Huvudmeny

Centrum för kulturpolitisk forskning - KPC

Beskrivning

Centrum för kulturpolitisk forskning bildades 1995 för att genom forskning fördjupa kunskaperna om kulturpolitikens roll i samhället.

KPC:s mission är att

- spela en nyckelroll inom det växande forsknings- och praxisfält som engagerar sig i kulturpolitiska frågor i bred mening. Vår strategiska idé är att utgöra den samlande och pådrivande kraften i Sverige för kunskapsutvecklingen i kulturpolitiskt relevanta frågor

- skapa en kvalificerad, vital och hållbar forskningsmiljö för både interna och externa forskare, inkluderande både uppdragsforskning och forskardriven sådan

- initiera, genomföra och synliggöra forskning inom det kulturpolitiska området

- ge ut Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, en vetenskaplig referee-tidskrift med nordisk redaktionskommitté

- vidga och stärka kontakterna och samarbetet med de olika aktörerna på det kulturpolitiska praxisfältet; det offentliga såväl som det privata

Områden