Huvudmeny

Innovation och entreprenörskap


Högskolan i Borås verkar aktivt för framväxten av ett hållbart samhälle, i ekonomisk, ekologisk och social mening. Utifrån övertygelsen om kunskapens avgörande betydelse för ett väl fungerande samhälle utvecklas nära förhållanden till en rad aktörer i det omgivande samhället.

Verksamheten vid Högskolan i Borås kännetecknas av öppenhet, nyfikenhet, kreativitet och flexibilitet. Högskolan i Borås arbetar aktivt för att i ökad grad nyttiggöra forskningsresultat.

Lärosätet ska vara ett nav i det regionala innovationssystemet och en naturlig partner i klusterbildningar i närområdet. Professionslärosätet erbjuder miljöer där vetenskap möter praxis till gagn för verksamhetsutveckling och förnyelse, och där kunskapsöverföring sker i vardagen.

Högskolan i Borås arbetar med ett vidgat innovationsbegrepp som inkluderar sociala och kulturella förnyelseprocesser. Innovation är därför viktig för näringsliv såväl som för offentlig verksamhet och kulturliv. Ett verksamhetsmål för högskolan är att vara en drivande part i det regionala innovationssystemet och aktivt delta i kompletta samarbeten tillsammans med näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet.

Arbetar med interna och externa aktörer

För att driva processer kring innovation och nyttiggörande av forskning arbetar Högskolan i Borås främst med följande interna och externa aktörer

Kontakt

Anna Bergstrand, utvecklingsdirektör

Tillväxtverket gör film om lyckat projekt


Sedan 2011 år har Tillväxtverket finansierat ett flertal projekt på olika lärosäten med syftet att främja ungt entreprenörskap. Ett av de mest lyckosamma, Kvinnligt entreprenörskap inom textil- och modebranschen, ges vid Högskolan i Borås.