Huvudmeny
Förbränning och termiska processer

Förbränning och termiska processer

Beskrivning

Förbränning är idag en av de viktigaste industriella processerna som finns för att omvandla kemiskt bunden energi till värme. Inom resursåtervinning används till exempel förbränning för att ta hand om avfall från hushåll och industri och samtidigt kunna nyttiggöra energin. I Sverige används energin på flera sätt; dels som elektricitet, dels i form av fjärrvärme samt som processånga. Vid förbränningen är det främst de kemiska ämnena kol, syre och väte som reagerar och bildar koldioxid och vattenånga. Emellertid sker även andra reaktioner beroende på vilka andra ämnen som finns närvarande i bränslet. Inom forskningsgruppen studerar vi vad som händer vid förbränning av avfall som är en blandning mellan olika material och hur förbränningen kan optimeras för att minska dess miljöpåverkan. Bland annat undersöks hur askan varierar och hur mycket avlagringar som bildas för olika bränslen och olika betingelser (t.ex. luftöverskott och temperatur).

Andra termiska processer är pyrolys och förgasning. Förgasning är när det finns ett oxidationsmedel (ofta syre) men inte i tillräcklig hög grad för att fullt oxidera allt kol och väte. Detta gör att det bildas en produkt som kan användas för att antingen förbrännas separat eller att uppgraderas vidare genom olika kemiska reaktioner och bilda olika produkter såsom vätgas, metanol eller FT-diesel. 

Vi arbetar både experimentellt och teoretiskt. De experimentella försöken görs dels i vårat eget laboratorium (eller med samarbetspartners) och dels som fältstudier i industriella anläggningar. För det teoretiska arbetet används modellering i olika nivåer alltifrån grundläggande beräkningar baserade på kvantmekanik till enklare kinetikmodeller.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare

Områden