Huvudmeny

Päivi Riestola

Päivi Riestola

Universitetslektor

Jag disputerade under 2013 i ämnet arbetsvetenskap. I min forskning intresserar jag mig för lednings- och styrmodeller som kan bidra till såväl rationalitet och effektivitet som anställdas delaktighet, inflytande och självutveckling. Ett särskilt fokus finns på chefer i skilda nivåer i såväl privata som offentliga verksamheter.

För närvarande ingår jag i ett projekt om villkor och förutsättningar för chefer inom äldreomsorgen. Jag deltar också i en forskningscirkel tillsammans med ett antal högre chefer under rubriken "Ledarskap för livskraftiga organisationer". Med ett interaktivt förhållningssätt i min forskning är förhoppningen att bidra till praktisk nytta för studerade verksamheter och teoretiskt generaliserbar kunskap för akademin. Samverkan mellan arbetsliv och akademi är således något som ständigt finns i förgrunden både i undervisning och forskning.Jag har i över tio år arbetat med CAV, Centrum för Arbetsliv och vetenskap, en mötesplats mellan forskare och arbetsliv kring frågor om ledning, styrning och organisering i vid mening, under de senaste åren som föreståndare. 

Jag undervisar i huvudsak inom ämnet arbetsvetenskap på OPUS programmet (Organisation- och personalutvecklare i samhället) om ledning, styrning och organisering. Jag har också deltagit i utbildningen för äldreomsrogens chefer i ledarskap och etik. Därutöver har jag arbetat med uppdragsutbildningar för kvalificerad kompetensutveckling för främst chefer. 

Avhandlingstitel

Avhandlingstitel Chef i en högpresterande kultur. Implementering av ett globalt managementkoncet i lokala organisationskulturella kontexter

Pågående forskningsprojekt

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Professor Jan Holmer,Göteborgs Universitet, professor Birgitta Eriksson, Karlstads Universitet

Uppdrag

Chef för sektionen för arbetsliv och välfärd vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Föreståndare för CAV - Centrum för arbetsliv och vetenskap.