Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Yvonne Hilli

Yvonne Hilli

Docent

Professor, biträdande

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354702

E-post: yvonne.hilli@hb.se

Rumsnummer: D730

Signatur: yvh

Sedan hösten 2015 är jag anställd som biträdande professor i vårdvetenskap vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Innan jag kom till Borås jobbade jag 2,5 år vid högskolan i Oslo och Akershus, Norge. I över två decennier har jag arbetat inom vårdutbildningen i Finland med olika uppgifter, som lärare, ledare och projektledare.

Jag disputerade 2007 med en idéhistorisk avhandling. Min postdoktorala forskning har främst rört vårddidaktiska frågor, att utveckla den kliniska handledningen för sjuksköterskestudenter. Under 2009-2013 var jag projektledare för ett nordiskt projekt SuperNurseBotnia 2 och ett regionalt projekt Kunskap i utveckling. 2009-2013 var jag projektchef i projekten Medibothnia & Medibothnia II med syftet att utveckla substansen i ett nytt campus för svensk- och finskspråkiga social- och hälsovårdsstudenter.

Mina främsta forskningsintressen rör lärandet och handledningen som fenomen, etiska frågeställningar, hälsofrämjande och idéhistoria. Jag har ett intresse av att undersöka vad begreppet klinisk kompetens innebär och vilken kompetens som krävs av generella sjuksköterskor i dag. Hemmet och vårdandets ethos ligger mig också varmt om hjärtat. Min styrka ligger i kvalitativa metoder, främst hermeneutik och aktionsforskning. I min fortsatta forskning vill jag knyta arbetslivet och yrkesverksamma till forsknings- och utvecklingsprojekt. För tillfället planeras ett nordiskt projekt, i syfte att utveckla innovativa hälsofrämjande metoder, för unga som upplever psykiskt illabefinnande på grund av negativ stress. Ett vårddidaktiskt projekt är i vardande.

Avhandlingstitel

Hemmet som ethos. En idéhistorisk studie av hur hemmet som ethos blev evident i hälsosysterns vårdande under 1900-talets första hälft. (2007). Åbo Akademi, Institutionen för vårdvetenskap, Vasa.

Områden