Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Malin Jakobsson

Malin Jakobsson

Universitetsadjunkt

Doktorand

Sektionen för vårdvetenskap; Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354712

E-post: malin.jakobsson@hb.se

Rumsnummer: E522C

Signatur: mlja

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården, med projektet Ungdomars sömn.

Jag påbörjade min anställning på Högskolan i Borås 2016. Främst undervisar jag i grundutbildningen till sjuksköterska men även i specialistutbildningarna till Barn- respektive Distriktssköterska. Jag är själv specialistutbildad Barnsjuksköterska och Distriktssköterska. Mellan 1993 till 2003 arbetade jag på Barnkliniken SÄS och därefter 13 år som skolsköterska i elevhälsan Borås stad.

Som skolsköterska möter man dagligen elever med symtom av undermålig sömn. Dels i form av huvudvärk och allmän trötthet men framförallt i form av koncentrationssvårigheter och psykisk ohälsa. Dessa symtom kan i stor utsträckning påverka skolresultaten och på lång sikt förutsättningarna för fortsatt utbildning och en god hälsa. Jag har länge funderat på hur skolsköterskan på bästa sätt kan stödja ungdomars sömn (ja även barns).

Forskningsprojektets syfte är att skapa kunskap kring ungdomars sömn samt deras upplevelser av densamma. Detta för att framöver kunna utarbeta ett stöd för skolsköterskors förebyggande arbete.

  • Den första studien är en tvärsnittsstudie med drygt 900 elever i årskurs 9, här studeras deras sömn i förhållande till skolstress, självuppfattning och IT-användning.
  • I studie nummer två kommer ungdomarnas egna svar om vad som orsakar dem sömnbesvär att analyseras med en innehållsanalys
  • I studie nummer tre fokusgruppsintervjuer att analyseras. Ungdomarna samtalar om sin upplevelse av sin livsstil gällande sömn och skolstress

Forskningsprojektet finansieras externt där medel från Sparbanksstiftelsen utgör grunden för en LIC. 

Områden

Huvudhandledare