Huvudmeny

Avslutade forskningsprojekt

Nedanstående forskningsprojekt har pågått inom området lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet och är nu avslutade. 


Skoldebatten i ett didaktiskt och sociologiskt perspektiv

Postdoc-projektet Skoldebatten i ett didaktiskt och sociologiskt perspektiv syftar till att undersöka debatter som elever genomför i grundskolans högstadium. Ett delsyfte är att utveckla en teoretiskt förankrad begreppsapparat för debattdidaktiska studier. Bernsteins pedagogiska kodteori bidrar med teoretisk ram till undersökningen och med begreppsapparat för analys. Projektet är alltså placerat i en utbildningssociologisk tradition. Läs mer

Projektdeltagare:

Anita Norlund, universitetslektor


Bedömning för lärande/Fyrkommunsprojektet

Utgångspunkten för projektet är att fyra kommuner, trots likheter vad avser storlek, befolkningsstruktur, arbetsmarknad m.m. uppvisar avsevärda skillnader när det gäller elevernas prestationer.

Syftet med projektet är att utforska, förändra och utveckla den pedagogiska verksamheten med avsikt att optimera betingelserna för lärarnas bedömning liksom för elevernas lärande med därpå följande förbättrade elevresultat. Läs mer

Projektdeltagare:

Anita Norlund, universitetslektor


Val och utformning av arbetsorganisation och produktionssystem inom tillverkningsindustri - orsaker och konsekvenser

Forskningsprojektets övergripande syfte är att belysa utvecklingen inom svensk
tillverkningsindustri de senaste tio åren när det gäller val av arbetsorganisation
och utformning av produktionssystem. Konsekvenserna för arbetsinnehåll och
arbetsförhållanden för dem som arbetar i skilda slags produktionssystem kommer
att klarläggas. Detta gäller såväl kollektivanställda, sysselsatta med produktionsarbete,
som tjänstemän som arbetar i direkt anslutning till produktionsarbetet. Läs mer

Projektdeltagare:

Margareta Oudhuis, docent
Tomas Engström, Chalmers Tekniska Högskola
Bo Blomqvist, Chalmers Tekniska Högskola


Uthålligt företagande - Om regionala förutsättningar och entreprenörskap

Under 2007 initierade Högskolans ledning ett forskningsprogram om företagande, traditioner och förnyelse i Sjuhäradsbygden för att öka kunskaperna om varför så många företagare i bygden varit framgångsrika och hur de kunnat bemästra svåra situationer. Intresse riktades också mot det kluster av företag som formats i Sjuhäradsbygden och vad det betytt för den fortsatta utvecklingen av näringslivet. Läs mer

Projektdeltagare:

Björn Brorström, Högskolan i Borås
Anders Edström, Högskolan i Borås
Torbjörn Ljungkvist, Högskolan i Borås
Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås


Teacher Education for Inclusion

During the last few years the topic of teachers’ abilities and competencies to deal with pupil differences in the classroom has been frequently discussed. The project Teacher Education for Inclusion has been developed by The European Agency for Development in Special Needs Education with support from the European Commission. The project will last for three years with activities beginning in 2009 and running until the end of 2011.

The following key issues are being addressed in the project:

 • What kind of teachers do we need for an inclusive society in a 21st century school?
 • What are the essential teacher competences for inclusive education?

Läs mer

Projektdeltagare i Sverige:

Bengt Persson, professor


Gymnasiet som marknad

Syftet med projektet är att kartlägga olika former av marknadsinslag i gymnasieskolan på regional, kommunal och skolnivå och studera vilka effekter dessa har i arbetet i skolan. I projektet studeras särskilt marknadsmekanismer i Västerbottens respektive Västra Götalands län. Läs mer

Projektdeltagare: 

Ann-Sofie Holm, universitetslektor


Fysiska och sociala villkor i integrerade klassrum

Projektet tar utgångspunkt i reformen om integration mellan förskoleklass och skola, tidigare forskning om integration mellan förskola/ förskoleklass och skola men också forskning om vad platsen och rummet betyder för barns identitetsskapande och socialisation. Syftet för projektet är att undersöka hur fysiska och sociala villkor materialiseras
i integrerade verksamheters klassrum. Det innebär att utifrån observationer och intervjuer undersöka a) klassrummens fysiska och sociala villkor, b) elevers och lärares föreställningar om klassrummens fysiska och sociala villkor och c) hur
elevers och lärares tolkningar av klassrummens fysiska och sociala villkor kommer till uttryck i användningen av rummen. Läs mer

Projektdeltagare: 

Birgitta Davidsson, universitetslektor


Lärandets innehåll och redskap

Projektet tar utgångspunkt i de förändrade villkor för barns lärande i riktning mot alltmer undersökande, elevaktiva och individuella arbetsformer som utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken har inneburit. I studien har
intresset riktats mot informationsteknikens betydelse för de yngre barnens lärande under de första skolåren och explicit studerat hur informationssökning och IKT-redskap utnyttjas i förskoleklass och år 1-2 för att stödja barns lärande. Läs mer

Projektdeltagare:

Birgitta Davidsson, universitetslektor
Louise Limberg, professor (BHS)
Anna Lundh, doktorand (BHS)
Lena Tyrén, doktorand


Att utbilda - en fråga om att bilda eller sortera?

Undersökningen är ett resultat av det tre-åriga projektet European mixed Ability and Individualized Learning, med de fem deltagarländerna England, Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Bakgrunden till projektet har varit tankarna kring
det livslånga lärandet i utbildningar och vilken betydelse utbildning har för individen och för samhället. Detta i en tid då det europeiska samhället blir alltmer heterogent med avseende på elevernas olika förmågor, kultur, religion och ekonomiska förutsättningar för individen. Att arbeta i en sådan nutida europeisk skola kräver än mer av professionalitet hos lärare. För att kunna möta dessa elever i allt mer heterogena grupper har projektets målsättning varit att fördjupa
kunskapen om vad som kan tänkas vara förutsättningar för en god undervisning bland dessa elever. Läs mer

Projektdeltagare: 

Jörgen Dimenäs, universitetslektor


Kompisars betydelse ”livsviktig” för en gynnsam identitetsutveckling.

I min forskning om kamratrelationens betydelse för identitetsskapande och socialisation belyser barnen/ungdomarna vikten av att ha bärande relationer som håller i vardagen. Barnens relationsskapande får i högsta grad betydelse för pedagoger eftersom barnen befinner sig i institutioner till stor del av sin vardag och sin barndom. Barnen är dessutom hänvisade till de grupper barn som finns i institutionen och de möten som sker där.

Att kunna skapa relationer och också kunna bevara dem är ett ”kunskapsfält” som ibland benämns som social kompetens. Hur lär sig barnen social kompetens? Vem ansvarar för att barnen lär sig social kompetens? Läs mer

Projektdeltagare:

Maud Ihrskog, universitetslektor


Yrkesdagbok-reflektion-mentorsskap: Tre redskap i lärarutbildningen

Projektet tar utgångspunkt i Prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning och propositionens betoningen på målet att i lärarutbildningen utbilda ”reflekterande lärare”. Att studenter inom lärarutbildning på uppmaning av sina lärare skriver
dagbok är ingen ny företeelse. Inte heller att de uppmanas att reflektera över vad de läst eller varit med om under ”sin praktik”. Det som är nytt i denna studie är hur vi vill förena yrkesdagbok, reflektion och mentorskap som integrerade redskap i undervisningen. Det övergripande syftet för projektet är att med utgångspunkt i studenters dagboksskrivande
utveckla redskap för att stödja det individuella såväl som det kollektiva lärandet. Läs mer

Projektdeltagare:

Sonja Kihlström, universitetslektor
Birgitta Davidsson, universitetslektor
Elisabeth Andersson, universitetsadjunkt
Ingamay Larsson, universitetsadjunkt
Irene Arvidsson, universitetsadjunkt


Betygen i dagstidningar

Underlaget för detta forskningsprojekt är hämtat vid Sigtunastiftelsens klipparkiv som är Sveriges största pressarkiv. Under rubriken ”Betyg, examen, fusk, kvarsittning, relegation, skolk” finns samlat tidningsklipp från mellan 15 och 20
svenska dagstidningar mellan 1923 och 1990. Drygt 3500 urklipp handlar om olika aspekter av betygsfrågor. Detta rika empiriska material kan studeras utifrån ett antal olika aspekter och perspektiv. Projektet svarar på frågor som:
Hur ges eleverna utrymme i tidningars rapportering? Hur förändras bilden av eleven över tid? Vilka frågor får elever uttala sig om - och hur framställs deras åsikter? Läs mer

Projektdeltagare:

Jörgen Tholin, universitetslektor och vicerektor


Svenska/engelska som språkval på grundskolan

På uppdrag av Myndigheten för skolutveckling har Jörgen Tholin och AnnaKarin Lindqvist gjort en kartläggning av verksamheten i ”SvEn”-klasserna,(SvEn står för svenska - engelska som språktillval istället för moderna språk).

Kartläggningen har som syfte att svara på frågor som:

 • Hur organiseras språkvalet i svenska och/eller engelska?
 • Vilket är innehållet i undervisningen i språkvalet SvEn?
 • Innebär SvEn en förstärkning i svenska och engelska för de elever som väljer
  det?
 • När och varför hoppar eleverna av från moderna språk?
 • Vad tycker eleverna, de undervisande lärarna och skolledarna om SvEn?
 • Hur har Skolverkets inspektioner kommenterat lokala varianter av språkvalsorganisationer?
 • Hur har organisationen med tillval i grundskolan vuxit fram?

Läs mer

Projektdeltagare: 

Jörgen Tholin, universitetslektor och vicerektor


Dimensioner av innehåll i undervisning, ett dilemma för pedagogen? 

Studien syftar till att uppmärksamma lärares relationer till några olika avgränsande kunskapsinnehåll. Som utgångspunkt har problemställningen varit att undersöka hur en logisk struktur identifieras och beskrivs i skilda undervisningsinnehåll som rättvisa och vatten. Läs mer

Projektdeltagare: 

Jörgen Dimenäs, universitetslektor.
Mikael Alexandersson, professor


Convention on Childrens Rights Viewed in Bilateral Education Context 

Forskningen är ett samarbetsprojekt om barns rättigheter i Costa Rica. Projektet kan förstås ur flera olika perspektiv; elevers upplevelser, lärares perspektiv samt ett samhällsperspektiv som handlar om förverkligandet av den politiska ambitionen att implementera barnkonventionen i utbildningssystemet. I projektet betonas särskilt hur man kan skapa en demokratisk skolkultur. Läs mer

Projektdeltagare: 

Kristina Bartley, universitetslektor
Jörgen Dimenäs, universitetslektor


Praxis och akademi på lika villkor 

En studie av ett försök att verksamhetsförlägga delar av en teoretisk ämnesutbildning
Undersökningen syftar till att beskriva och förstå ett trepartslärande genom ta utgångspunkt hos studenterna, utbildningsanordnaren och verksamheten på fältet. Läs mer

Projektdeltagare:

Mariann Bourghardt, universitetsadjunkt
Jörgen Dimenäs, universitetslektor


Ett aktivt medborgarskap? Om demokratifostran i gymnasieskolan

Projektet syftar till att utveckla kunskap om demokratisk fostran i gymnasieskolan. Detta görs genom att studera såväl undervisningens innehåll och organisation som ungdomars försök att aktivt diskutera och själva påverka i skolvardagen.
Projektet är särskilt intresserat av att studera hur och med vilka resurser ungdomar själva driver frågor som rör medborgarskap och demokrati i skolan. Läs mer

Projektdeltagare:

Elisabet Öhrn, professor
Dennis Beach, professor
Marianne Dovemark, universitetslektor
Per-Åke Rosvall, doktorand


Textil som grunden för lärande

Under tio år har vid Institutionen för pedagogik pågått olika projekt för att inspirera barn till skapande och kreativitet genom att visa på textila materials unika egenskaper. Syftet är att utveckla ett pedagogiskt arbetssätt som stimulerar barns tänkande och utveckling genom textil. Läs mer 

Projektdeltagare:

Susanne Björkdahl Ordell, universitetslektor


Forskning kring implementering av palliativt vårdprogram

Implementering av lokalt vårdprogram i palliativ vård i livets slut inom hälso- och sjukvården i södra Älvsborg är ett projekt där syftet är att studera om och i så fall hur implementering av ett idé- och värdebaserat vårdprogram för palliativ vård i en komplex organisatorisk kontext med tre olika vårdgivare - sjukhus, kommun och primärvård - påverkar organisationens kärnverksamhet och dess måluppfyllelse till det bättre.

Projektdeltagare:

Christer Theandersson, universitetslektor


Omstrukturering av och i de svenska utbildningssystemen

Fem forskningsprojekt har bedrivits under de närmaste tre åren. Alla har inriktning mot omvandling/omstrukturering(Eng: restructuring) av de svenska utbildningssystemen och denna omvandlings konsekvenser för lärande och individens
och samhällets utveckling. Omvandlingen återspeglar en internationell politisk konjunktur. Denna konjunktur har artikulerats bakom rubriker och begrepp som valfrihet, decentralisering och målstyrning. Men omvandlingen uppvisar varierande resultat. Två delvis motsatta tendenser kan skönjas. Å ena sidan har möjligheterna ökat för enskilda skolor och individer att profilera sin verksamhet. Å andra sidan har skolans styrning blivit mer komplex, där den till synes enkla mål- och resultatstyrningsmodellen står i stark kontrast till praktikens komplexitet. Läs mer

Projektdeltagare:

Dennis Beach, professor