Huvudmeny

Resultat av forskningen

Projektet Innovationsplattform Norrby är uppdelat på olika arbetspaket som svarar mot de utmaningar man identifierat i Norrby. Projektet drivs av Högskolan i Borås, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås Energi och Miljö samt Borås Stad. I varje arbetspaket ingår personer från samtliga samarbetsparter. Här berättar högskolans forskare om sitt arbete i projektet.

Ett inkluderande samhälle

Kennert OrleniusKennert Orlenius, professor i pedagogik

”Jag driver frågan om social hållbarhet och grunder för socialt ansvarstagande i hela Norrby-projektet. Social hållbarhet är oftast en fråga som rör sig på policynivå. Jag problematiserar innebörden och bidrar till att visa vad det kan innebära i praktiken. Jag har också tillsammans med en kollega stöttat lärare i arbetet att främja social samvaro i skolklasser. En rapport som handlar om ”Inkluderande medborgarskap” kommer att publiceras med resultat från gruppens arbete.”  

 


Erik LjungarErik Ljungar, lektor i sociologi och arbetsvetenskap

”Jag har studerat utlandsfödda pensionärers upplevelse av övergången mellan yrkesliv och pensionärstillvaro. Mina resultat hittills presenteras under hösten 2015 i vetenskapliga rapporttexter. Mina texter gäller den här studien och den om företagande på Norrby.” Läs mer i huvudartikeln.


Förnybara byggnadsmaterial

Agnes NagyAgnes Nagy, lektor i byggteknik

”Syftet har varit att stärka samarbetet mellan akademi, kommunala aktörer och byggföretag för att öka användningen av biobaserat material på ett innovativt sätt vid nybyggnation och renovering av hållbara stadsdelar. Ett exempel är att ersätta en del av betongen med massivträ. Detta har vi bland annat gjort i pilotprojektet ”Samverkanselementet massivträ-betong”. Framöver ska vi ansöka om forskningsmedel för att vidareutveckla pilotprojektet. Vi ska också genomföra tre examensarbeten gällande samverkanselementet massivträ-betong och publicera en vetenskaplig artikel.”En hållbar handel

Rolf SolliRolf Solli, professor i företagsekonomi

”Vi forskar om vilka affärsmodeller som finns när det gäller att bygga bostäder, till exempel hyresrätt kontra bostadsrätt och vilken påverkan det har på området. Ett annat fokusområde är hur handel, eller affärslokaler i vid mening, påverkar stadsutveckling. Vi har sett att lokaler likt bibliotek ökar, men för mycket annat än böcker. Vi har även märkt att distributions- och testlokaler tillkommer medan behovet av vanliga affärslokaler minskar.”

 

 

Malin SundströmMalin Sundström, lektor i företagsekonomi och marknadsföring

”Handel är en viktig komponent när man bygger städer och bidrar till vardagslivet. Samtidigt befinner sig handelsnäringen i en kraftig förändring påverkad av digitalisering, e-handel och nya köpbeteenden och konsumtionsmönster. Vi har forskat om framtidens hållbara handel och utmaningarna med nya tjänster som kan hjälpa konsumenter att göra mer hållbara val, samtidigt som handelsnäringen behöver utveckla nya och lönsamma affärsmodeller.”Erik Ljungar

Erik Ljungar, lektor i sociologi och arbetsvetenskap

”Jag har studerat företagsamheten bland utlandsfödda svenskar i Norrby. En del av företagarna har startat eget för att de såg det som enda sättet att försörja sig, medan andra verkligen hade en affärsidé de brann för och som de ville omsätta i verkligheten.” Läs mer i huvudartikeln.


 
Utbildning

Agnes NagyAgnes Nagy, lektor i byggteknik

”Vi har utvecklat en ny magisterutbildning på Högskolan i Borås som ska bidra till nationellt kunskapsuppbyggande inom hållbart samhällsbyggande. Hittills har vi tagit fram nya pedagogiska arbetsmetoder så att studenterna efter examen kan; identifiera hållbarhetsproblematik i byggprojekt, få teoretisk och praktisk förståelse för hur ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet kan integreras i planering och genomförande av byggprojekt samt identifiera ledningsproblematik i byggprojekt med komplexa frågeställningar.

Magisterutbildningen är kopplad till aktuella byggprojekt i stadsmiljön Norrby. Vi har också påbörjat arbetet med en vetenskaplig artikel om metodutveckling av hållbarhetskurser inom byggteknik.”


Cultural planning

Jenny JohannissonJenny Johannisson, docent i biblioteks- och informationsvetenskap

”Jag har studerat hur Cultural Planning använts som metod för att främja hållbar stadsutveckling på Norrby. Jag har analyserat hur olika aktörer kopplade till Innovationsplattform Norrby formulerat sig kring begreppen kultur, innovation och hållbar utveckling under den fas som ledde fram till igångsättandet av innovationsplattformen. Analysen visar att de olika aktörerna har olika syn på begreppen, vilket präglar synen på Cultural Planning som arbetsmetod. Resultaten har jag presenterat i en artikel i en internationell antologi. Under hösten 2015 kommer forskaren Katarina Michnik att genomföra en intervjustudie med de tjänstemän inom Borås Stad som planerade och genomförde Cultural Planning på Norrby.” Läs mer i huvudartikeln.