Huvudmeny

Tyren, Lena

Tyren, Lena

Mitt forskningsintresse rör sig inom deltagarorienterad forskning som en arena för professionsutveckling, kunskapsutveckling och kollegialt lärande.

I min avhandling studerar jag lärares möjlighet och hinder att introducera datorn som skrivredskap med de yngre skolbarnen (6-9 år). Fokus i studien är lärarnas professionella utveckling som studeras i relation till användning av digital teknik i undervisningen med de yngre skolbarnen.

Centralt i studie blir tre forskningsområden. Det förstaområdet är lärarnas möjligheter att främja barns och elevers skriv-och läslärande med datorn som ett redskap i förhållande till IT och i relation till policydokument och politiska reformer. Det andra området är aktionsforskning som arena för professionell förändring och utveckling och dess möjligheter och behov som forskningsmetodologi. Det tredjeområdet är hur skolan, lärare, elever och undervisningen berörs och påverkas av reformer och olika politiska svängningar. Fokus i avhandlingen är också att pröva och utveckla Practice Architecture som teoretiskt ramverk.

Under 2014 arbetar jag med forskningscirkel tillsammans med en kollega. Deltagarna i cirkeln är utvecklingsledare från Borås stad och närliggande kommuner. I cirkeln är det intressant att studera vilka möjligheter och hinder som finns i samarbetet mellan forskare och praktiker.

Jag deltar aktivt i internationella nätverk, Nordiskt nätverk för Aktionsforskning  (NNAF)  och Pedagogy, Education and Praxis (PEP).

Avhandlingstitel

"Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill" : en studie om lärare möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken, 2013

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Professor Karin Rönnerman, Göteborgs universitet.