Huvudmeny
En visionsbild av Norrby

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS)

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS) är en flervetenskaplig forsknings- och samverkansplattform där högskolan möter näringsliv, kulturliv och offentliga samhällsaktörer. 

Centrets huvudsakliga uppgift är att initiera, stödja, utveckla och samordna aktiviteter om forskning och utbildning relaterade till hållbart samhällsbyggande. Utgångspunkten i verksamheten är ett integrerat förhållningssätt till begreppet hållbarhet. De tre dimensionerna, miljö, ekonomi och den sociala dimensionen, ses som sammanvävda men de inrymmer också värde- och målkonflikter.

I linje med detta holistiska perspektiv ligger också begreppet samhällsbyggande. Verksamheten har starkt fokus på frågor om byggande och boende, men utgångspunkten är samhällsbyggande i ett bredare perspektiv. Exempelvis får val av material konsekvenser för miljön, upplåtelseformer i boendet får konsekvenser för människors ekonomi och sociala förhållanden, energibesparingar leder till lägre hyror, som leder till lägre utgifter för kommunala bostadsbidrag och försörjningsstöd och tillgång till billiga bostäder underlättar rekrytering och rörlighet på arbetsmarknaden. Sammantaget betyder detta att centret sätter fokus på både materiella och immateriella förhållanden i syfte att bidra till kunskapsspridning som främjar hållbar samhällsutveckling.

Enskilda forskare och forskarmiljöer vid högskolans akademier bedriver forskning som är relevant och kan bidra till praktisk kunskapsutveckling på vetenskaplig grund. CHS:s uppgift är att bidra till att stimulera forskningsutveckling vid högskolan inom CHS:s kunskapsfält och framför allt i nära samarbete och till nytta för intressenter och avnämnare i samhället. Vägledande i alla centrets insatser är devisen ”Vetenskap för profession” och att centret ska utgöra en plattform för sådan samverkan.