Huvudmeny

Äldreforskning

Beskrivning

Andelen äldre människor ökar nationellt och globalt samtidigt som människor i arbetsför ålder som kan vårda minskar. Många äldre har hälsan i behåll och lever ett gott liv och är en tillgång i samhället. Men det finns också de som är i behov av vård, vilket innebär en utmaning för välfärdssamhället, vilket är grunden för vår äldreforskning.

Vår äldreforskning fokuserar på den äldre människan och de faktorer som har betydelse för den äldre människan. Därför inkluderas även anhöriga, vårdens ledning och organisering, vård- och omsorgspersonal och vårdstudenter i forskningen, som sker där vård för de äldre sker, exempelvis inom äldreomsorgen, hemsjukvården på sjukhus eller vårdcentraler.

Forskargruppen har flera projekt på gång i samarbete med kommuner, FoU Sjuhärad Välfärd samt lärosäten i Sverige och internationellt. Några exempel på projekt är om de äldres gener och livsstil samt kraftgivande samtal till de äldre och anhöriga. Vi forskar också om hemmastaddhet hos de äldre, vårdkedjan, multisjuklighet, urininkontinens, kronisk hjärtsvikt, demensvård, chefers beslutsfattande, sjuksköterskors och distriktssköterskors arbete, elektrodressen Mollii, telefonrådgivning, anhöriga till demenssjuka och framgångsrik implementering av kvalitetsregister.

Mål

Vår forskning har som mål att öka kunskapen om den äldre människan, i och utanför vården, och därigenom bidra till ett tryggt, säkert och värdigt åldrande. Forskningen beaktar också social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för att bidra till en hållbar samhällsutveckling med hållbara välfärdstjänster.

Område