Huvudmeny

Mentorsutbildning; grund

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Vi belyser och problematiserar innebörden av att vara mentor i alla yrken och verksamheter där mentorskap är en relevant del av yrkessocialisationen och en utveckling av organisationen.

Innehåll

Kursen belyser och problematiserar innebörden i att vara mentor samt de kompetenser som behövs för att utöva ett professionellt mentorsuppdrag. Kursen tar sin utgångspunkt i rollen som mentor inom lärarutbildning. Fokus vilar på att deltagarna utvecklar förmågor och kompetenser för en professionell mentorsutövning. Centrala delar i detta är samtalsmetodik, effektivt skrivande samt ett metakognitivt förhållningssätt till yrkesrollen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs förskollärar-, lärar- eller fritidspedagogexamen eller annan akademisk utbildning för yrken där mentorskap är en relevant del av yrkessocialisationen och 3 års yrkeslivserfarenhet i yrken där mentorsskap förekommer

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av

  • föreläsningar
  • litteraturseminarier
  • workshops

I kursen används en digital lärplattform.

Övrigt

Kursen ges som fristående.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-39462
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 30
Startar: 2016-08-29
Slutar: 2017-01-15
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Eftermiddag/Kväll

Kursplan

Kursplan i pdf
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 11ME10 (6)
Gäller från: HT 2016
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande, 2016-05-19
Ersätter kursplan fastställd:  2013-11-20

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Pedagogiskt arbete (G1F) Pedagogik (G1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: PE1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs förskollärar-, lärar- eller fritidspedagogexamen eller annan akademisk utbildning för yrken där mentorskap är en relevant del av yrkessocialisationen och 3 års yrkeslivserfarenhet i yrken där mentorsskap förekommer

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,

Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för och kritiskt förhålla sig till mentorskap och mentorsrollen
1.2 beskriva lärarutbildningarnas organisation, mål och innehåll och relatera dessa till yrkesrollen
1.3 Förklara och exemplifiera innebörder i yrkesrollen relaterat till begreppen lärarprofessionalism, kompetens och reflektion

Färdighet och förmåga
2.1 tillämpa olika samtalsmodeller gällande mentorssamtal och svåra samtal
2.2 tillämpa olika modeller av reflekterat skrivande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 problematisera och ge exempel på hur egna och andras reaktioner kan hanteras i mentorssamtal

Innehåll

Kursen belyser och problematiserar innebörden i att vara mentor samt de kompetenser som behövs för att utöva ett professionellt mentorsuppdrag. Kursen tar sin utgångspunkt i rollen som mentor inom lärarutbildning. Fokus vilar på att deltagarna utvecklar förmågor och kompetenser för en professionell mentorsutövning. Centrala delar i detta är samtalsmetodik, effektivt skrivande samt ett metakognitivt förhållningssätt till yrkesrollen.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av

  • föreläsningar
  • litteraturseminarier
  • workshops

I kursen används en digital lärplattform.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

(IN01) Mentorsfilosofi
Muntlig och skriftlig individuell redovisning
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1
Högskolepoäng: 4,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(SE01) Litteraturseminarium
Individuell muntlig och skriftlig redovisning
Lärandemål: 1.1, 2.2, 3.1
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

(SE03) Samtalsseminarier
Muntlig och skriftlig gruppredovisning
Lärandemål: 1.1, 1.3, 2.1, 3.1
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. Malmö: Gleerups (122 s)

Davidsson, Birgitta & Boglind, Ann (2000). Att skriva yrkesdagbok: en möjlighet för den reflekterande pedagogen. Borås: Högskolan i Borås (21 s)

Hägg, Kerstin & Kuoppa, Svea Maria (2007). Professionell vägledning: med samtal som redskap. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur (141 s)

Lärarnas yrkesetiska råd (2014). Lärares yrkesetik ett stöd för introduktionsperioden. Tillgänglig: www.lararesyrkesetik.se/web/yrkesetik.nsf/bilagor/A763D3B0AA257C50C1257B04003AD7B3/$FILE/IntroduktionsperiodenHT14.pdf (11 s)

Mathisen, Petter (2009). Mentor: i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur (224 s)

Normell, Margareta (2004). Pedagogens inre rum: om betydelsen av känslomässig mognad. Lund: Studentlitteratur (132 s)

Rosenberg, Marshall B. (2006). Lära för livet: non-violent communication i skolan för bättre resultat, färre konflikter och fördjupade relationer. Svensbyn: Friare liv (192 s)

Skolverket (2015). Introduktionsperiod för lärare och förskollärare. Skolverkets stödmaterial om introduktionsperiod för nyanställda lärare och förskollärare. Nytt stödmaterial 2015. Stockholm: Skolverket (27 s)

Steinberg, John M. (2011). Hitta lärarnas guldstunder: när handledning och utveckling står i centrum. Stockholm: Lärarförbundets förlag (125 s)

Stone, Douglas, Patton, Bruce & Heen, Sheila (2007). Svåra samtal: hur man pratar om det som betyder mest. Malmö: Ica (utdrag, ca 200 s)

Ståhle, Ylva & Bronäs, Agneta (red.) (2013). Mentorskap i skola och förskola. Stockholm: Norstedt (176 s)

Ytterligare litteratur kan tillkomma (ca 15 s)

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.
Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som fristående.

Kontakt

För utbildningsfrågor: Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum