Huvudmeny

Aktuellt och fokus

Centrum för kulturpolitisk forskning bildades 1995 för att genom forskning fördjupa kunskaperna om kulturpolitikens roll i samhället. 

Forskningens primära fokus är studiet och analysen av offentliga myndigheters och andra aktörers relationer till kulturlivet. Förutom dessa externa relationer är fokus även riktat mot de processer som äger rum mellan producenter, förmedlare och mottagare inom ramen för det kulturella systemet. Kulturpolitikens sociala, kulturella och ekonomiska villkor betonas. Av stort intresse är samspelet mellan kulturpolitiken och andra samhällssektorer och institutioner.

Nyheter

2014-09-19 Ny utgåva av Kulturen som kulturpolitikens stora problem

Äntligen finns en ny, reviderad utgåva av Anders Frenanders Kulturen som kulturpolitikens stora problem ute i handeln (Gidlunds förlag).

Varför ser svensk kulturpolitik ut som den gör? Varför handlar den om just de kulturyttringar och områden som den gör? Hade den kunnat utformas på något annat sätt? För att söka svar på sådana frågor menar Anders Frenander att ett långt historiskt perspektiv är upplysande.

I denna utvidgade och delvis omarbetade upplaga analyserar Frenander hur man på en övergripande nivå diskuterat svensk kulturpolitik fram till riksdagsbeslutet 2009. Till grund för undersökningen ligger partiernas kulturpolitiska program, deras tidskrifter, debattböcker och debattartiklar samt statliga utredningar med mera. Materialet granskas med en diskursanalytisk metod insatt i en större teoretisk ram avseende det svenska folkhemmet, betraktat som en hegemoni i Gramscis mening. När folkhemmet etablerades på 1930-talet sattes för lång tid framöver gränserna för politikens vägar. I hög grad gällde detta kulturpolitiken och kan förklara varför den, när den etablerades på 1960-talet, kom att kretsa kring ett konventionellt borgerligt finkulturbegrepp. Bokens historiska synsätt och kronologiska upplägg åskådliggör varför dagens kulturpolitik ser ut som den gör.

Omslag till Kulturen som kulturpolitikens stora problem

2012-10-08 KPC-medlemmar medförfattare i tre nya antologier

För den kulturpolitiskt intresserade har år 2012 erbjudit många läsvärda böcker och antologier. Anders Frenander, Jenny Johannisson, Linnéa Lindsköld och Roger Blomgren från Centrum för kulturpolitisk forskning har medverkat i tre av dessa.

Folkbibliotekspolitik är ämnet i en ny antologi från Högskolan i Borås. Boken heter Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år och finns att köpa via Samlade skrifter (extern länk). Redaktörer: Anders Frenander och Jenny Lindberg. Medverkande: Anders Frenander, Magnus Torstensson, Louise Limberg, Mats Dolatkhah, Lars Seldén, Jenny Lindberg, Lars Höglund och Jenny Johannisson.

Ulla Carlsson och Jenny Johannisson är redaktörer för Läsarnas marknad, marknadens läsare, en forskningsantologi utarbetad för litteraturutredningen. Amira Sofie Sandin, Jenny Johannisson och Linnéa Lindsköld bidrar med texten "Läsningen av den goda boken: Litteraturpolitik som demokratipolitik". Mer information om antologin hittar du via Nordicoms sida (extern länk).

Under konstruktion — Effekter av kultursamverkansmodellen 2010 - 2012 är en antologi utgiven av Svenska kommuner och landsting samt Swecult. Jenny Johannisson bidrar även här med en text, så också Roger Blomgren. Beställ eller ladda ner antologin via SKL:s webbplats (extern länk).

2012-10-08 KPC och NKT på bokmässan

2012-08-14 English guidelines for authors and referees to the Nordic Journal of Cultural Policy

 

2012-07-06 NKT nr 1:2012 ute nu

I det senaste numret av Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift kan du läsa om dålig kvalitet, musikläraryrket, villkor för konstnärer, konstens egenvärde i konflikt med konstens instrumentalitet, valet av konstnärsyrket hos personer med utomnorsk bakgrund, europeisk bokpolitik och slutligen arkitekttävlingar! 

Alla artiklar är som vanligt fritt tillgängliga för läsning. NKT 1:2012 (extern länk).

2012-02-29 Referenser saknas i Arkitekter på armlängds avstånd

Tyvärr har referenserna till Lindskölds kapitel "Vem är konstnär och vem sitter i publiken?" fallit bort i litteraturlistan till läroboken Arkitekter på armlängds avstånd. Vi ber om ursäkt för eventuella problem detta har orsakat.

2012-02-09 Vad är en bok? ABF, Stockholm

Tisdag den 31:e januari samtalade doktoranden Linnéa Lindsköld med Rasmus Fleischer, historiker vid Södertörn och författare till dubbelvolymen "Boken och Biblioteket", om den tekniska utvecklingens konsekvenser för böcker, bibliotek och kulturpolitik på ABF i Stockholm. 

2012-01-19 NKT nr1/2:2011 ute nu 

Nu är det senaste numret av Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift publicerat på idunn.no (extern länk). Det är det första numret som publiceras helt digitalt och alla artiklar är fritt tillgängliga för läsning. NKT nr 1/2:2011 (extern länk).

2012-01-18 Ny bok: Arkitekter på armlängds avstånd?  - Att studera kulturpolitik 

Centrum för kulturpolitisk forskning presenterar stolt en ny antologi om kulturpolitik. Boken innehåller sex nyskrivna eller tidigare publicerade uppsatser som på ett grundläggande sätt introducerar historieskrivning, begrepp och teorier som är nödvändiga för studiet av den moderna kulturpolitiken. Anders Frenander är redaktör, övriga medverkande: Tobias Harding, Linnéa Lindsköld, Per Mangset och Geir Vestheim.

Boken vänder sig i första hand till lärare och studenter på högskolor och universitet, men den intresserade allmänheten har också stor behållning av dess innehåll.

Boken kan beställas via Nätverkstan - samlade skrifter (extern länk).

2012-01-17 Anders Frenander i Godmorgon, världen P1

I radioprogrammet Godmorgon, världen från 2012-01-15 gav professor Anders Frenander ett historiskt perspektiv på den så kallade kulturvänstern.

2011-11-18 Linnéa Lindsköld presenterar hos Kultur i Väst

Onsdagen den 14:e december kl 14:30-16:00 presenterar KPC-medarbetaren Linnéa Lindsköld sitt pågående avhandlingsarbete på "Forskning och fika", Kultur i Västs arena för möten mellan yrkesverksamma och forskare.

Presentationen har titeln "Betydelsen av kvalitet – Statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975-2009". Titeln syftar på två saker, dels betydelsen i bemärkelsen vikten av kvalitet och dels betydelsen i bemärkelsen definitionen av kvalitet. Det står snabbt klart att ordet kvalitet har stor betydelse i kulturpolitiken, men vad det egentligen betyder är mer oklart. I avhandlingen studeras kvalitetsbegreppets betydelse, i bägge bemärkelserna, för kulturpolitiken, med fokus på statens stöd till ny, svensk skönlitteratur.

2011-04-04 Utmaningar för lokal kulturpolitik i Norden

Centrum för kulturpolitisk forskning fick under 2010 i uppdrag från Norsk Kulturforum att kartlägga lokala kulturpolitiska utmaningar i ett antal utvalda nordiska kommuner och regioner. Uppdraget har utförts av doktorand Katarina Michnik under ledning av FD Jenny Johannisson under perioden augusti och september 2010. 

Michnik och Johannisson har genomfört kvalitativa enkäter med kulturpolitiskt ansvariga på lokal nivå, samt telefonintervjuer med ansvariga för kulturfrågor i de nordiska ländernas kommunförbund. Michnik utfört det analytiska arbetet samt skrivit rapporten. Arbetet har resulterat i rapporten Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv (pdf, extern länk)