Huvudmeny

Skolavslutningar i kyrkan – perspektiv på ett omdebatterat fenomen


Är det rätt att ha gemensamma skolavslutningar i kyrkan när Sverige inte längre har en statsreligion? Många, men inte alla, skolor har valt att fortsätta ha skolavslutningar i kyrkan även efter det att kyrka och stat har separerat år 1999.

Startdatum

2016-08-01

Slutdatum

2017-12-31

Ämnet har under många år varit mycket omdebatterat i media och lagstiftning, men även på skolor och i de samfund som lånar ut sina lokaler till sådana tillställningar. Emellertid saknas helt forskning om detta ämne, och debatten tenderar därför ofta att byggas mer på känslor än på vetenskapliga fakta.

Detta projekt har därför till syfte att identifiera och analysera vilka konflikter som finns kring fenomenet skolavslutningar i kyrkan mellan de båda aktörerna skola och kyrka.

Materialet till projektet kommer att insamlas dels via dokumentstudier (policies, lagförslag, riktlinjer mm.), dels genom intervjuer med rektorer och präster samt fältobservationer av skolavslutningar i kyrkor. Undersökningen avgränsas till den obligatoriska icke-konfessionella grundskolan samt till Svenska kyrkan som är det religiösa samfund som är vanligast förekommande när det gäller skolavslutningar i kyrkan.

I en tid av allt mer polarisering mellan det sekulära majoritetssamhället och religiösa minoriteter har intresset för fenomenet skolavslutningar i kyrkan ökat, men vilja att förstå både skolornas och kyrkornas olika uppdrag och synsätt tycks däremot ha minskat. För att söka minska polariseringen mellan skola och kyrka i konflikten, har projektet även ett vidare syfte, nämligen att söka vägar för att minska konflikten och underlätta för aktörerna att samverka där skolavslutningar hålls i kyrkor.

Projektet, som är tänkt att mynna ut i en monografi, initierades ht 2016 vid Högskolan i Borås och beräknas vara avslutat ht 2017.

Kontaktperson

Viktor Aldrin, teol.dr.
Universitetslektor i de samhällsorienterade ämnenas didaktik
Högskolan i Borås

Områden