Huvudmeny

Informationspraktiker

Inom forskningsgruppen Informationspraktiker samlas ett 20-tal forskare och doktorander som intresserar sig för informationsrelaterade aktiviteter i olika sammanhang.

Området som vi anknyter till har traditionellt inom biblioteks- och informationsvetenskap ofta kallats användarstudier och berör såväl forskning som utvecklingsverksamhet. I fokus står studier av individers och gruppers interaktion med information och dokument vilket innefattar informationssökning, informationsanvändning, läsning, strategisk informationshantering och samarbete i olika kontexter, exempelvis i organisationer/företag, utbildning, forskning, fritid och privatliv.

Vi intresserar oss också för informationspraktikers roll i sociala strukturer och för de maktrelationer i vilka de ingår. Mycket av vårt arbete riktas mot hur information förstås, inhämtas, sprids och används i situationer som involverar lärande, såväl formellt som informellt lärande i olika situationer. Lärande ses som en ständigt pågående aktivitet i människors interaktion med samhället och med varandra. Särskilt intresse ägnas åt utvecklingen av digitala medier och hur dessa förändrar villkoren för informationspraktiker i olika sammanhang.

I gruppen studeras ett spektrum av frågor knutna till informationspraktiker. Vår forskning grundar sig ofta, men inte uteslutande, i kvalitativ empiri och syftar till att producera resultat som är både teoretiskt intressanta och praktiskt tillämpbara. Frågor som vi studerar rör t ex informationskompetenser, informationssökning och lärande, arbetsrelaterad information, läsning och läsvanor, sociala medier samt nya tekniker för samarbete och kommunikation. Några exempel på konkreta frågor är:

  • hur utvecklas barns och ungas informationskompetenser och hur kan dessa studeras?
  • hur förändras läsning och läsvanor i olika grupper över tid?
  • hur används ny teknik, såsom exempelvis sociala medier, i företag för att hantera information och kommunikation i det dagliga arbetet?
  • hur förhåller sig användare kritiska till datavisualiseringar (exv. GIS, geografiska informationssystem) som informationsresurser?

Medlemmar

Ansvariga forskare

Gruppmedlemmar (exkl. doktorander)

Doktorander

Aktuella projekt

Avhandlingsprojekt

Se doktorander ovan

Nyligen avslutade avhandlingsprojekt

Projekt som inkluderar samarbete mellan forskning och praktik

Forsknings- och utvecklingsnätverk

Nyligen avslutade project