Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Laura Darcy

Laura Darcy

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354717

E-post: laura.darcy@hb.se

Rumsnummer: D705

Signatur: LDY

Ämnesområde:Vårdvetenskap.
Inriktning: Vardagsfungerande hos små barn med cancer.

Jag disputerade juni 2015 med en avhandling inom hälsa och vårdvetenskap från Jönköpings universitet. Min avhandling syftade till att undersöka hälsa och vardagsfungerande hos barn med cancer i förskoleåldern (1-6 år), ur barnets perspektiv.

Barn i förskoleåldern med cancer längtar efter ett fungerande socialt liv. De beskriver mycket lidande, behov av sina föräldrars trygga famn och ensamhet och isolering. Barnen aktivt strävar efter ett fungerande vardag med cancer, efter trauman vid diagnosen. Sjuksköterskans roll är central i detta strävande och kan stödjas med hjälp av identifierad ICF-CY koder.

Studien genomförs med en longitudinell design och datainsamling vid sex tillfällen, i anslutning till diagnostisering, och sedan efter 6, 12, 18, 24 och 36 månader. Data samlades in via enkäter och intervju med semi-strukturerade frågor baserad på ICF-CY struktur om barnets kropp, aktivitet & delaktighet och stödjande miljön.

Avhandlingstitel

The everyday life young child through their cancer trajectory

Områden

Uppdrag

Erasmus: ansvarig kontakt person för Europa