Huvudmeny
Till anmälan

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

180 högskolepoäng, heltid 100%

Barn i utklädnad

Vill du bli en aktiv lärare som erbjuder elever en meningsfull fritid? Att vara grundlärare i fritidshem är ett spännande uppdrag där elevernas behov och intresse står i fokus och lärandet ses som socialt, intresseinriktat och informellt.

Grundlärare i fritidshem samarbetar med skolan genom att komplettera skoldagen så att alla elever, även de som inte deltar i fritidshemsverksamhet, får ta del av fritidspedagogik. Studier inom det fritidspedagogiska området innehåller ämnesområden som kommunikation, socialisation, värdegrundsarbete, sociala relationer, ledarskap, lärande och lek. Detta är viktiga kunskapsområden som bearbetas genom estetiska uttryckssätt såsom bild, drama, rörelse, musik samt hälsa och utomhuspedagogik. Medie- och informationskunnighet är viktigt för de lärare som ska arbeta med elevernas fria tid för att förstå barnens socialisationsstrategier i den egna kulturen. I utbildningen ingår också kunskap om naturvetenskap och teknik, matematik, läs-och skrivutveckling, allt utifrån ett lärandeperspektiv som utgår från fritidshemmet.

Under en termin väljer du ett praktiskt-estetiskt ämne som du blir behörig att undervisa i inom årskurserna 1 till 6. Valbara ämnen är bild och musik.

Kopplingen med yrkeslivet finns som en röd tråd genom hela utbildningen. Dels genom tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning, dels genom att du kommer att ingå i en mentorsgrupp som leds av en yrkesverksam lärare.

Utbildningen genomsyras av frågeställningar som behandlar hållbar utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och språkutveckling. Under hela utbildningen arbetar du med att utveckla din egen skriftliga och muntliga uttrycksförmåga. Du har också möjlighet att åka på en utbytestermin i ett annat land.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
Eller:
Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Fritidshem och skola har ett stort behov av utbildade grundlärare med den specifika kompetens som behövs för att skapa en meningsfull fritid för eleverna. Grundlärare i fritidshem har kunskaper, insikter och verktyg för att kunna arbeta ämnesintegrerat i skolan och fritidshemmet med helhetssyn på eleverna.

Examen

Grundlärarexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72321
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 24
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Utbildningen omfattar tre områden: en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU, samt studier inom det fritidspedagogiska området om 60 hp inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning och ett tillval omfattande 30 hp. Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem kan vid Högskolan i Borås välja mellan något av ämnena bild och musik för att kunna undervisa i årskurs 1-3. All verksamhetsförlagd utbildning förläggs till för grundlärare med inriktning mot fritidshem relevant verksamhet. Studenterna skriver också ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp med anknytning till det fritidspedagogiska området.

I grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås betonas vikten av integreringen mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt utomhusverksamhetens, lekens och de estetiska uttrycksformernas betydelse i pedagogisk verksamhet i fritidshem. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem ingår också utveckling av en digital kompetens.

I grundlärarutbildningen ingår deltagande i en mentorsgrupp, som leds av en verksam fritidspedagog. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och utgör ett forum för diskussioner om teori och den kommande yrkesrollen.

Utbildningens struktur
Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp

Termin 2 (6 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp
Delkurs 1: Fritidspedagogik i fritidshemmet, 19,5 hp
Delkurs 2: Fritidspedagogiken i ett utomhus - och hälsoperspektiv, 10,5 hp

Termin 3 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Alternativ kurs: Tillval: Bild för grundlärare med inriktning mot fritidshem, 30 hp
Alternativ kurs: Tillval: Musik för grundlärare med inriktning mot fritidshem, 30 hp

Termin 4 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna II; Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna II; Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna II; Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Termin 5 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Fritidspedagogisk verksamhet II, 30 hp
Delkurs 1: Natur och teknik i fritidshemmet, 7,5 hp
Delkurs 2: Kommunikation och värdegrund i fritidshemmet, 7,5 hp
Delkurs 3: Kultur och meningsskapande i fritidshemmet, 15 hp

Termin 6 (7,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp
Kurs: Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 15 hp

Vidare studier

Efter kompletterande studier om 60 hp, två terminer, på avancerad nivå är du behörig att söka till forskarutbildning.

Övrigt

Utbildningen kan kompletteras med en påbyggnadsutbildning i pedagogiskt arbete och studenten blir då behörig att söka till forskarutbildning.
Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier.

Denna utbildningsplan har dnr 700-13.

Linda Freij

Lysande utsikter för Linda

– Det handlar mycket om vilket förhållningssätt vi har till barnen, varför vi gör vissa saker och vad barnen lär sig av det. Det är fantastiskt att vi får tid till det, säger Linda Freij.
Läs hela intervjun här.

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ej fastställd.

Kontakt

För utbildningsfrågor: Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum


Högskolan i Borås

Öppet hus


Nyfiken på Högskolan i Borås? Då är du välkommen att besöka oss på Öppet hus den 13 mars 2017. Läs mer om Öppet hus här.