Huvudmeny

Digitala resurser och tjänster inom kultur- och informationsområdet


Vi tar oss an frågor och problem kring att producera, formatera, organisera, distribuera, tillgängliggöra, återfinna, bevara, använda och återanvända digitala resurser och tjänster inom flera skilda informationsområden (digitala bibliotek, databaser och digitala samlingar, informationsresurser etc.).

Medlemmarna i gruppen bidrar till att utveckla, utforska och utvärdera de verktyg och metoder som används för sådana ändamål (t.ex. klassifikation, klustring, metadata, textkodning, digitalisering, informationssystem och bibliometri).

Aktuella projekt

Under de senaste åren har gruppen lyckosamt arbetat med ett antal ansökningar till forskningsfinansiering och några större projekt kunde därför sjösättas under 2013, bl.a. inom digitalt bevarande (det av EU finansierade PERICLES), e-böcker (finansierat av Vetenskapsrådet) samt digital textutgivning och digital humaniora (det av EU finansierade DiXiT). 2014 startade det VR finansierade Postdokprojektet Measuring science. Flera andra externfinansierade forskningsuppdrag är också igång. Under året har även tre nya doktorander antagits till forskarutbildning inom delforskningsområdet. 

Sedan januari 2014 deltar några av medlemmarna i gruppen i TIKT-samarbetet med Högskolan i Skövde och mer specifikt i projektet INCITE, (Information fusion as an E-Service in Scholarly information use), som med stöd av medel från Västra Götalandsregionen utvecklar forskning på gränsen mellan informationsvetenskap och informatik med en gemensam gränsyta i specialiteterna bibliometri och informationsfusion. Målet är att utveckla och ta fram prototyper för informationsförsörjning på forskarnivå. Vidare finansiering från VG-regionen har lett till att projektet TACIT (Trend Analytics and soCietal ImpacT) kunnat bygga vidare på uppnådda resultat.  

Medlemmarna i gruppen publicerar sig i ett brett spektrum av vetenskapliga refereegranskade tidskrifter och bokprojekt på såväl internationellt som nationellt plan. En förteckning över gruppens publikationer finns tillgängliga i DIVA eller Högskolan i Borås digitala arkiv, BADA: Digital Resources and Services.

Gruppens forskare samarbetar också med externa aktörer. Några exempel är Astra Zeneca, Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin där uppdragen rör sig om forskningssamarbeten, vidare FoU-arbete och riktad utbildning.

Område

Externa forskare

  • Alen Doracic
  • Claes Lennartsson
  • Tuve Nordius