Huvudmeny
Bild på sjuksköterskor som undervisas

Vårdvetenskapens didaktik

Beskrivning

Ämnet vårdvetenskapens didaktik utgörs av kunskaper om lärande i vårdande kontexter. Forskning som genererar denna kunskap har fokus på didaktiska frågor som har en vårdvetenskaplig grund.   Forskningen sker såväl parallellt som integrerat med övrig vårdvetenskaplig forskning som berör patientens värld, dvs. existensfrågor i relation till hälsa, sjukdom och lidande. Denna forskning studerar också hur vårdandet på bästa sätt kan bidra till att människor kan känna välbefinnande och kan leva ett gott liv, trots sjukdom och lidande. Den didaktiska forskningen syftar här till att utveckla lärandestrategier som ska stärka studenters och vårdares beredskap för att möta patientens livsvärld och på ett medvetet sätt utöva ett vårdande som lindrar lidande och skapar förutsättningar för välbefinnande. Forskningen syftar också till didaktisk utveckling av att stödja patienters och närståendes lärande så att de ges förutsättningar för att kunna leva ett gott liv.  Vårdvetenskapens didaktik vilar på en livsvärldsteoretisk grund och centrala begrepp är livsvärldsdidaktik och reflexion. Integrering av teori med vårdpraxis samt implementering av ny kunskap spelar en framträdande roll inom ämnet.

Forskare

Områden