Huvudmeny

Textil som grunden för lärande

Susanne Björkdahl Ordell, lektor

Under tio år har det pågått olika projekt för att inspirera barn till skapande och kreativitet genom att visa på textila materials unika egenskaper. Syftet är att utveckla ett pedagogiskt arbetssätt som stimulerar barns tänkande och utveckling genom textil. Det första projektet var Barns skapande i
textil, finansierat av Högskolan i Borås av FoU-medel 1995. Vi ville uppmuntra förskolorna runt om i Sjuhäradsbygden att satsa på och utveckla den textila verksamheten. Barnen fick pröva på fritt textiltryck, de tovade ull och de sydde egna kläder vars tyg de först färgat och tryckt. Efter detta första projekt funderade vi på hur vi också skulle kunna få externa forskningsmedel. Vi visste att textil som ”ämne” inte var prioriterat område vad gällde anslag från Skolverket. Vi valde då att söka medel för ett projekt kallat Räkna med textil där vi ville visa hur man via textila tekniker kunde uppmuntra barns intresse för matematisk problemlösning. Vi fick finansiering och genomförde projektet i olika förskoleklasser,
1997-1999, (Björkdahl Ordell 2000).

Utbildningsdepartementet gav oss medel för ytterligare ett projekt när vi ville
följa en av våra förskoleklasser upp i skolan. Denna gång inom anslagsramen
”Kultur i skolan” 2001-2002 (Björkdahl Ordell & Eldholm 2003). Projektet blev
uppmärksammat i media och väckte även Matematikdelegationens intresse vilket
innebar att jag inbjöds att delta i diskussionen om hur fortbildning av personal
i Sverige skulle utformas.

På grund av dessa erfarenheter blev jag ombedd att utvärdera Slöjdcirkus, det
största projekt inom Hemslöjdsrörelsen någonsin, finansierat med 13 miljoner.
Slöjdcirkus vände sig till barn mellan 7 och 14 år och syftet var att visa på hur
slöjd kan vara både kul och spännande. Man gjorde en föreställning tillsammans
med en barnteatergrupp och turnerade runt landet i ett cirkustält. Projektet fick
det nationella uppdraget inom barnkultur för åren 2004 till 2006. Mitt uppdrag
var att se till det pedagogiska värdet av detta projekt. Slöjdcirkuspedagogik
myntades som begrepp och innefattar kunskaper och metoder för lärande inom
det estetiska området (Björkdahl Ordell 2006, Björkdahl Ordell & Boström
2007).

Innovativt, bidra till utveckling

Kan textil som är så väl förankrat i en lång historisk tradition i Sjuhäradsbygden
vara innovativt? Den kommersiella sidan av textil, företagen som producerar
textila produkter är i högsta grad innovativa, men är den textila verksamheten
ute i förskolor och skolor annorlunda här än i landet i övrigt? Nej, och det finns
inte heller några spår av Textilhögskolans innovativa verksamhet i den pedagogiska
verkligheten i skolorna.

Samverkan pedagogik – textil

Den nya inriktning inom lärarutbildningen ”Utveckling och lärande genom textil”
genomförs i samarbete med Textilhögskolan och startade höstterminen 2006.
Vi arbetar med barns lärande i mötet mellan praktiskt arbete och teoretisk förståelse
- hur man via estetiska lärandeprocesser stimulerar barns utveckling och
lärande. Högskolan i Borås förvaltar och utvecklar mycket av det textila kunnande
som finns i Sverige. Den studerande får en fördjupning inom det textila
området under de tre terminer som inriktningen omfattar. En fördjupning som
ger grunden till ett arbetssätt inom förskola/skola som tar sin utgångspunkt i textil
och estetik men som hela tiden kopplar samman med och lyfter fram vad barnen
lär i olika aktiviteter.

Forskningsuppbyggnad och pedagogisk utveckling

Vetenskaplig kvalitet, att ytterligare förankra inriktningen på lärarutbildningen,
”Utveckling och lärande genom textil” i det forskningsfält som kan benämnas
estetiska lärandeformer. Vår utbildning är dock unik i det att den mycket tydligt
markerar samhörigheten mellan teoretiska ämnen och praktisk tillämpning eller
uttryckt med Sven-Eric Liedmans ord; ”All kunskap är i grunden praktisk”.