Huvudmeny

CVS - Centrum för välfärdsstudier

Beskrivning

Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås fokuserar på de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför avseende styrning, organisering och ledning.

Ett långsiktigt mål är att bidra till ett hållbart välfärdssamhälle för såväl de som styr, leder och arbetar inom olika välfärdstjänster som de som dessa tjänster vänder sig till.

Mål och visioner

Centrum för välfärdsstudier (CVS) vill medverka till regional och nationell tillväxt genom kunskapsutveckling i välfärdssektorn. 
Verksamheten vid CVS tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås (HB) vision och mål med missionen Vetenskap för profession. Läs mer om högskolans mål och vision här

För att bidra till denna utveckling och tillväxt ska CVS:

  • Identifiera samverkansparter för nätverksbygge i syfte att utgöra en drivande aktör i utveckling inom välfärdsområdet på olika nivåer (individ-, organisations-/förvaltnings-, och politisk nivå) och sektorer (privat, offentlig, ideell)
  • Arbeta interaktivt och gränsöverskridande i tvärvetenskaplig forskning och utveckling med relevanta aktörer 
  • Bidra till samhällsutvecklingen genom att problematisera, analysera och reflektera kring välfärdens utmaningar
  • Arrangera och stödja kompetenshöjande aktiviteter för verksamma på olika nivåer (individ-, organisations-/förvaltnings-, och politisk nivå) och sektorer (privat, offentlig, ideell) i form av seminarier, workshops, konferenser, uppdragsutbildningar etc. 
  • Delta i den offentliga debatten i samhällsfrågor som har betydelse för välfärd och välfärdstjänster
  • Samarbeta med andra centrumbildningar vid HB, med samtliga akademier och med Science Park samt med parter inom främst Västra götalandsregionen men även nationellt.

CVS arbete syftar till att inspirera och stödja genom att utarbeta inspel till politiker och ledare med anknytning till aktuella välfärdsfrågor. Centrumbildningen bedriver gränsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning och vidareutbildning, med bas i olika vetenskapsområden, exempelvis ledarskap och organisering, lärande och kommunikation, hälsovetenskaper, arbetsvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.

CVS arrangerar också utåtriktad verksamhet så som seminarier, workshops och konferenser. Bland annat kan nämnas den årligen återkommande utdelningen av SydVästenpriset, för hållbart ledarskap inom välfärdsområdet. 

Fokusområden 2017

Tyngdpunkten ligger på relationen mellan medborgare och välfärdssystem. Utifrån detta fokuseras:

  • Välfärdstjänsternas styrning, organisering och ledning
  • Hälsofrämjande insatser och hantering av ohälsa
  • Välfärdsteknologins möjligheter och konsekvenser

Organisation

CVS har en referens- och kompetensgrupp som utgörs av forskande expertis från Högskolan i Borås olika akademier. Denna grupp fungerar som ett bollplank för planering av verksamhet vid CVS och kan också gå in som resurser i genomförande av olika forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser. 

CVS har också en styrgrupp som består av representanter från Västra Götalandsregionen, Science Park Borås, Borås Stad, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd samt Högskolan i Borås rektor. Deras uppgift är att vara rådgivande organ till föreståndarna vid centrumbildningen och bland annat föreslå aktuella områden, förankra arbetet i praktiken och vidareföra resultaten till beslutsfattare och praktiker.

Områden

Patient i intensivvårdsmiljö

2017-02-10

Högskolan i Borås storsatsar på forskning om människan i vården

Nya doktorander ska bidra till att vården blir mer mänsklig, trygg och säker, för nu inleds forskarutbildningen inom området Människan i vården.

Sedan i våras har Högskolan i Borås examensrättigheter på forskarnivå även inom området Människan i vården. Nu sker en storsatsning där sex doktorandtjänster utlyses till en forskarutbildning inom området.

– Det är väldigt viktigt med mer forskning inom vårdvetenskap, eftersom samhället står inför en mängd utmaningar inom vården nu, till exempel att vi lever längre och har ett ökatbehov av vård, säger Gunilla Carlsson, studierektor för forskarutbildningen....