Huvudmeny
Sandgärdets fasad

CAV - Centrum för arbetsliv och vetenskap

Beskrivning

Vi är en arena för samverkan på lika villkor mellan forskare och arbetsliv. 

Centrum för arbetsliv och vetenskap är en medlemsfinansierad verksamhet för samverkan inom ledning, styrning och organisering i vid bemärkelse. Syftet är att tillsammans utveckla kunskap för såväl praktiskt nytta som teoretisk generaliserbarhet. Målet är att bidra till långsiktigt ekonomiskt framgångsrika organisationer genom socialt hållbara arbetsplatser.

Vi är experter i samverkan, vill du vara med?

Vår vision

CAV kan ses som"ett vattenhål för reflektion" där vi drivs av övertygelsen att ledning, styrning och organisering byggd på medarbetares inflytande och delaktighet bidrar till såväl ett hållbart arbetsliv som ekonomiskt framgångsrika organisationer.

Hur vi arbetar

CAV skapades för tio år sedan av ett antal företagsledare och forskare för samverkan och gemensam kunskapsutveckling. Arbetsformerna är interaktiva i såväl seminarier, workshops som gemensamma forskningsprojekt. Detta innebär att forskare och arbetsliv möts på lika villkor men utifrån skilda kompetenser och kunskapsformer. Verksamheten drivs därför av en föreståndare från akademin och en ordförande från arbetslivet. Även nätverken som ingår i CAV drivs av en samordnare från akademin och en ordförande från arbetslivet.

Medlem

I medlemsavgiften ingår sex seminarier årligen, öppna för samtliga medarbetare i medlemsorganisationerna. Därutöver ingår fyra nätverk där deltagandet är personligt utifrån devisen "öppenhet i slutet sällskap". Arbetet i nätverken bygger därför på att långsiktiga relationer skapas mellan deltagarna, såväl forskare som arbetslivets företrädare för att verkliga problem ska vara möjliga att dryfta och lösa.

Under nätverksmöten diskuteras frågeställningar utifrån både forskning och praktik. Varje nätverksträff innebär således en kvalificerad kompetensutveckling för individen men bidrar också till verksamhetsutveckling för medlemsorganisationen.

Målet är att tillsammans skapa kunskap som ger praktisk nytta för medlemsorganisationen och teoretisk generaliserbar kunskap för akademin. Tillsammans vill vi bidra till utveckling av långsiktigt ekonomiskt framgångsrika organisationer genom socialt hållbara arbetsplatser.

Ett medlemskap i CAV bidrar till kunskapshöjning för alla parter.

Föreståndare

Forskare

 • Företag, förvaltning, myndigheter och organisationer:
 • Almedahls
 • Borås-Borås
 • Borås stad
 • Borås stads parkeringsbolag
 • Ellos
 • Ericsson
 • Fristad Bygg AB
 • H&M Mail Order
 • ICA AB
 • IF Metall
 • IMI Hydronic Engineering
 • IUC
 • Kathal ledarskap & medarbetarutveckling
 • LO-facken Borås-Bollebygd
 • Svenljunga kommun
 • Södra Älvsborgs Sjukhus
 • Svenska kyrkan i Borås
 • Trygghetsrådet
 • Viskadalens Folkhögskola

Samarbeten

Samverka med forskare

CAV bygger på gemensam kunskapsutveckling mellan forskare och arbetsliv. Arbetet sker på lika villkor men utifrån olika kompetenser och kunskapsformer. Samverkan ger forskarna möjlighet att kommunicera sina forskningsresultat men också ta del av aktuella problem i arbetslivet. För arbetslivet innebär samverkan att få ta del av aktuel forskning, få hjälp med problem men också att kunna vara med och formulera nya forskningsfrågor som genererar praktiskt nyttig men också teoretisk generaliserbar kunskap - d.v.s kunskap som gynnar båda parter. 

Samverkan kan ske t.ex i gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. 

Forskare inom teknik

Kontaktperson: Agnes Andersson Wänström

Forskare inom arbetsliv

Kontaktperson: Päivi Riestola

Forskare inom information och kommunikation

Kontaktperson: Maria Lindh 

Samverka med studenter

CAV kan utgöra en länk mellan studenter och medlemsorganisationer för examensarbeten, mentorskap etc. CAV kan även bidra till att skapa kontaktytor för sina medlemmar för utvecklingen av professionsanknytning av utbildningar inom Högskolan i Borås. Möjlighet finns att delta som gästföreläsare, mentor eller fadderföretag i vissa utbildningar. 

Studenter inom Administratörsprogrammet

kontaktperson: Anette Gustafsson

Studenter inom organisation och personalutveckling

Kontaktperson: Goran Puaca och Erik Ljungar

Studenter inom information och kommunikation

Kontaktperson: Maria Lindh

Nätverk

En del av kunskapsutvecklingen inom CAV sker i fyra skilda nätverk: Ledarnätverket AiS, Nätverket för arbetsliv i förändring (ALF), Kvalitetsnätverket (Q-nätverket) samt Nätverket för strategisk information och kommunikation (i-nätverket).

Liksom CAV-seminarierna använder sig nätverken av interaktiva arbetsformer, där forskning och arbetsliv möts på lika villkor men utifrån skilda kompetenser och kunskapsformer. Detta innebär att det finns en personlig relation mellan forskare och arbetslivets företrädare.  

Under nätverksmöten diskuteras frågeställningar utifrån både forskning och praktik. Varje nätverksträff innebär således en kvalificerad kompetensutveckling för individen men bidrar också till verksamhetsutveckling för medlemsorganisationen. På så vis kommer en kontinuerlig och successiv kunskapshöjning för alla parter till stånd.

Medlemskap i CAV ger varje medlemsorganisation rätt att delta med en till två medarbetare per nätverk. I dessa nätverk är deltagandet personligt under devisen ”öppenhet i slutet sällskap”.

Nätverk

2016-11-22

Ericssonrepresentant gästar nästa seminarium

Med innovationer har Ericsson traditionellt nått stora framgångar även om man nu står inför utmaningar. Hur skapas arbetssätt som genererar nya idéer?

Den 1 december bjuder Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV) in till seminariet ”Med innovation som konkurrensmedel”. Föreläsare är Carl Slotte, Innovation Manager på Ericsson i Borås, och Daniel Yar Hamidi, forskare vid Högskolan i Borås. Utgångspunkten är att innovation är en förutsättning för utveckling och konkurrenskraft hos företag och organisationer i dag.

– Ericsson har det senaste året lyckats skapa strukturerade innovationsprocesser med goda resultat inom flera...

CAV Centrum för arbetsliv och vetenskap