Huvudmeny

Hälsa, arbetsförmåga, sjukskrivning och återgång i arbetet bland vård- och omsorgsarbetare. Hur påverkar organisations-, ledarskap/medarbetarskaps- och livsförhållanden?

Startdatum

2003-01-15

Flera och sammansatta individ- och arbetsplatsfaktorer bidrar till att förklara arbetsskador och arbetsförmåga, särskilt fysisk belastning och psykosociala arbetsplatsfaktorer och låg rehabiliteringsaktivitet. Arbetsgruppen samt känslomässiga krav bidrar till ökad risk men även till de upplevda fördelarna med arbetet i omsorgen. Resultaten från Dellves avhandling visade på betydelsen av utvecklade organisationsformer som tillåter en anpassad fysisk belastning, minskning i antalet exponeringar för riskfaktorer, reducerad fysisk belastningen samt stärkta stödjande resurser såsom ett utvecklat professionellt förhållningssätt till klienter och uppgifter. I projektet fördjupades kunskapen om faktorer och förhållanden på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå som påverkar en hållbar arbetshälsa. Dessutom validerades och utvecklades metoder för att mäta arbetshälsa och sjukskrivning. I projektet skapades 2004 en kohort av kvinnor som arbetade i människovårdande arbeten och var långtidssjukskrivna. Dessa följdes var 6:e månad under 2 år sam efter 5-år. Denna har gett underlag för ytterligare en avhandling (Ahlstrom), som fokuserade arbetsförmåga och återgång i arbetet, samt flera fortsatta studier i området med delvis nya inriktningar. Pågående studier rör, t ex betydelsen av (a) socialt stöd och socialt kapital på arbetet och utanför arbetet, (b) egenkontroll, (c) work-role functioning. 

Pågående forskning på högskolans kompetensutvecklingstid.

Forskare vid andra lärosäten

Katrin Skagert
Tone Ahlbort
Mats Hagberg
Karin Ahlberg

Referenser (pdf)