Huvudmeny

Forskningssamarbetet Borås – Skövde

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde driver ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen.

Samarbetet sker inom fyra forskningsområden och sträcker sig fram till 2017:

  • Informations- och kommunikationsteknik
  • Design, textil och hållbar utveckling
  • Vård och välbefinnande
  • Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Informations- och kommunikationsteknik

Användningen av tjänster som tillhandahålls över internet ökar för varje år. Det handlar inte enbart om e-handel, utan även om exempelvis e-hälsa, e-myndigheter och e-lärande. Forskargruppen inom temat Informations- och kommunikationsteknik möter dessa utmaningar genom fokuserade insatser under begreppet Framtidens e-tjänster. 

Temats övergripande målsättning är att identifiera samarbetsmöjligheter mellan lärosätena, att stärka dessa genom gemensamma aktiviteter och att bredda och fördjupa grunden för framtida samproduktion. Dessutom är ett av målen att skapa en vital och sammanhållen forskarmiljö kring Framtidens e-tjänster.

Under det första året initierades sex tvååriga samverkansprojekt inom informationsfusion i e-tjänster, prehospital sjukvård, sports analytics, verktyg för e-lärande, effektiv e-förvaltning respektive öppna e-tjänster.

Design, textil och hållbar utveckling

Forskargruppen inom temat Design, textil och hållbar utveckling har som mål att etablera ett öppet, dynamiskt och hållbart ekosystem för forskning, innovation och utbildning inom Smart Textiles.

Forskargruppen har identifierat två domäner inom temat där högskolorna är som starkast. För Högskolan i Skövde är det ”advanced information systems and models”. Och för Högskolan i Borås är det ”design and textile technology in smart textiles”. Genom samarbetet behåller och utvidgar högskolorna sina ledande roller inom respektive domän. Detta kommer också att leda till att lärosätena stärker sin långsiktiga konkurrenskraft och innovationspotential inom den svenska textilindustrin såväl som inom nya områden för textil.

Forskargruppen kommer bland driva arbetet genom fyra postdok-tjänster. Två med sin bas i Borås och två i Skövde.

Vård och välbefinnande

En växande äldre befolkning är en stor utmaning för hela västvärlden. Hur kan man öka sina individuella förutsättningar för hälsa vid hög ålder? Det är en angelägen fråga, därför har forskargruppen inom temat Vård och välbefinnande startat forskningsprogrammet Åldras, leva, lära.

Åldras, leva, lära inbegriper forskare från Institutionen för vårdvetenskap och även forskare från Institutionen för Pedagogik på Högskolan i Borås. Från Högskolan i Skövde medverkar forskare från Institutionen för hälsa och samhälle. Det är ett jämt antal forskare från båda lärosätena och båda bidrar med lika mycket medel. Inom programmet har forskarna startat flera projekt bland annat för att ta reda på hur man kan få en hälsosam ålderdom och hur man kan hantera långvarig smärta och sjukdom.

Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Forskargruppen arbetar efter en match making-modell där man huvudsakligen investerar i forskare från respektive högskola som är intresserade av att starta samverkan genom gemensamma forskningsansökningar i forskningssamarbetet. Dessutom satsar gruppen på samarbete med framstående internationella forskare.

Bland annat har nio samverkansprojekt kommit igång kring exempelvis generationsskiften inom familjeföretag, ny teknik inom handel samt verksamhetsutveckling inom textilbranschen.

Forskargruppen satsar också på gästforskare. Tanken är att de med sina föreläsningar och kommentarer på texter ska inspirera forskarna på båda lärosätena att ta fram publikationer och starka forskningsansökningar.

Text: Anna Kjellsson