Huvudmeny

Convention on Children´s Rights

viewed in a bilateral education context

Kristina Bartley, lektor
Jörgen Dimenäs, lektor
Hans Johansson, adjunkt

Forskningen är ett samarbetsprojekt om barns rättigheter i Costa Rica. Våra samarbetspartner är Universidad de Costa Rica och PRIDENA - ett kunskapscenter för barns rättigheter, INIE - forskningsinstitut som arbetar med forskning på barnområdet samt lärarutbildningen vid UCR. Kontakt har även tagits med en rektor och personal på en skola utanför San José, Escuela Roberto Cantillano, vilka är intresserade att medverka i projektet.

Projektet kan förstås ur flera olika perspektiv; elevers upplevelser, lärares perspektiv samt ett samhällsperspektiv som handlar om förverkligandet av den politiska ambitionen att implementera barnkonventionen i utbildningssystemet. I projektet betonas särskilt hur man kan skapa en demokratisk skolkultur. Det teoretiska ramverket utgår från socialkonstruktivistiska inriktningar inom barndomssociologin, sociokulturellt perspektiv kring undervisningskontexten och teorier om implementering.

Syftet med projektet är att undersöka hur man kan öka kunskapen om barnkonventionen i grundutbildningen i skolan samt i lärarutbildningen. Detta görs genom att studera implementeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter och spridning av kunskap om konventionen utifrån ett barnrättsperspektiv och synliggöra flickors och pojkars livsvillkor i grundskolan och utbildningens möjligheter utifrån barns och lärares upplevelser av problem och förslag på lösningar.

Några centrala frågeställningar är:

  • På vilket sätt kan barnkonventionens intentioner integreras i förskola ochskola?
  • Hur kan lärarutbildning utvecklas med utgångspunkt i fråga om barns rättigheter och demokrati?
  • Hur verkar kunskapscentret PRIDENA för att barnkonventionens intentioner integreras i skolutbildning och lärarutbildning?
  • Hur kan man förstå olika intressen som är involverade vid implementering av barnkonventionen i Costa Rica och Sverige?

En av huvudtankarna är att projektet bygger på ömsesidig delaktighet från deltagare från såväl Costa Rica som Sverige och att undersökningen om hur man kan öka kunskapen om barnkonventionen i grundskolan och lärarutbildningen kan leda till kunskap som är till nytta för båda länderna. Detta projekt har påbörjats och en resa till Costa Rica 2005 har gjorts där forskarkontakter har tagits.

Forskningsområden

Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet

Forskare

Bartley, Kristina
Dimenäs, Jörgen