Huvudmeny
Person med datorskärm i butiksmiljö

Verksamhet

Sedan 2012, då Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) startade, har verksamheten växt så det knakar. Satsningen på ett institut för handelsforskning med visionen att bidra till en innovativ och hållbar handel möjliggörs av Högskolan i Borås. 

Forskning som bedrivs inom ramen för SIIR finansieras av nationella och Europeiska forskningsråd där medel söks i konkurrens och utvärderas utifrån relevans och vetenskaplig kvalitet. SIIR:s långsiktiga målsättning är att bli ett internationellt erkänt center för detaljhandelsrelaterad forskning med en tydlig förankring i den svenska detaljhandelsbranschen. SIIR leds av en akademisk föreståndare. Verksamheten präglas av öppenhet och utgör en attraktiv mötesplats och arena för praktiker, forskare och studenter.

Grundtanken med institutets forskningsverksamhet är att:

  • Utgöra en drivkraft för förändringsarbete inom handeln.
  • Bidra till innovationer och utveckling av affärsmodeller.
  • Tydliggöra och praktisera begreppet ”vetenskap för profession” vilket innebär ett ömsesidigt utbyte av kunskaper mellan akademi och näringsliv.
  • Erbjuda en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och få fler forskare att intressera sig för handeln som forskningsområde.
  • Forska om sådant som ger direkt nytta till handeln, i syfte att främja hållbar tillväxt och tydliga förbättringar med fokus på innovationer.

Den öppna forskningsmiljö som byggts upp i form av Handelslabbet är en experimentell verksamhet som endast delvis finansieras av statliga anslag. Aktiviteter i Handelslabbet genomförs i samarbete med företag och designas på ett sätt som gör att resultaten kommer företagen till del på ett användbart sätt. Av det skälet finansieras delar av verksamheten av företag och organisationer som har intresse av Handelslabbet genom samarbetsavtal. Vid uppstarten av labbet har Sjuhärads Kommunalförbund bidragit med utvecklingsmedel. Handelslabbet är på god väg att bli en ledande forskningsmiljö för detaljhandelsrelaterad forskning i Norden, och är än så länge, den enda i sitt slag.

Företag som vill dra nytta av forskningsmiljön, teknisk utrustning och den kompetens som finns i form av forskare har möjlighet att ingå i SIIR Partner Group. Ett sådant samarbete innebär en långsiktig satsning på kunskapsutbyte som ger många fördelar för både företag och akademi. Frågor om SIIR Partner Group skickas till: siir@hb.se