Huvudmeny

Lärandets innehåll och redskap

Birgitta Davidsson, lektor
Louise Limberg, professor
Anna Lundh, doktorand
Lena Tyrén, doktorand

Projektet tar utgångspunkt i de förändrade villkor för barns lärande i riktning mot alltmer undersökande, elevaktiva och individuella arbetsformer som utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken har inneburit. I studien har intresset riktats mot informationsteknikens betydelse för de yngre barnens lärande under de första skolåren och explicit studerat hur informationssökning och IKT-redskap utnyttjas i förskoleklass och år 1-2 för att stödja barns lärande.

Teori och metod

Projektet har utgått från sociokulturell teori så som den definieras av Säljö (2000, 2005) och Wertsch (1991, 1998) och där lärande ses som något som sker i ett socialt sammanhang och i samspel mellan människor liksom mellan människor och redskap. Kunskap ses som något som finns mellan människor och utvecklas genom samspel mellan dessa när de möts i och hanterar olika situationer. Vidare att kunskapen är beroende av den kulturella kontext där den skapas och används.

Projektet har genomförts vid två grundskolor som båda är F-6-skolor med elever från 6 år till 12 och med integrerad verksamhet. Data har producerats genom fokusgruppssamtal med 15 pedagoger och 2 bibliotekarier, fältstudier i fem olika klasser samt två skolbibliotek. Som ett tredje steg genomfördes intervjuer med enskilda elever om deras erfarenheter av datoranvändning i skolan och på fritiden.

Resultat

Resultaten visar att såväl skolans diskursiva som sociala praktiker snarare hindrar än stödjer elevers lärande med hjälp av IKT samt att IKT framstår som främmande, till och med hotfullt för dessa praktiker under de första skolåren. I såväl biblioteksdiskursen som klassrumsdiskursen dominerar böcker som artefakter för elevers läsutveckling respektive kunskapsbildning på olika temaområden. IKT-redskapen används i ytterst begränsad omfattning och är väl anpassad till skolans traditionella praktik. Resultaten visar vidare att den potential för gränsöverskridande som IKT vanligtvis tillskrivs upplevs som ett hot mot upprätthållande av kontroll över klassrummet snarare än en tillgång och möjlighet. Pedagogerna ger uttryck för en stor osäkerhet när det gäller den egna kompetensen men också för de ”faror” som antas att barnen kan möta när de använder Internet. En slutsats vi drar är att skolans diskursiva och sociala praktiker innefattar en kunskapssyn som de nya redskapen, särskilt Internet och webben, utmanar. Det som istället ses som betydelsefullt för de yngre skolbarnen och deras barndom är mötet med den goda barnlitteraturen. Skolbiblioteken i studien representerar berättandet och skönlitteraturen, medan informationssökning och kunskapsbildning äger rum i klassrummet med hjälp av fackböcker.

Publikationer inom projektet

Davidsson, B., Limberg, L., Lundh, A. & Tyrén L. (2007). Informationssökning som diskursiv och social praktik i de yngsta skolbarnens rum för lärande. 

Human IT, 9(2), 76-133. http://www.hb.se/bhs/ith/2-9/bdllallt.pdf [2008-05-05].

Davidsson, B., Lundh, A. och Limberg, L. (2009). Yngre skolbarns informationssökning och pedagogers föreställningar om den goda barndomen. I Hedman, J. & Lundh, A. (red.) Informationskompetenser: Om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Stockholm: Carlssons. (ss. 66-84)

Lundh, A. & Limberg, L. (2008). Information practise in elementary school. Libri. 2008, vol 58, no., 2, pp. 92-101

Lundh, A., Davidsson, B., & Limberg, L. (2011). Talking about the Good Childhood: an Analysis of Educators’ Approaches to School Children’s Use of ICT. HumanIT, 2011, vol. 11, no.2, pp. 21-45.

Tyrén, L. (2006). Pedagogen, datorn och elevers informationssökning: perspektiv på informationssökning i yngre skolbarns klassrum. Borås: Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås.

Projektledare

Davidsson, Birgitta

Forskningsområden

Biblioteks- och informationsvetenskap
Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet

Forskare

Limberg, Louise
Lundh, Anna
Tyren, Lena

Startdatum

2005-01-01

Slutdatum

2006-12-31