgifter krävs att studenten har en kontaktorganisation där uppgifterna kan genomföras.

Examinationsformerna för respektive kurs kommer att anges i respektive kursplan. Examinationen av uppsatsarbetet kommer att ske i seminarieform.

Genomgående finns en strävan efter en koppling till och exemplifiering av, för utbildningen relevant, kunskap och erfarenhet från olika verksamheter och professioner. Detta sker genom att professionsrepresentanter deltar i undervisningen.

Kurslitteraturen är i första hand svensk eller engelsk, även om litteratur på andra nordiska språk, som danska och norska, också kan komma att ingå.

Utbildningsplan

Utbildningsplan i pdf

Ladokkod: SASIC
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden, 2015-10-07
Version: 1.0
Gäller från: HT 2016

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

Programmets övergripande mål är att studenten ska utveckla och uppvisa sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att självständigt kunna värdera lämpliga strategier för effektiv hantering av, såväl intern som extern, information i relation till uppgifter och mål i organisationer. Utöver de i Högskolelagen givna målen för högre utbildning ska studenten efter avslutad utbildning kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom IM, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av IM samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
 • visa fördjupad metodkunskap inom IM.


Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och, med adekvata metoder, genomföra och utvärdera kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom också bidra till kunskapsutvecklingen.
 • muntligt och skriftligt klart kunna redogöra för och diskutera slutsatser och resultat samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper såväl i nationella och internationella sammanhang.
 • ha förvärvat en sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att inom huvudområdet IM göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga, och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


Utöver de allmänna examensmålen har följande mål för utbildningen utarbetats:

Kunskap och förståelse

 • identifiera samband mellan områdets begrepp, teorier, modeller och för studenten aktuella praktiker
 • problematisera olika strategier för planering och hantering av information och kommunikation i relation till organisationers uppgifter och mål


Färdighet och förmåga

 • omvandla teoretiska resonemang till handling
 • tillämpa vetenskapliga metoder i vetenskaps- och professionssammanhang
 • planera och genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • argumentera kring, och bedöma konsekvenser när det gäller, utformandet av strategiskt och hållbart arbete med informationshantering och kommunikation i olika typer av organisationer
 • föra kvalificerade resonemang kring vad som kan utgöra relevant information i olika kontexter i förhållande till centrala begrepp inom IM

Innehåll

Programmets syfte är att ge studenterna grundläggande analytiska verktyg för att kunna hantera såväl taktiska som strategiska utmaningar i organisationers informationshantering och kommunikation. Programmet genomsyras av ett handlingsinriktat förhållningssätt genom att kurserna innehåller konkreta handlingsmål, med syfte att stärka studentens självtillit. Handlingsmålet uppnås genom att teori och praktik integreras, då flera examinationsuppgifter görs i en s.k. kontaktorganisation.

Den ettåriga utbildningen ska ge deltagarna


 • en fördjupad förståelse för vilka möjligheter och svårigheter som är förknippade med hur information hanteras och kunskap kommuniceras i organisationer,
 • kunskap om teoretiska modeller och olika vetenskapliga metoder för att hantera de utmaningar och krav som organisationer ställs inför när det gäller att hantera stora mängder intern och extern information, samt förädlingen och kommunikationen av denna,
 • kunskap för att utveckla hållbara informationsstrategier,
 • förståelse för individers centrala roll för kommunikationen i och mellan organisationer.


Utbildningen i sin helhet adresserar frågan om hållbarhet och resiliens, då den syftar till att stärka organisationers förmåga att hantera problematiken kring hållbar utveckling, genom att problematisera hur hanteringen av såväl intern som extern information och kunskap kan göra organisationer mer resilienta, d v s såväl stabila som anpassningsbara.

Utbildningens kurser
Programmet omfattar 60 högskolepoäng fördelade på sex obligatoriska kurser. Samtliga kurser tillhör huvudområdet:

Steg 1
Introduktion till IM, 7,5 hp (nivå G1N, huvudområde IM)

Steg 2
Kommunikation i org., 7,5 hp (nivå A1N, huvudområde IM)
Kunskap i org., 7,5 hp (nivå A1N, huvudområde IM)
Informationsprodukter 7,5 hp (nivå A1N, huvudområde IM)
Innehållsstrategier 7,5 hp (nivå A1N, huvudområde IM)

Steg 3
Magisteruppsats (vetenskapligt arbetssätt 7,5 hp, uppsats 15 hp) 22,5 hp (nivå A1E, huvudområde IM)

Nedan beskrivs varje kurs kortfattat:

Introduktion till IM
Kursen introducerar området Information Management (IM) och de delar av IM som berörs i programmets olika kurser för att på så sätt skapa en gemensam förståelse av området, dess begrepp samt relation till andra discipliner/forskningsområden. För att skapa förståelse för IMs aktiviteter introduceras även forskning om organisationers logik: organisationsteori. I kursen ges även introduktion till generiska kompetenser som akademiskt skrivande, kritiskt tänkande, informationssökning och omvärldsanalys.

Kommunikation i organisationer
Kursen ger en förståelse för kommunikationens roll i en organisation för att nå strategiska mål. I kursen behandlas teorier och strategier för såväl intern som extern kommunikation.

Kunskap i organisationer
I kursen ligger fokus på organisationens samlade kunskap, erfarenhet och lärande som relaterar till olika aspekter i verksamheten: människorna, organisationskulturen, handlingar samt verktyg och tekniker. Syftet är att kritiskt betrakta hur man kan förhålla sig till kunskap som en strategisk resurs i organisationer.

Innehållsstrategier
I kursen utvecklar studenten en innehållsstrategi som ligger till grund för organisationens arbete med den publika webbplatsen. Strategin för ihop verksamhetens mål med målgruppens informationsbehov. Kursen relaterar till bland annat teorier om kunskapsorganisation och informationsanvändning.

Informationsprodukter och hållbar utveckling
Kursen problematiserar begreppet informationsprodukter i olika kontexter. På kursen analyseras sådana informationsprodukter som studenternas kontaktorganisationer har behov av att förändra och utveckla. Studenterna ska presentera förslag på hur dessa informationsprodukter kan förbättras text-, bild-, och designmässigt utifrån målgrupp och hållbar utveckling.

Magisteruppsats
Uppsatsarbetet (15 hp) utförs som ett självständigt, vetenskapligt arbete baserat på teorier, användbara inom IM. Studenten genomför studien genom fördjupning inom något område som tas upp i programmets kurser. I kursen fördjupar studenterna sina kunskaper om forskningsdesign, forskningsetik och vetenskapliga metoder, både kvalitativ och kvantitativ, för urval, datainsamling, tolkning och analys (7,5 hp). För att antas till denna kurs består förkunskapskraven av att följande kurser har avslutats: Introduktionskurs till IM (7,5 hp), Kommunikation i organisationer (7,5 hp), samt Kunskap i organisationer (7,5 hp).

Utbildningens progression och successiv fördjupning i huvudområdet

Programmets successiva fördjupning kan förenklat beskrivas med tre olika steg (se ovan).


 • Första steget är grundläggande och inriktas på att studenten börjar utveckla sin kompetens genom att introduceras i området IM. Detta görs genom en introduktionskurs, där studenterna får en grundläggande förmåga att identifiera, beskriva och analysera den egna organisationens IM i relation till teoretisk kunskap.
 • Andra steget inriktas på fördjupad förståelse av IM, där studenten ytterligare utvecklar sin kompetens att identifiera, beskriva och analysera olika aspekter av IM, relaterat till både teori, metod och praktik. De första två kurserna Kommunikation i organisationer och Kunskap i organisationer har en bred ansats, medan de två kurserna Innehållsstrategier och Informationsprodukter och hållbar utveckling är mer specifika och behandlar varsitt tillämpningsområde inom IM.
 • Tredje steget består av uppsatsarbetet (15 hp), där undervisning om metodkunskaper (7,5 hp) är inkluderat. I denna del möjliggörs ytterligare utveckling av kunskaper inom området genom fördjupad analys av teoretiska och empiriska kunskaper. Detta förbereder studenten att självständigt initiera förändring och bidra till utveckling av kunskapsområdet och dess tillämpning.


Vetenskapsteori och metod
I samtliga kurser ingår moment/strimmor av teori och metodkunskap. I den avslutande Magisteruppsats-kursen finns specifika examinationer för just dessa områden, motsvarande 7,5 hp.

Kopplingen till examensmålen
Se bil. 2.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande samt minst ett års arbetslivserfarenhet.

Examen

Efter avklarad utbildning motsvarande fordringarna i denna utbildningsplan kan studenten efter ansökan till högskolan erhålla följande examen:

Filosofie magisterexamen med huvudområde Information Management.

Engelsk översättning av examensbenämningen:

Master of Science (60 credits) with a major in Information Management.

Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska).

Någon examensbenämning är inte knuten till denna utbildning. En sammanställning över utbildningens kurser, s.k. utbildningsintyg, kan utfärdas för den som genomgått samtliga kurser med godkänt resultat. Utfärdande av utbildningsintyg sker efter ansökan till institutionen.

Studentinflytande och utvärdering

Kursvärderingar i relation till utbildningens och kursernas mål ska systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig och/eller skriftlig form. Studenterna skall delges resultatet av utvärderingen. Resultaten av utvärderingarna skall ligga till grund för programmets vidare utveckling.

Övrigt

Utbildningen ges på distans/helfart vilket innebär att all undervisning sker på distans, via exempelvis inspelade föreläsningar, seminarier, handledning och annan form av kommunikation via lärplattform online. Därför förutsätts att studenterna har tillgång till den tekniska utrustning och IKT-kompetens som krävs för att följa utbildningen.

För att kunna utföra examinationsuppgifter krävs att studenten har en kontaktorganisation där uppgifterna kan genomföras.

Examinationsformerna för respektive kurs kommer att anges i respektive kursplan. Examinationen av uppsatsarbetet kommer att ske i seminarieform.

Genomgående finns en strävan efter en koppling till och exemplifiering av, för utbildningen relevant, kunskap och erfarenhet från olika verksamheter och professioner. Detta sker genom att professionsrepresentanter deltar i undervisningen.

Kurslitteraturen är i första hand svensk eller engelsk, även om litteratur på andra nordiska språk, som danska och norska, också kan komma att ingå.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Maria Lindh
Programansvarig Karen Nowé Hedvall
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum


Bild på studenter.

Frågor och svar


Här kan du som student få svar på de vanligaste frågorna om Magisterprogrammet i strategisk information och kommunikation.