Huvudmeny

Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)


KPC strävar efter att spela en nyckelroll inom det växande forsknings- och praxisfältet inom det området kulturpolitik i vid mening.

Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) är en centrumbildning vid Högskolan i Borås. Verksamheten vid KPC tar sin utgångspunkt i högskolans vision om Vetenskap för profession. KPC strävar efter att spela en nyckelroll inom det växande forsknings- och praxisfältet inom det området kulturpoltik i vid mening.

Fokusområden 

KPC har tre uttalade fokusområden för sin verksamhet:

  • Basforskning: KPC arbetar för att skapa en kvalificerad, vital och hållbar forskningsmiljö genom att ansöka om och delta i olika typer av forskningsprojekt tillsammans med kollegor på nationell och internationell nivå. Aktivt deltagande i internationella konferenser inom det kulturpoliska området och publicering i internationella tidskrifter är andra typer av aktiviteter som medlemmarna deltar i.
  • Uppdragsforskning: En viktig del av verksamheten är att medlemmar inom KPC anlitas för följeforskningsprojekt, kvalificerade utvärderingar och utredningar av såväl statliga myndighet, till exempel Statens kulturråd och Myndigheten för kulturanalys, som av kulturpolitiska förvaltningar och nämnder på regional och kommunal nivå.
  • Samverkan: KPC arbetar i gränssnittet mellan akademin och det kulturpolitiska praxisfältet där samverkan mellan fältets aktörer är av central betydelse. Detta sker genom bland annat återkommande möten och konferenser samt genom praxisfältets deltagande i centrets rådgivande referensgrupp.

Organisation

 KPC har en referensgrupp med experter och företrädare från praxisfältet för att därigenom förankra arbetet i praktiken och vara en länk till beslutsfattare och praktiker.  En viktig uppgift för referensgruppen är att identifiera och föreslå aktuella områden och problem för centrets verksamhet.

Mål och vision

Att KPC utgör ett forskningsstrategiskt nav för kulturpolitisk relevant forskning på såväl regional som nationell nivå. 

Att KPC blir en naturlig samarbetspartner för såväl kommuner, regioner/landsting och statliga verksamheter som organisationer beträffande forsknings- och utvecklingsarbete inom det kulturpolitiska området.