Huvudmeny
Närbild på personers händer i ett handslag

Socialt arbete

Beskrivning

Socialt arbete som akademisk disciplin handlar om studiet av sociala problem i vid bemärkelse och om insatser för att lösa, komma till rätta med eller bemästra dessa. Studierna kan avse sociala problem liksom insatser på olika nivåer; från individ- över grupp- till samhällsnivå. Förutom från inomdisciplinär kunskapsproduktion hämtar ämnet kunskapsstoff från flera samhälls-, utbildnings-, hälso- och beteendevetenskapliga discipliner (såsom sociologi, pedagogik, folkhälsovetenskap, psykologi).  Inom socialt arbete bedrivs såväl mer grundläggande forskning om karaktären av olika samhällsförhållandens relation till sociala problem och insatser liksom mer tillämpad forskning om hur sociala problem och missförhållanden kan åtgärdas genom olika typer av insatser. Det kan handla om insatser utförda av olika professioner inom offentliga eller privata verksamheter liksom av frivilliga och/eller av berörda människor själva. Praxis- och tillämpningsperspektiven är framträdande i forskningen som ofta har emancipatoriska utgångspunkter.
Forskning i socialt arbete bedrivs främst vid de ca 15 lärosäten som utbildar i socialt arbete, där socionomutbildning oftast är den grundläggande examen. Men forsknings- och utvecklingsarbete med koppling till disciplinen socialt arbete bedrivs också vid ett trettiotall FoU-enheter spridda över landet, varav en är FoU Sjuhärad Välfärd vid Högskolan i Borås och som är ägd av kommunerna i Sjuhärad, Västra Götalandsregionen samt högskolan.
Kunskaper utvecklade genom forskning i socialt arbete är relevanta för en flera utbildningar och forskningsprogram vid Högskolan i Borås. Bland utbildningarna kan nämnas utbildningar till sjuksköterska, lärare, administratör. Bland forskningsprogrammen kan nämnas integrerad vårdutveckling samt forskning om exkludering och inkludering inom skolområdet.

Avslutade forskningsprojekt

Forskare