Huvudmeny

Svenska/engelska som språkval

på grundskolan

Jörgen Tholin, lektor och vicerektor

Syfte och frågeställningar:

På uppdrag av Myndigheten för skolutveckling har Jörgen Tholin och AnnaKarin Lindqvist gjort en kartläggning av verksamheten i ”SvEn”-klasserna, (SvEn står för svenska - engelska som språktillval istället för moderna språk).

Kartläggningen har som syfte att svara på frågor som:

 • Hur organiseras språkvalet i svenska och/eller engelska?
 • Vilket är innehållet i undervisningen i språkvalet SvEn?
 • Innebär SvEn en förstärkning i svenska och engelska för de elever som väljer det?
 • När och varför hoppar eleverna av från moderna språk?
 • Vad tycker eleverna, de undervisande lärarna och skolledarna om SvEn?
 • Hur har Skolverkets inspektioner kommenterat lokala varianter av språkvalsorganisationer?
 • Hur har organisationen med tillval i grundskolan vuxit fram?

För att få svar på frågorna har vi gjort fem olika typer av datainsamlingar:

 • En elektronisk enkät har genomförts. 124 rektorer ger där svar på frågor kring hur språkvalsalternativet svenska/engelska organiseras runt om i landet.
 • Vi har genomfört djupintervjuer med skolledare, lärare i moderna språk, lärare i SvEn och elever på åtta skolor som är valda för att representera ett tvärsnitt av landets grundskolor.
 • Skolverkets statistiska material har studerats för att få svar på frågor om hur och när eleverna väljer olika språkvalsalternativ.
 • En granskning av Skolverkets tillsynsrapporter har genomförts för att undersöka vad som där kommenteras med avseende på språkvalet.
 • Vi har studerat skolhistoriska dokument från tiden när försöket med enhetsskola startade 1949 fram till våra dagar, för att kunna beskriva den historiska bakgrunden kring tillvalens historia – och språkens roll i grundskolan

Resultatet visar en verksamhet som inte bara saknar namn utan också identitet. Genomlysningen visar att det finns stora brister i SvEn, brister som kräver pedagogiska lösningar, men de förändringar som skolorna gör handlar nästan uteslutande om organisatoriska förändringar. När elever eleverna lämnar språken gör de det ofta för att de har svårigheter att nå målen i andra ämnen i grundskolan. Det kan synas motsägelsefullt, men förmodligen väljer dessa elever bort språk för att få mer tid till andra ämnen, men också för att få tid för till exempel fritidsintressen.

Det finns en stor osäkerhet om SvEn både organisatoriskt och innehållsmässigt. Det är en osäkerhet som inte bara gäller skolorna, utan också Skolverkets inspektionsrapporter präglas av en kluvenhet och rådvillhet när det gäller språkvalen och SvEn.

Resultatet publicerades 2009: Språkval svenska/engelska på grundskolan: en genomlysning.