Huvudmeny

2017-09-05 14:51

Kundupplevelse av kylda varor


Vi har ställt några frågor till Ulla Lindberg, doktorand och en av författarna till forskningsartikeln ”Consumer perception and behavior in the retail foodscape – A study of chilled groceries” som nyligen antagits till Journal of Retailing and Consumer Services.

Du har skrivit en artikel om en studie tillsammans med forskarna Nicklas Salomonson, Malin Sundström och Karin Wendin. Vad handlar den om?
- Denna artikel handlar om konsumentens beteenden och upplevelser när kylda varor inhandlas i butiken. Att en del varor i butiken ska förvaras kallt vet alla och för att kunna bibehålla kylan i kyldisken, där den gör mest nytta, sätter många dörrar på sina kyldiskar idag. Det finns olika typer av dörrar och åtgärder för att energieffektivisera och hur olika åtgärder påverkar kunderna är intressant, berättar Ulla Lindberg.
- I denna artikel presenteras resultatet från studier på kunder som observerats och intervjuats när de köper sina kylda varor i butiken, både med och utan dörrar på kyldisken. Med dörrar på kyldisken sparar man mycket energi.
- I artikeln finns även tips för beslutsfattaren som vill bygga ny butik eller ändra i sin befintliga. Ett annat viktigt resultat är att tillgängligheten påverkas mycket av våra sinnen, speciellt är syn, lukt och känsel starkt kopplat till konsumentens uppfattning av fräschet och renlighet, menar Ulla.

Ulla LindbergDu är doktorand, inom vilket område skriver du din doktorsavhandling?
- Min avhandling innefattar bland annat denna nu nyligen accepterade artikeln. Jag forskar och tar fram ny kunskap för att skynda på energieffektiviseringen i butiken. Det är spännande, för ibland kan det bli motstridiga krav och önskemål när man tar hänsyn till kund, vara och personal.
- I butiken går en stor andel åt till att hålla kylda varor kalla, mer än halva butikens energikostnad. Att kunna visa på flera olika vinster med energieffektiviseringen kan vara viktigt. Förutom att det blir en stor miljövinst kan det t ex även bidra till lägre kostnader för handlaren och förbättrad matvarukvalité.
- Att förstå konsumenten är viktigt för att kunna skapa en nöjd kund. En åtgärd får inte bli på bekostnad av att man skapar en butik som inte upplevs som positiv för kunden, därför har jag i min avhandling valt att även ta ett fokus kring själva kunden när den köper sina kylda varor i butiken då det saknas sådan kunskap idag, säger Ulla.

Vad är nästa steg i ditt avhandlingsarbete?
- Mitt nästa steg i avhandlingen är att skriva samman det som återstår och sedan lägga samman mina artiklar till en ”kappa” i min avhandling. ”Kappan” blir en text som binder samman de olika publiceringarna till en sammanhängande röd tråd i mitt forskningsområde. En viktig bit i arbetet är även att sprida kunskapen vidare sedan så att den når ut till dem som jobbar inom området innefattande akademi, näringsliv och bransch m.fl.

Om artikeln och studien

I dagligvarubutiker är en stor energitjuv alla kyl och frysdiskar som dessutom kan påverka det upplevda klimatet negativt i butiken. Idag är det många butiksägare som valt att sätta dörrar på diskarna, väl medvetna om att detta kan orsaka problem för kunderna.

Fram tills nu har inga forskarstudier gjorts på det här området och det är heller ingen som särskilt valt att studera vilka konsekvenser dörrar på kyl- och frysdiskar leder till beteende- eller uppfattningsmässigt.

I denna studie visar forskarna att rena och genomskinliga dörrar kan påverka kundernas uppfattning om produkterna positivt. Det är också så att kunder tycker att dörrar framför en kyldisk gör det enklare att se vad som finns i disken, och att det känns mer lättillgängligt och fräscht.

Kunder som handlar i butiker med dörrar på kyldiskarna uppfattar också inomhusklimatet som mer behagligt. Det går att skapa mycket tilltalande butiksmiljöer med hjälp av väl genomtänkt design och placering av kyl-och frysdiskar med dörrar och artikeln avslutas med konkreta råd till dagligvarubutiker som vill förbättra butiksupplevelsen.

Mer om Ulla

Förutom att vara doktorand på Högskolan i Borås så är Ulla anställd på RISE Research Institutes of Sweden, Energi och Cirkulär ekonomi. Genom sitt arbete där har hon inspirerats till sitt forskningsområde och gått vidare med sina doktorandstudier.