Huvudmeny

Masterutbildning i informatik

120 högskolepoäng, heltid 100%

Tre personer sitter och studerar

Denna tvååriga masterutbildning i informatik riktar sig till dig med en kandidatexamen i informatik, datavetenskap eller närliggande områden. Under utbildningens första år läser du kurser inom verksamhets- och systemutveckling och business intelligence, innan du specialiserar dig inom antingen programutveckling eller systemutveckling.

Dagens och framtidens arbetsmarknad inom IT-branschen är internationell, dynamisk och specialiserad, vilket innebär att det blir allt viktigare för IT-företag att kunna rekrytera välutbildade medarbetare. På masterprogrammet i informatik läser du nästan bara kurser på avancerad nivå, där undervisningen bedrivs av aktiva forskare, som själva arbetar i projekt tillsammans med starka näringslivspartners. Detta innebär att kurserna både har vetenskaplig höjd och praktisk relevans, vilket ger dig goda förutsättningar på arbetsmarknaden, oavsett om du vill arbeta i näringsliv, offentlig verksamhet eller göra en akademisk karriär. De gemensamma kurserna under det första året behandlar högaktuella områden inom IT, som tekniker och processer för business intelligence och data mining, samt affärsprocessmodellering och metoder för systemutveckling.

Utbildningens specialiseringar är knutna till våra två forskargrupper CSL@BS, respektive InnovationLab, och deras framgångsrika forskningsområden på sektionen för informationsteknologi. Specialiseringen inom programutveckling fokuserar på intelligent dataanalys och high performance computing, medan inriktningen mot systemutveckling ger dig spetskompetens inom IT Service Management (ITSM). Som masterstudent kommer du också att arbeta med aktuella forskningsområden i nära samarbete med våra forskare. Exempel på forskningsprojekt som för närvarande bedrivs är Effektiv IT Service Management och High-Performance Data Mining for Drug Effect Detection.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom informatik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6

Karriärvägar

En masterexamen fungerar som en inträdesbiljett till många spännande uppgifter inom industrins forsknings- och utvecklingsarbete. Typiska yrken kan vara projektledare, seniorkonsult eller teknisk specialist. Masterutbildningen är också forskningsförberedande och ger behörighet till doktorandstudier, både i Sverige och utomlands.

Examen

Masterexamen

Språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Programmet är inställd.

För studenter som vill konkurrera på en internationell arbetsmarknad är en masterexamen oerhört värdefull, då denna utbildningsnivå ofta förväntas vid tillsättning av kvalificerade tjänster i många globala koncerner. En masterexamen fungerar därmed som en inträdesbiljett till många spännande uppgifter inom industrins forsknings- och utvecklingsarbete. Typiska yrkesroller kan vara projektledare, seniorkonsult eller teknisk specialist.
En masterutbildning är också forskningsförberedande och ger behörighet till doktorandstudier, både i Sverige och utomlands. På Handels- och IT-högskolan tar vi den forskningsförberedande aspekten av masterexamen på stort allvar - det är inte bara så att i stort sett all undervisning bedrivs av aktiva forskare, utan du kommer som masterstudent också att arbeta med aktuella forskningsområden i nära samarbete med institutionens forskare. Exempel på forskningsprojekt som för närvarande bedrivs är Effektiv IT Service Management, Innovation för hållbart vardagsresande och High-Performance Data Mining for Drug Effect Detection.
Under det första året läser du främst fördjupningskurser, både inom den valda specialiseringen och kurser gemensamma för alla studenter på avancerad nivå inom informatik. Exempel på avancerade kurser kan vara Business Intelligence eller Informationssystem och affärsprocesser.
Det första året kompletteras med breddande kurser på grundläggande nivå inom IT-området, vilka varierar beroende på din grundexamen. Studenter med en bakgrund inom programutveckling läser breddande kurser inom system- och verksamhetsutveckling, exempelvis Systemanalys och design eller Interaktionsdesign. Studenter med en informatikinriktad grundexamen läser breddande kurser inom programutveckling, till exempel Algoritmer eller Artificiell intelligens.
Under det andra året arbetar du som student på masterprogrammet nära en av våra forskargrupper. Forskargruppen utformar och genomför både praktiska och mer teoretiska kurser inom specialiseringsområdet. Innehållet i dessa kurser bestäms av aktuella forskningsprojekt vid institutionen, samt studenternas intresseområden. Det andra året innehåller också ytterligare gemensamma kurser på avancerad nivå.
Programmet avslutas med ett större enskilt arbete, Självständigt arbete för masterexamen i informatik på avancerad fördjupningsnivå, omfattande 30 hp. Detta arbete utförs naturligtvis i nära samarbete med en forskningsgrupp och ofta som en del av ett forskningsprojekt.

Upplägg

Innehållet bygger vidare på institutionens grundutbildningsprogram och möjliggör vidare specialisering för studenter från olika kandidatutbildningar inom informatik eller motsvarande ämnen. Programmet innehåller två inriktningar: systemutveckling respektive programutveckling. Förutom inriktningsspecifika kurser finns ett antal gemensamma kurser, huvudsakligen på avancerad nivå, en valbar breddande kurs samt ett individuellt uppsatsarbete. Studentens förkunskaper styr vilken inriktning som läses och grundas i förkunskapskraven för de inriktningsspecifika kurserna.

Gemensamma och obligatoriska kurser år 1

 • Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Trender inom informatik (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Business Intelligence (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Affärsprocessmodellering (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Data mining (Grundnivå, 7.5 hp)
 • Systemutvecklingsfilosofier (Avancerad nivå, 7.5 hp)


Inriktningsspecifika kurser Programutveckling år 1

 • Fördjupningskurs i algoritmer (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Valbar breddningskurs (Grundnivå, 7.5 hp)


Inriktningsspecifika kurser Systemutveckling år 1

 • Valbar kurs (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Valbar breddningskurs (Grundnivå, 7.5 hp)


Gemensamma och obligatoriska kurser år 2

 • Aktuell IT-forskning (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Forskningspraktik i IT (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Självständigt arbete för masterexamen i informatik (Avancerad nivå, 30 hp)


Inriktningsspecifika kurser Programutveckling år 2

 • Avancerad parallell programmering (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Valbar kurs (Avancerad nivå, 7.5 hp)


Inriktningsspecifik kurs Systemutveckling år 2

 • IT-projektledning och IT Service Management (Avancerad nivå, 15 hp)


Den valbara kursen i år 1 ska tydligt komplettera och bredda studentens kunskaper inom IT-området.

Vidare studier

Denna utbildning ger behörighet att söka vidare till forskarutbildning.

I Sverige och många andra europeiska länder räcker det ofta med en ettårig magisterexamen, men på många lärosäten krävs en tvåårig masterexamen.

Övrigt

Diarienr. 160-15

Utbildningen ges på campus och på heltid.
Examen från programmet ger behörighet till studier på forskarnivå.
Kurser från detta program kan ingå i forskarutbildningen, efter vederbörlig prövning.

Utbildningsplan

Utbildningsplan i pdf

Ladokkod: NIMAS
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2015-03-04
Version: 4.0
Gäller från: HT 2015

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

Det övergripande målet med programmet är att de studerande skall tillägna sig kunskaper för kvalificerat arbete eller vidare akademisk karriär inom IT-området. Utbildningen syftar till fördjupade kunskaper inom informatik med möjlighet till individuell specialisering som är jämförbar med motsvarande internationella utbildningar.

Studenten skall dels få fördjupad och specialiserad kunskap inom program- eller systemutveckling och dels en breddning av sina kunskaper till att omfatta avancerade koncept inom utveckling och användning av IT.

Programmets innehåll baseras på forskning inom informatikämnet och utbildningen är tydligt forskningsförberedande, både avseende de frågeställningar som tas upp och de metoder och tekniker som används.

Efter avklarad utbildning ska studenten uppvisa följande:

Kunskap och förståelse

 • kunskap och förståelse inom informatik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • fördjupad kunskap inom metoder applicerbara inom informatik


Färdighet och förmåga

 • förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Innehållet bygger vidare på institutionens grundutbildningsprogram och möjliggör vidare specialisering för studenter från olika kandidatutbildningar inom informatik eller motsvarande ämnen. Programmet innehåller två inriktningar: systemutveckling respektive programutveckling. Förutom inriktningsspecifika kurser finns ett antal gemensamma kurser, huvudsakligen på avancerad nivå, en valbar breddande kurs samt ett individuellt uppsatsarbete. Studentens förkunskaper styr vilken inriktning som läses och grundas i förkunskapskraven för de inriktningsspecifika kurserna.

Gemensamma och obligatoriska kurser år 1

 • Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Trender inom informatik (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Business Intelligence (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Affärsprocessmodellering (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Data mining (Grundnivå, 7.5 hp)
 • Systemutvecklingsfilosofier (Avancerad nivå, 7.5 hp)


Inriktningsspecifika kurser Programutveckling år 1

 • Fördjupningskurs i algoritmer (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Valbar breddningskurs (Grundnivå, 7.5 hp)


Inriktningsspecifika kurser Systemutveckling år 1

 • Valbar kurs (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Valbar breddningskurs (Grundnivå, 7.5 hp)


Gemensamma och obligatoriska kurser år 2

 • Aktuell IT-forskning (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Forskningspraktik i IT (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Självständigt arbete för masterexamen i informatik (Avancerad nivå, 30 hp)


Inriktningsspecifika kurser Programutveckling år 2

 • Avancerad parallell programmering (Avancerad nivå, 7.5 hp)
 • Valbar kurs (Avancerad nivå, 7.5 hp)


Inriktningsspecifik kurs Systemutveckling år 2

 • IT-projektledning och IT Service Management (Avancerad nivå, 15 hp)


Den valbara kursen i år 1 ska tydligt komplettera och bredda studentens kunskaper inom IT-området.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom informatik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6

Examen

Avklarad utbildning leder till filosofie masterexamen med huvudområde informatik. Examina översätts med Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Informatics.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

För att kvalitetssäkra utbildningen utvärderas varje kurs och utbildningsprogrammet i sin helhet. Utvärderingarna av kurserna sker i enlighet med högskolans policy för kursutvärdering och sammanställs i kursutvärderingsrapporter som delges studenterna främst via lärplattform. Utvärderingen av utbildningsprogrammet sker varje läsår och delges studenterna via klassmöten och lärplattformen. Utvärderingarnas resultat är en värdefull utgångspunkt för fortsatt kurs- och programutveckling och utgör, tillsammans med en kontinuerlig förbättring av utvärderingsrutinerna, ett viktigt led i kvalitetsutvecklingsarbetet.

Studenterna har stora möjligheter att påverka sin utbildning bl.a. genom sina representanter i institutionsstyrelsen och utbildningsutskottet. Studenterna kan också påverka sin utbildning via sina representanter i de vid institutionen verksamma utbildningsråden. I dessa utbildningsråd samtalar student- och lärarrepresentanter samt representanter från berörda professionsfält kring frågor som berör utbildning, liksom dess relevans i förhållande till samhällsutvecklingen och arbetsmarknaden allmänt och mer specifikt inom respektive professionsområde.

Övrigt

Diarienr. 160-15

Utbildningen ges på campus och på heltid.
Examen från programmet ger behörighet till studier på forskarnivå.
Kurser från detta program kan ingå i forskarutbildningen, efter vederbörlig prövning.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Peter Rittgen
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum


Student

Har du frågor om våra utbildningar?


Kontakta någon av våra studievägledare.