Huvudmeny
Bild på två personer som studerar en textilie

Textil materialteknik

Beskrivning

Huvudinriktningen för ämnet textil materialteknik är att utveckla tekniken för ingående processer från fiber till färdig produkt och utnyttjande av restmaterial och restprodukter. Den vetenskapliga tyngdpunkten ligger inom polymer- och kemiteknik med koppling till de textila processerna.

Ämnesområdet innefattar naturliga och syntetiska polymera material, i första hand i form av fibrer och porösa material, och deras utveckling, tillverkning, egenskaper, processteg och återvinning. Andra textila materialfrågor gäller beläggningar och gränssnitt mot t.ex. sensorer och elektronik, modifiering av egenskaper genom t.ex. nanoteknologi, katalysatorer och piezoeffekter samt textilkemiska processer för att utveckla och behandla fibrer och textila material, däribland färgning, beredning och avfallskonvertering. En forskningsinriktning är användning av bioteknik i textila processer i syfte att reducera miljöpåverkan och effektivisera processerna.

Resurshushållning och resursåtervinning är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle och har blivit ett centralt intresseområde inom den textila sektorn på grund av dess miljöbelastning och bristande resurseffektivitet i hela kedjan från t.ex. bomullsodling till överproduktion, transporter, tvätt och kvittblivning. Forskningen inom textil materialteknik syftar även till att skapa förutsättningar för materialåtervinning och förbättrad resursanvändning.

Ämnet har stöd av och stöder forskningsprofilen Smart Textiles, som är en pådrivande och samlande kraft för utveck­ling av textilier med högt kunskapsinnehåll genom strukturerad växelverkan mellan företagsdrivna utvecklingsprojekt och experimentell forskning.

Ämnet textil materialteknik ingår som en del av forskarutbildningen inom området textil och mode.

Avslutade forskningsprojekt

Forskare

Områden