Huvudmeny

Fysiska och sociala villkor

i integrerade klassrum

Birgitta Davidsson, lektor

Projektet tar utgångspunkt i reformen om integration mellan förskoleklass och skola, tidigare forskning om integration mellan förskola/ förskoleklass och skola men också forskning om vad platsen och rummet betyder för barns identitetsskapande och socialisation.

Syfte och teori

Syftet för projektet är att undersöka hur fysiska och sociala villkor materialiseras i integrerade verksamheters klassrum. Det innebär att utifrån observationer och intervjuer undersöka a) klassrummens fysiska och sociala villkor, b) elevers och lärares föreställningar om klassrummens fysiska och sociala villkor och c) hur elevers och lärares tolkningar av klassrummens fysiska och sociala villkor kommer till uttryck i användningen av rummen.

Moscovicis teori (1984, 1998, 2000), teorin om sociala representationer utgör projektets teoretiska ram. Den teoretiska ramen utgår från antaganden om att människor har behov av interaktion och social gemenskap för att kunna orientera
sig i tillvaron, för att förstå och behärska den och för att skapa mening i sin vardag. I det sociala sammanhanget, i det kollektiva, skapar människan mening. Ett antagande är att barn som tillbringar sin tid tillsammans, deltar i gemensamma
aktiviteter, utvecklar gemensamma regler och normer för den miljö de delar. Centrala begrepp i studien är interaktion, kommunikation och social gemenskap.

Metod

Projektet har genomförts i två steg. Steg ett innebar en analys av tidigare insamlade skisser och ritningar av 231 klassrum i 55 olika integrerade verksamheter. I steg två valdes ett mindre antal av dessa verksamheter ut för fördjupade studier. Dessa data samlas in genom deltagande observation samt intervjuer av elever och lärare, individuellt och i grupp. Dessutom har studenter i lärarutbildningen genomfört observationsstudier i den egna verksamheten i samband med verksamhetsförlagd utbildning.

Resultat

Det har gett kunskap om vilken innebörd och vilket inflytande olika institutionella villkor har över elevers socialisation i skolans vardag. Att undersöka klassrummets fysiska och sociala villkor har dessutom gett information om hur integration
liksom ålder och institution markeras genom hur material och föremål tillskrivs barn i olika åldrar, speciella lärargrupper eller kunskapstraditioner.

Professionsanknytning

Projektet har en professionsanknytning på två plan. Det ena har inneburit att studenter inom lärarutbildningen medverkat i produktion av data men också i analys av densamma. Resultaten har också kontinuerligt förts tillbaka till lärarutbildningen och skolans lärare i syfte att inspirera till reflektion över rummens och institutionens betydelse för integration men också för elevers lärande och socialisation.

Projektets webbplats

Projektledare

Davidsson, Birgitta

Ämnen

Utbildningsvetenskap

Forskningsområden

Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet

Forskare

Davidsson, Birgitta

Startdatum

2004-01-01

Slutdatum

2005-12-31