Huvudmeny

InnovationLab

Beskrivning

Forskargruppen InnovationLab studerar och utvecklar digitala innovationer samt värderar hur dessa gör nytta i samhället. Med digitala innovationer avses nya tjänster som utvecklats med digital teknik. Den pågående digitaliseringen av samhället innebär nya möjligheter att lösa problem inom både privat och offentlig sektor (t.ex. inom vård, kommunikation och skola).

Utvecklingen mot ett modernt samhälle utgår i allt större utsträckning från digital teknik som på ett alltmer naturligt sätt är en del av de produkter och tjänster som utgör kärnan i de flesta organisationer. Visioner som "Internet of Things", "Internet of Everything" and "Open Big Data" börjar bli en integrerad del av vår vardag. Dvs., objekt som tidigare varit enbart fysiska har utökats med digital teknik som gör det möjligt för objekten att med hjälp av Internet kommunicera med människor och med andra objekt.

Den tekniska utvecklingen påverkar oss inte bara i vår vardag utan den utmanar också traditionella metoder för forskning, utveckling och utvärdering av IT-system. InnovationLabs forskningsprojekt bedrivs därför ofta med designorienterade metoder som innebär att artefakter i form av modeller, metoder och IT-system iterativt utvecklas, prövas och förfinas. Normalt sker forskning och utveckling i nära samarbete med företag eller offentliga organisationer.

I linje med högskolans professionsinriktning genomsyras vår forskning av att bidra med digitala innovationer som skapar hållbara värden för såväl privata som offentliga intressenter. Vi vill åstadkomma resultat som gör nytta för individer, organisationer och samhällen. Det innebär att vi inte ser digital teknik som isolerade företeelser utan snarare som en del i ett större integrerat ekosystem som också utgörs av individer och organisationer. En konsekvens av detta synsätt är att vi utgår ifrån organisatoriska, verksamhetsmässiga och individuella förutsättningar i kombination med den digitala teknikens möjligheter. Parallellt med utveckla digitala innovationer så bidrar vi till teoriutveckling genom att teoretiseringar sker utifrån observationer av digitala innovationer i användning i empiriska kontexter. Vi bedriver därmed i huvudsak tillämpad forskning.

Bild på Stefan Cronholm

Stefan Cronholm,
forskningsledare

 

 

 

Bild på Rikard Lindgren

Rikard Lindgren,
bitr. forskningsledare