Huvudmeny
Bild på en person som läser på en läsplatta.

Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet

Beskrivning

Huvudområdet för forskning inom pedagogik är utbildningsvetenskap. Utbildningsvetenskap används i en bred betydelse och omfattar ämnena pedagogiskt arbete, psykologi, sociologi, och arbetsvetenskap. Inom området bedrivs forskning om bildning, utbildning, undervisning, ledarskap, fostran och lärande med nedanstående inriktningar.

Inriktningar

1. Pedagogiskt arbete i utbildning och samhälle

Forskargruppens mål är att skapa förståelse för hur kulturella, politiska och ekonomiska förhållanden är relaterade till pedagogiska verksamheter och praktiker i utbildning som samhälle. Analyser och studier av dessa relationer, effekter, verkningar samt konsekvenser görs med fokus på kunskap och lärandeprocesser i utbildningssammanhang, lärarprofession och lärarutbildning, men även andra pedagogiska verksamheter i samhället är av intresse. Forskningen omfattar alltifrån historiskt vinklade studier till studier kring policyprocesser och studier av professionsomvandlingar inom utbildningsfältet. Gruppen har ett specifikt intresse i att presentera och kritiskt granska forskningsmetoder, forskning och forskningskommunikation om professionella aktörers arbete och arbetsvillkor och att analysera och kritiskt diskutera olika sätt att förstå pedagogiska yrken och deras kunskapsbas. Vår avsikt är dessutom att diskutera de pedagogiska verksamheterna samt de pedagogiska yrkenas och yrkesutövarnas arbete i ett internationellt perspektiv.  

2. Välfärd, interaktion och värden 

Forskningen behandlar frågor om demokrati, etik och moral, normer och olika typer av värden (etiska, politiska, sociala, existentiella mm). Forskningen inkluderar frågor om bildning och mål i pedagogisk verksamhet då, nu och i framtiden samt frågor om inkludering och exkludering relaterat till kritisk utbildningssociologi, bland annat social rättvisa och normkritiska perspektiv på genus, klass och etnicitet. Inom detta fält inryms också frågor om social interaktion och identitetsskapande processer med bland annat koppling till socialpsykologisk teoribildning.

3. Styrning och lärande i arbetsliv och utbildning

Inom området bedrivs också forskning med inriktning mot styrning och lärande i arbetslivet. Denna inriktning fokuserar samhälleliga, organisatoriska och individuella strategier i hanteringen av styrning och lärande i samhälle och arbetsliv. Utgångspunkt tas i styrning genom värderingar och styrning genom olika implementeringsstrategier. Konsekvenser av olika organisatoriska och individuella hanteringsstrategier fokuseras.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare