Huvudmeny
Bild på postfack

Logistik

Beskrivning

Logistik handlar om att hantera flöden – i första hand flöden av varor, information och betalningsmedel. Beroende på sammanhang kan logistiken ingå i styrning av hela försörjningskedjor (supply chain management), som samordnar logistik- och vissa andra funktioner hela vägen från ursprungsleverantör till slutkund, eller i styrning av efterfrågekedjor (demand chain management), som inriktas på att utveckla kundrelationer och kundförståelse för att åstadkomma bästa kundvärde genom att marknadsföring och försäljning samverkar med försörjningskedjan.

Inom modevarusektorn karakteriseras logistik – fashion logistics – av kortvariga produkter med fluktuerande och ickelinjär efterfrågan, låg prognosticerbarhet, stor betydelse av produkters tillgänglighet vid köptillfället och stort ledtidsberoende. Forskningen inom området är omfattande och är vid Högskolan i Borås inriktad på risker och resiliens i försörjningskedjor, returhantering, efterfrågekedjors egenskaper samt logistikkonsekvenser av nya tillverkningsmetoder och olika grad av kundanpassning

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare

Områden