Huvudmeny

Gymnasiet som marknad

Ann-Sofie Holm, lektor

Syftet med projektet är att kartlägga olika former av marknadsinslag i gymnasieskolan på regional, kommunal och skolnivå och studera vilka effekter dessa har på arbetet i skolan. Centrala frågor är bland annat: Vilka marknadsaspekter förekommer, vilka är marknadsaktörerna och vad kännetecknar deras strategier? Vilka förhållningssätt och agerande uppvisar olika aktörer gentemot marknadsmekanismer på gymnasieskolans område? Vilka konsekvenser får marknadsstyrning och marknadsinslag för skolans verksamhet och elevernas, lärarnas och studie/yrkesvägledarnas arbete, trivsel och identitet?

I projektet studeras särskilt marknadsmekanismer i Västerbottens respektive Västra Götalands län. I projektets första fas görs en enkätundersökning bland kommunchefer, rektorer och studie- och yrkesvägledare från samtliga kommuner i de båda regionerna. Därefter görs ett urval av gymnasieskolor i vilka fokusgruppsintervjuer görs med elever och lärare. Projektet bedrivs i samarbete med Umeå Universitet, med professor Lisbeth Lundahl som vetenskaplig ledare. Arbetet pågår 2008-2010 och finansieras av Vetenskapsrådet.

Den ökade förekomsten av marknadsinslag under de senaste trettio åren är en av de viktigaste förändringarna av den svenska skolan. Idag finns det många ”gymnasiemarknader” där kommunala och fristående gymnasieskolor förväntas konkurrera om elever och lärare. Gymnasieskolan är en viktig marknad för en rad varor och tjänster (läroböcker, datorer, skolmat, lokalvård, transporter, etc), och fostran till entreprenörskap och aggressiv marknadsföring har blivit allt vanligare inslag.
Se även http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=52420

Projektledare

Lisbeth Lundahl, professor vid Umeå Universitet

Ämnen

Didaktik
Utbildningsvetenskap

Forskningsområden

Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet

Forskare

Holm, Ann-Sofie

Startdatum

2008-01-01

Slutdatum

2011-04-30