Huvudmeny
Någon läser en e-bok.

Vem älskar den svenska e-boken?

"E-bokens framväxt i ett litet språkområde: media, teknologi och effekter i det digitala samhället”, är ett VR-finaniserat forskningsprojekt i samarbete mellan Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.

– E-bokens inträde på bokmarknaden påverkar alla aktörer: författare, förläggare, handel och spridning via bibliotek samt läsaren. Den svenska bokmarknaden har sina särskilda förutsättningar, liksom andra små språkområden har. Alla är pressade av de anglosaxiska språkens dominans på den globala marknaden. Det är också detta, som gör denna forskning så angelägen och intressant, säger Skans Kersti Nilsson, universitetslektor på Bibliotekshögskolan. Vi befinner oss i en process med starka drivkrafter, men där utvecklingen kanske inte är helt given. Därför är friktion och spänningar viktiga att studera, menar Skans Kersti Nilsson.

– Svenska folket är välförsedda med den utrustning som krävs för att kunna läsa e-böcker. Ändå är intresset för att köpa e-böcker lågt. Istället lånas e-böcker, framförallt genom biblioteken, vilket i sin tur leder till spänningar mellan förlag och bibliotek. Författarna, upphovsmännen till e-böckerna, får enbart en symbolisk ersättning för e-versionen av förlagen. Å andra sidan finns idag möjligheten för den som vill att själv producera och distribuera sina böcker utan inblandning av förlag och handel. Den gamla ordningen har definitivt satts i rörelse, framhåller hon. I projektet undersöks hur de olika aktörerna själva uppfattar denna förändringsprocess.

Forskare i projektet är Lars Höglund och Annika Bergström vid SOM-institutet och institutionen för journalistik, medier och konsumtion vid Göteborgs universitet samt Elena Maceviciute, Tom Wilson och Skans Kersti Nilsson vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås. Till projektet har även doktorand Birgitta Wallin knutits.