Huvudmeny

Fältstudie

30 högskolepoäng, heltid 100% – distans

Innehåll

 • Samhälls- och marknadskontext för verksamheten.
 • Organisations- och verksamhetsbeskrivning: uppdrag/affärsidé; syfte och målsättningar; verksamhetsutveckling.
 • Processbeskrivning: processkarta och organisationsöversikt.
 • Kunskaps- och kompetensområden: webbredaktörens roll, kompetensbehov och samverkan med andra yrkesroller.
 • Kritiska faktorer för verksamhetsutveckling: SWOT-analys; kompetensutveckling; omvärldsanalys.

Förkunskapskrav

Högskoleexamen inom huvudområdet informatik eller informationsarkitektur (eller motsvarande)

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, praktiska genomgångar, handledning och verksamhetsförlagda studier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Kursen bedrivs i samarbete med företag, institution, organisation eller annan extern partner. Det är studenten själv som, i samråd med högskolan, ansvarar för att söka upp och kontakta extern organisation. I kursen ska studenten tillämpa och värdera de teoretiska och praktiska kunskaper som tillägnats under studierna inom programmet Webbdredaktör 120 hp, eller motsvarande kunskaper som tillägnats i liknande program inom huvudområdet informatik eller informationsarkitektur. Kursen skall normalt genomföras i en informations- eller kulturförmedlande verksamhet, eller verksamhet som utvecklar digitala informationsmiljöer för sådana ändamål. Studenten ska beskriva, analysera och problematisera företagets verksamhet samt praktikområdet i en rapport. Studenten ska i samråd med handledare vid Högskolan i Borås definiera adekvata litteraturstudier. I en arbetslogg skall studenten i dialog med handledare vid organisationen dokumentera och reflektera över sina arbetsuppgifter och den kompetensutveckling som de innebär i relation till utbildning och professionsfält.

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Kursplan

Kursplan i pdf

Ladokkod: 31FFC1 (2)
Gäller från: HT 2014
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-06-11

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Informationsarkitektur (G2F) Informatik (G2F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: IF1

Krav på särskilda förkunskaper

Högskoleexamen inom huvudområdet informatik eller informationsarkitektur (eller motsvarande)

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:

med avseende på kunskap och förståelse

 • kunna beskriva, analysera och dra slutsatser kring verksamhetsrelaterade aktiviteter inom ämnesområdet informatik eller informationsarkitektur.
 • uppvisa kunskaper om forskningsläget inom ett delområde av informatik eller informationsarkitektur.

med avseende på färdigheter och förmågor

 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt genomföra arbetsuppgifter inom webbredaktörens (eller näraliggande professionella rollers) verksamhetsfält.

med avseende på värdering och förhållningssätt

 • kunna tillämpa teoretiska och etiska perspektiv för att problematisera och göra bedömningar av verksamhetsrelaterade aktiviteter inom webbredaktörens (eller näraliggande professionella rollers) verksamhetsfält.

Innehåll

 • Samhälls- och marknadskontext för verksamheten.
 • Organisations- och verksamhetsbeskrivning: uppdrag/affärsidé; syfte och målsättningar; verksamhetsutveckling.
 • Processbeskrivning: processkarta och organisationsöversikt.
 • Kunskaps- och kompetensområden: webbredaktörens roll, kompetensbehov och samverkan med andra yrkesroller.
 • Kritiska faktorer för verksamhetsutveckling: SWOT-analys; kompetensutveckling; omvärldsanalys.

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, praktiska genomgångar, handledning och verksamhetsförlagda studier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och rapporter.

Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig kurs. (Detta är i enlighet med prefektbeslut, Dnr 516-13, av den 11 juni 2013.)

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ding, W. & Lin, X. (2009). Information architecture : the design and integration of information spaces. San Rafael, Calif.: Morgan & Claypool. (169 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Furustig, H. & Sjöstedt, G. (2010). Strategisk omvärldsanalys. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (244 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Tillkommer egensökt litteratur omfattande minst 100-200 s.

Studentinflytande och utvärdering

Studenternas synpunkter på kursen ska systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig och/eller skriftlig form. Studenterna ska delges resultatet av utvärderingen. Resultaten av utvärderingarna ska ligga till grund för kursens vidare utveckling. Se vidare Policy för kursutvärdering, Högskolan i Borås 2005-06-07, dnr 56-02-10.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Kursen bedrivs i samarbete med företag, institution, organisation eller annan extern partner. Det är studenten själv som, i samråd med högskolan, ansvarar för att söka upp och kontakta extern organisation. I kursen ska studenten tillämpa och värdera de teoretiska och praktiska kunskaper som tillägnats under studierna inom programmet Webbdredaktör 120 hp, eller motsvarande kunskaper som tillägnats i liknande program inom huvudområdet informatik eller informationsarkitektur. Kursen skall normalt genomföras i en informations- eller kulturförmedlande verksamhet, eller verksamhet som utvecklar digitala informationsmiljöer för sådana ändamål. Studenten ska beskriva, analysera och problematisera företagets verksamhet samt praktikområdet i en rapport. Studenten ska i samråd med handledare vid Högskolan i Borås definiera adekvata litteraturstudier. I en arbetslogg skall studenten i dialog med handledare vid organisationen dokumentera och reflektera över sina arbetsuppgifter och den kompetensutveckling som de innebär i relation till utbildning och professionsfält.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig LIRY
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum