Huvudmeny

Aktuella projekt

Bostäder för alla

”Bygg Sverige in i framtiden”

Det finns för få hyresrätter i Sverige och de som byggs blir för dyra för att ungdomar eller vanliga inkomsttagare ska ha råd med dem. Det behövs därför åtgärder som ser till att det såväl byggs mer - men också att hyran blir lägre. I samarbetet mellan Högskolan och näringslivet har en utredning gjorts och presenterats som belyser förutsättningar och villkor för billigare hyresrätter.

Utredningen är gjord av fyra medverkande författare: Gunnar Ivarson, Rolf Jonsson, Gunnar Du Rietz och Nils-Eric Sandberg. Rapporten är unik då den prissätter delkostnader i en byggprocess, och berättar vilka effekter olika kostnadssänkande besparingar skulle kunna få.

Läs rapporten "Så får vi fler och billigare hyresrätter" (pdf).

Gunnar Ivarson är initiativtagare till utredningen som har kommit till stånd av anslag från Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande.

Innovationsplattform Borås

Innovationsplattform Borås (IPB) utgör fortsättningen på ett långsiktigt samarbete mellan Högskolan i Borås och Borås stad, ”Partnerskap för hållbar stadsutveckling”, ett partnerskap som etablerades för flera år sedan. I samband med en ansökan till Vinnova om utveckling av innovationsplattformar för ”hållbara attraktiva städer” formaliserades detta samarbete genom Innovationsplattform Norrby, vilket också inkluderat SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vinnova, en statlig myndighet med syfte att stödja innovationer och tillväxt, bidrog med finansiering av fyra plattformar: Borås, Göteborg, Lund och Malmö under perioden 2013-2105.

Innovationsplattform Norrby satte fokus på stadsdelen Norrby, en stadsdel i Borås med ca 4000 invånare som har karaktär av miljonprogramsområde i flera avseenden. Till skillnad från det gängse mönstret ligger dock Norrby centralt i staden, ca 500 m gångväg till centrum. Här finns ett område som omfattar ca 5 hektar och som så småningom ska bebyggas. Inledningsvis var det starkt fokus på byggnation men efterhand kom alltmer uppmärksamhet riktas mot att den nära kopplingen mellan boende, arbete och sociala aspekteter.

Under perioden 2013-2015 arbetades dels med att vidareutveckla samverkan och samarbete som var väldigt framgångsrikt och berikande, dels viss forskning inom olika tematiska områden (s.k. arbetspaket):

  1. Den biobaserade staden, med fokus på byggtekniska frågor om bygg och material, återvinning och kretsloppslösningar.
  2. Affärmodeller för boende med fokus på ekonomiska frågor, bland annat hur byggandet kan ske till rimliga kostnader så att människor har råd att bo i det planerande området. Hur kan byggprocesser blir mer kostnadseffektiva?
  3. Energieffektiv livsstil med fokus på energieffektiva lösningar men detta relateras också till frågan om hur det kan förenas med hög livskvalitet. 
  4. Inkluderande medborgarskap, baseras på tre delaspekter: utbildning, de äldres livssituation samt kultur. Här handlade det om att studera hur den sociala samvaron kan förbättras bland unga i skolan, äldres upplevelser av att gå från arbetsliv till pensionärsliv respektive hur kultur kan främja inkluderande medborgarskap.

Läs slutrapporten i högskolans databas Diva. 

I fas 2 (2016-2018) bidrar Vinnova med finansiering om gränsöverskridande samverkansprocesser med 2 milj./år. Avsikten är att inom Innovationsplattform Borås vidga och vidareutveckla nämnda arbete och erfarenheter. Dels stöds samarbete mellan nämnda innovationsplattformar (samt Sthlm som tidigare erhållit resurser), dels städers utveckling av tvärsektoriell samverkan och koordinering. ”En erfarenhet från innovationsplattformarnas verksamhet är att innovation inom stadsutveckling kräver en ny typ av samverkan. Eftersom stadens utmaningar är gemensamma, behöver en attraktiv stad skapas i samverkan mellan ett flertal aktörer med olika organisationsformer och -logiker, både inom politik, offentlig verksamhet, näringsliv, akademi, idéburen sektor och medborgare”. I vår ansökan har detta beskrivits i termer av ”Hållbar Stadsutveckling - från stuprör till process”. Vid HB inryms denna verksamhet i Centrum för hållbar samhällsbyggnad.

Projektledare är Carola Samuelsson, Borås stad.

Ansökan Innovationsplattform Borås.(pdf, 321 kb)

Socialt hållbart byggande och boende

Ett av delprojekten inom Innovationsplattform Norrby (se ovan) var inriktat mot frågor om inkluderande medborgarskap. I rapporten ”Inkluderande medborgarskap. Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby” (Vetenskap för profession, 34 - 2016) utreds och diskuteras frågor om innebörd och utmaningar om social hållbarhet. I rapporten beskrivs hur byggande och boende i stadsdelen Norrby historiskt sett är nära sammanvävda med sociala förhållanden. Denna beskrivning och analys pekar också på förutsättningar och villkor för stadsutveckling idag och framtiden. Sanering, separering och segregation är begrepp som i hög grad kan sägas sammanfatta och har påverkat stadsdelens identitet i staden som helhet. Den sociala mixen har bland annat motverkats genom brist på blandade boendeformer.

Begrepp som segregation och gentrifiering, integration och inkludering belyses och diskuteras i rapporten. Det betonas också att social hållbarhet är ”nära knuten till upplevelsen av inkluderande medborgarskap, som är baserat på tillgång och tillgänglighet till samhälleliga resurser, samhörighet och trygghet” (s. 33). I Plan- och bygglagen (2010: 900) anges i portalparagrafen (1 kap. 1§) att byggnation ska ”främja en samhällsutveckling med jämlika och goda levnadsförehållanden…”. Det betyder att byggande inte bara ska handla om boendeformer utan ska ses som en fundamental del i människors livsmiljö och förutsättningar för att leva ett gott liv. Social hållbar utveckling är nära knuten till en rad villkor och förutsättningar när det gäller byggande och boende.

Inom Centrum för hållbart samhällsbyggande pågår planering av flera projekt med start under hösten 2016 som syftar till vidare kunskapsutveckling om boendefrågor, bland annat i nära samarbete med Forskningsrådet för interkulturell dialog vid Västra Götalandsregionen. Rådets syfte är att bidra med kunskapsutveckling för att motverka socialt utanförskap. Inte minst frågan om tillgång och tillgänglighet till boende utgör i det sammanhanget en central fråga där centrets syfte är att kunna bidra med kunskap.

Mötesplats Norrby

En central del i boendes livsmiljö är tillgång till vardagliga mötesplatser och kontaktpunkter. Rörlighet och aktiviteter i ett område ökar också upplevelsen av trygghet och samhörighet. Särskilt betydelsefullt är det för personer som inte upplever ett socialt medborgarskap i samhället. Sådana arenor har inrättats i form av medborgarkontor eller motsvarande i många kommunala områden. En sådan arena finns i stadsdelen Norrby i Borås, Mötesplats Norrby.

I samarbete med Västra Götalandsregionens forskningsråd för interkulturell dialog (extern länk) genomförs för närvarande en studie som syftar till att studera hur sådana mötesplatser organiseras och hur verksamhet formas för att skapa dialog, samhörighet och inkludering. Människors erfarenheter och delaktighet lyfts ofta fram som en viktig resurs, till exempel i betoning av medborgardialog. Men vad betyder det mer konkret?

Övergripande frågor i projektet:

  • Vilka typer av insatser görs? Hur nyttjas de av de boende i området?
  • I vilka avseende upplevs en sådan mötesplats ha betydelse för människor inom boendeområdet – enligt personal och boende?
  • Hur främjar dessa mötesplatser den interkulturella dialogen mellan majoritets- och minoritetsbefolkning i staden?
  • I vilken form finns nära kopplingar och samverkan med civilsamhället?
  • Vilka utmaningar och utvecklingsmöjligheter är knuta till verksamheten?

Studien genomförs under ht 2016 – våren 2017. Avsikten är att därefter också göra motsvarande undersökning på någon eller några andra medborgarkontor.

Ansvarig för projektet: Kennert Orlenius